LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1547 „DĖL ūkinės veiklos vykdymo SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2551

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.3. užtikrinti, kad uždarose įmonių erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įmonės lankytojus, dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;“.

1.2. Papildau 2.4 papunkčiu:

2.4. tuo metu, kai vykdant funkcijas (darbą), jo negalima atlikti dėvint kaukę.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys