LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATITIKTIES DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAMS  DEKLARACIJŲ (TEMINIŲ ATASKAITŲ) PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. EV-288

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad:

- medienos apdirbimo ekonominės veiklos sektorius yra priskiriamas prie labai pavojingų ekonominės veiklos sektorių, šio sektoriaus įmonėse įvyksta daug nelaimingų atsitikimų darbe, medienos apdorojimui kartu su sudėtingais medienos apdirbimo įrenginiais yra naudojamos įvairios kenksmingos ir pavojingos cheminės medžiagos, šio sektoriaus įmonių darbuotojai kenčia nuo didelio triukšmo, medienos dulkių, sunkių krovinių kilnojimo ir cheminių medžiagų naudojimo;

- interaktyvi profesinės rizikos vertinimo priemonė OiRA „Medienos apdirbimas“ apima praktiškai visus medienos apdirbimo įmonėse įmanomus darbus ir įrenginius, kurie gali būti naudojami vykdant medienos apdribimo darbus, be to šioje priemonėje pateikta labai daug efektyvių prevencinių priemonių šiai rizikai pašalinti arba sumažinti,

bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“:

1. T v i r t i n u    Medienos apdirbimo įmonėse atliekamų darbų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams elektroninio inspektavimo teminę ataskaitą (toliau – Teminė ataskaita) (pridedama).

2. N u r o d a u    medienos apdirbimo įmonių vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi asmenys:

2.1. atliktų pagal Teminę ataskaitą medienos apdirbimo darbų atlikimo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams įvertinimą;

2.2. informaciją apie šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytą įvertinimą iki 2019 m. gruodžio 1 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos (viena įmonė – viena Teminė ataskaita) klausimus tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS).

3. N u s t a t a u,  kad šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytus veiksmus atlieka bei šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytą informaciją pateikia įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra:

3.1. medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;

3.2. Medienos pjaustymas ir obliavimas;

3.3. Cheminis medienos apdorojimas konservantais;

3.4. Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;

3.5. Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba;

3.6. Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba;

3.7. Presuotos medienos gamyba;

3.8. Sumontuotų parketo grindų gamyba;

3.9. Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba;

3.10. Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogams dengti gamyba;

3.11. Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba;

3.12. Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba;

3.13. Medinės taros gamyba;

3.14. Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba;

3.15. Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo su priedu paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti:

4.2.1. per 10 darbo dienų po šio įsakymo pasirašymo - medienos apdirbimo įmonių individualų informavimą apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles;

4.2.2. iki 2019 m. gruodžio 20 d. - informacijos, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui;

4.3. VDI Patarėją komunikacijai per 5 darbo dienas po šio įsakymo pasirašymo organizuoti visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu medienos apdirbimo įmonėms nustatytas prievoles;

4.4. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją organizuoti atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą iki 2020 m. sausio 31 d. įmonėms, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra medienos apdirbimas, taip pat socialiniams partneriams.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausias valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                    Jonas Gricius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2019 m. spalio 8 d. įsakymu

Nr. EV-288

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

 

MEDIENOS APDIRBIMO ĮMONĖSE ATLIEKAMŲ DARBŲ

ATITIKTIES DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS ELEKTRONINIO INSPEKTAVIMO TEMINĖ ATASKAITA

 

2019 m. d. Nr. TA

______________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Darbdavys___________________________________________________________

                                                               (darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                       (pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas____________________________________________________

                                                                                                        (pavadinimas)            ______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         (adresas)            ______________________________________________________________________________________________________

                                                                                   (ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

 

3. Tikrinimo klausimai

Eil. 

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N*

1.       

Ar yra vykdomas (atliekamas) darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?

 

 

 

1.1.

Ar visi įmonėje naudojami medienos apdirbimo įrenginiai atitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija), reikalavimus?

