Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 980

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Sveikatos patikrinimai neatliekami šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytiems darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.“

1.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Darbuotojų, nurodytų Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir darbuotojų, negalinčių pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame medicininių kontraindikacijų sąraše, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                    Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                      Arūnas Dulkys