LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 42/69 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ AERODROMŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS IR NAUDOJIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 3-510(E)/D1-1016

Vilnius

 

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 6.1.3 papunkčiu:“

1.2. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

3. Pavedame Civilinės aviacijos administracijai skelbti savo interneto svetainėje šio įsakymo 1 punkte nurodytus reikalavimus.“

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose:

1.3.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai (toliau – Reikalavimai) parengti, atsižvelgus į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Konvencija) ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus ir rekomenduojamąją praktiką, 2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai,  nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.“

1.3.2. Pripažįstame netekusiu galios 3.1 papunktį.

1.3.3. Pakeičiame 3.11 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.11. garantuoto maitinimo skydas paskirstymo įrenginys, užtikrinantis elektros energijos vartotojų rezervinio šaltinio automatinį perjungimą, sugedus pagrindiniam šaltiniui;“.

1.3.4. Pakeičiame 3.21 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.21. įrengtas KTT – vienas iš toliau nurodytų KTT, skirtų orlaiviams, kuriuose taikomos artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros, tipų;

3.21.1. netiksliojo artėjimo tūpti KTT – įrengtas KTT, kuriame naudojamos vizualiosios ir nevizualiosios priemonės, kuriomis galima nustatyti bent tinkamą kryptį artėjant tūpti tiese;

3.21.2. I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti KTT – įrengtas KTT, kuriame naudojamos vizualiosios ir nevizualiosios priemonės ir kuris yra skirtas skrydžiams, kuriuos vykdant apsisprendimo aukštis (DH) yra ne mažesnis kaip 60 m (200 pėdų), o matomumas – ne mažesnis kaip 800 m arba KTT matomumo nuotolis (RVR) yra ne mažesnis kaip 550 m;

3.21.3. II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti KTT – įrengtas KTT, kuriame naudojamos vizualiosios ir nevizualiosios priemonės ir kuris yra skirtas skrydžiams, kuriuos vykdant apsisprendimo aukštis (DH) yra mažesnis kaip 60 m (200 pėdų), bet ne mažesnis kaip 30 m (100 pėdų) ir KTT matomumo nuotolis (RVR) yra ne mažesnis kaip 300 m;

3.21.4. III kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti KTT – įrengtas KTT, kuriame naudojamos vizualiosios ir nevizualiosios priemonės, veikiančios iki KTT ir visu jo paviršiumi ir kuris yra arba:

3.21.4.1. A – skirtas skrydžiams, kuriuos vykdant apsisprendimo aukštis (DH) yra mažesnis nei 30 m (100 pėdų) arba apsisprendimo aukštis netaikomas ir KTT matomumo nuotolis (RVR) – ne mažesnis kaip 175 m;

3.21.4.2. B – skirtas skrydžiams, kuriuos vykdant apsisprendimo aukštis (DH) yra mažesnis nei 15 m (50 pėdų) arba apsisprendimo aukštis netaikomas ir KTT matomumo nuotolis (RVR) yra mažesnis kaip 175 m, bet ne mažesnis kaip 50 m;

3.21.4.3. C – skirtas skrydžiams, kuriuos vykdant netaikomas nei apsisprendimo aukštis (DH), nei KTT matomumo nuotolio (RVR) apribojimai;

3.21.5. vizualiosios priemonės neturi būti kalibruojamos pagal nevizualiųjų priemonių skalę. Vizualiųjų priemonių pasirinkimo kriterijus yra numatomos veikimo sąlygos.“

1.3.5. Pakeičiame 3.25 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.25. kliūtis – visi nejudantys (laikini arba nuolatiniai) ir judantys objektai arba jų dalys, kurie yra orlaiviui judėti skirtame paviršiuje ar kyšo virš skrendančiam orlaiviui numatyto saugos paviršiaus arba yra už tokių nustatytų paviršių ribų ir vertinami kaip keliantys pavojų aviacijai;“.

1.3.6. Pakeičiame 3.32 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.32. neįrengtas KTT – KTT, skirtas orlaiviui, atliekančiam vizualiojo artėjimo tūpti procedūras;“.

1.3.7. Pripažįstame netekusiu galios 3.34 papunktį.

1.3.8. Pakeičiame 3.41 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.41. judėjimo laukas – orlaiviams kilti, tūpti ir riedėti naudojama aerodromo dalis, kurią sudaro manevravimo laukas ir peronas (-ai);“.

1.3.9. Pakeičiame 3.45 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.45. sustiprinta šoninė saugos juosta – šoninė saugos juosta su dirbtine danga, skirta tam, kad būtų išvengta KTT, RT ir SA gruntinio paviršiaus erozijos ir kad pašaliniai daiktai nepatektų į orlaivių variklius;“.

1.3.10. Pakeičiame 3.46 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.46. šoninė saugos juosta – plotas, esantis dirbtinės dangos kraštuose, kurių sandūra įrengta taip, kad dirbtinė danga sutaptų su gretimu paviršiumi;“.

1.3.11. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. RT posūkių turi būti kiek įmanoma mažiau. Posūkių spinduliai turi atitikti lėktuvų, kuriems pritaikytas RT, riedėjimo greitį ir manevringumą. Posūkiai turi būti tokie, kad, lėktuvo kabinai esant virš RT ašinės linijos ženklų, atstumas nuo pagrindinės važiuoklės išorinio rato iki RT krašto būtų ne mažesnis nei atstumas, nurodytas Reikalavimų 52 punkte.“

1.3.12. Pakeičiame III skyriaus II skirsnio 3.1 lentelę ir ją išdėstome taip:

3.1 lentelė

KLIŪTIS RIBOJANČIŲ PAVIRŠIŲ DYDŽIAI IR NUOLYDŽIAI, KAI KILIMO IR TŪPIMO TAKAS NAUDOJAMAS ORLAIVIAMS TŪPTI

 

Paviršiai ir dydžiai a

KTT klasifikacija

Neįrengtas KTT

Netikslaus tūpimo KTT

Tikslaus tūpimo KTT

I kategorija

II arba III ka-tegorija

KTT kategorijos skaičius

KTT kategorijos skaičius

KTT kategorijos skaičius

 

1

2

3

4

1, 2

3

4

1, 2

3, 4

3, 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kūginis paviršius

Nuolydis, %

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aukštis, m

35

55

75

100

60

75

100

60

100

100

Vidinė horizontalioji plokštuma

Aukštis, m

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Spindulys, m

2000

2500

4000

4000

3500

4000

4000

3500

4000

4000

Vidinis prieigų paviršius

Plotis, m

-

-

-

-

-

-

-

90

120e

120e

Atstumas nuo slenksčio, m

-

-

-

-

-

-

-

60

60

60

Ilgis, m

-

-

-

-

-

-

-

900

900

900

Nuolydis, %

-

-

-

-

-

-

-

2,5

2

2

Prieigų paviršius

Vidinis ribos ilgis, m

60

80

150

150

150

300

300

150

300

300

Atstumas nuo slenksčio, m

30

60

60

0

60

60

60

60

0

60

Išsiskyrimas (į kiekvieną pusę), %

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

Pirmasis sektorius

Ilgis, m

1600

2500

3000

3000

2500

3000

3000

3000

3000

3000

Nuolydis, %

5

4

3,33

2,5

3,33

2

2

25

2

2

Antrasis sektorius

Ilgis, m

-

-

-

-

-

3600b

3600b

12000b

3600b

3600b

Nuolydis, %

-

-

-

-

-

25

25

3

25

25

Horizontalus sektorius

Ilgis, m

-

-

-

-

-

8400b

8400b

-

8400b

8400b

Bendras ilgis, m

-

-

-

-

-

15000

15000

15000

15000

15000

Pereinamoji plokštuma

Nuolydis, %

20

20

14,3

14,3

20

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Vidinė pereinamoji plokštuma

Nuolydis, %

-

-

-

-

-

-

-

40

33,3

33,3

Nutraukto tūpimo plokštuma

Vidinės ribos ilgis, m

-

-

-

-

-

-

-

90

120e

120e

Atstumas nuo slenksčio, m

-

-

-

-

-

-

-

c

1800d

1800d

Išsiskyrimas (į kiekvieną pusę) %

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

Nuolydis, %

-

-

-

-

-

-

-

4

33,3

33,3

Pastabos:

a – visi matmenys pateikti horizontalioje plokštumoje;

b – kintamasis dydis (žr. 96 arba 102 p.);

c – atstumas iki skrydžių juostos galo;

d – atstumas iki skrydžių juostos galo arba iki KTT galo, priklausomai nuo to, kuris atstumas mažesnis;

e – kai kategorijos raidė F, plotis didinamas iki 155 m.“

1.3.13. Pakeičiame III skyriaus V skirsnio 3.2 lentelę ir ją išdėstome taip:

3.2 lentelė

KLIŪTIS RIBOJANČIŲ PLOKŠTUMŲ DYDŽIAI IR NUOLYDŽIAI,

KAI KILIMO IR TŪPIMO TAKAS NAUDOJAMAS ORLAIVIAMS KILTI

 

Plokštuma ir dydžiaia

KTT kategorijos skaičius

1

2

3 arba 4

1

2

3

4

Kilimo plokštuma

1

2

3

4

Apatinės ribos ilgis, m

60

80

180

Išsiskyrimas

(į kiekvieną pusę),%

10

10


12,5

Atstumas nuo KTT galo, mb

30

60

60

Galutinis plotis, m

380

580

1200, 1800c

Ilgis, m

1600

2500

15000

Nuolydis, %

5

4

2d

Pastabos:

a – visi matmenys pateikti horizontalioje plokštumoje;

b – kilimo plokštuma prasideda nuo laisvosios juostos galo, jeigu ji ilgesnė už nurodytą atstumą;

c – 1800 m, kai skrydžio pagal prietaisus arba vizualaus skrydžio nakties metu kryptis kinta daugiau kaip 15º;

d – žiūrėti 109 punktą.“

1.3.14. Pakeičiame 114 punktą ir jį išdėstome taip:

114. Skaičiuojant minimalius kliūčių perskridimo aukščius, kai naudojama ILS tūpimo sistema, statistiniais metodais tikimybė susidurti su kliūtimis artėjant tūpti turi būti ne didesnė kaip 1x10-7.

Minimalūs saugūs kliūčių perskridimo aukščiai, nustatyti Reikalavimų 113.1 punkte, turi būti nurodyti aerodromo skrydžių instrukcijoje ir oro navigacinės informacijos rinkinyje AIP (tarptautinių oro uostų aerodromams).“

1.3.15. Pripažįstame netekusiu galios III skyriaus VI skirsnio 115 punktą.

1.3.16. Pakeičiame 165 punktą ir jį išdėstome taip:

165. Kai ant neįrengto KTT ir ant netiksliojo tūpimo KTT slenkstis yra paslinktas, KTT slenksčio žiburiai turi būti įrengti kaip šoniniai horizontai, kurie išdėstomi iš abiejų KTT pusių paslinkto slenksčio linijoje (Reikalavimų 3 priedas, 5 piešinys). Kiekvienas šoninis horizontas turi būti ne mažiau kaip iš penkių žiburių, įrengtų linijoje, kurios ilgis ne mažesnis kaip 10 m. Be to, artimiausi KTT žiburiai turi būti KTT šoninių žiburių linijose.“

1.3.17. Pakeičiame 166 punktą ir jį išdėstome taip:

166. Ant tiksliojo tūpimo KTT pagal I, II ir III kategorijas leidžiama papildyti slenksčio žiburius šoniniais horizontais, išdėstomais taip, kaip nurodyta Reikalavimų 165 punkte.“

1.3.18. Pakeičiame 187 punktą ir jį išdėstome taip:

187. RT žiburių išdėstymo schema pateikta Reikalavimų 3 priede (7 piešinys).“

1.3.19. Pakeičiame 204.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

204.1. magnetinio kurso, RT ženklinimo ir judėjimo krypties ženklai: 8–15 m nuo KTT arba 11–21 m nuo RT krašto, kai KTT kategorijos skaičius 3 arba 4; 3–10 m nuo KTT arba 5–11 m nuo RT krašto, kai KTT kategorijos skaičius 1 arba 2;“.

1.3.20. Pakeičiame 388 punktą ir jį išdėstome taip:

388. Priėmimo ir perdavimo įrenginių dažnių tinklo žingsnis oro erdvėje žemiau 195 skrydžio lygio turi būti 25 kHz, o oro erdvėje virš 195 skrydžio lygio – 8,33 kHz.“

1.3.21. Pakeičiame 388 punktą ir jį išdėstome taip:

388. Priėmimo ir perdavimo įrenginių dažnių tinklo žingsnis visoje oro erdvėje turi būti 8,33 kHz.“

1.3.22. Pakeičiame 431 punktą ir jį išdėstome taip:

431. Aerodromuose su KTT, įrengtu tiksliajam tūpimui, signalinių žiburių įrenginiams, ILS įrenginiams, skrydžių valdymo punktų ir automatizuotos skrydžių valdymo sistemos įrenginiams be pagrindinio elektros tiekimo papildomai turi būti numatytas ne mažiau kaip vienas autonominis elektros energijos šaltinis.

Autonominiu elektros maitinimo šaltiniu vadinamas elektros energijos šaltinis (dyzelinis elektrinis agregatas, akumuliatorius ir kt.), prijungtas prie garantuoto elektros maitinimo skydo arba tiesiogiai prie elektros imtuvų (įrenginių). Autonominio elektros maitinimo šaltinio galia turi būti apskaičiuota maksimaliai prijungiamų radiotechninių, signalinių žiburių ir (arba) meteorologinių įrenginių apkrovai“.

1.3.23. Pakeičiame 446 punktą ir jį išdėstome taip:

446. Veiksmai aerodrome ekstremaliosiomis situacijomis planuojami vadovaujantis 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 139/2014), IV priedo B skyriaus ADR.OPS.B.005 dalies nuostatomis.“

1.3.24. Pakeičiame 447 punktą ir jį išdėstome taip:

447. Aerodromo naudotojai užtikrina, kad gelbėjimo ir gaisro gesinimo paslaugos aerodrome atitinka Reglamento (ES) Nr. 139/2014 IV priedo B skyriaus ADR.OPS.B.010 dalies nuostatas.“

2. Nustatome, kad šio įsakymo 1.3.21 papunktis įsigalioja 2017 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                    Rimantas Sinkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Trečiokas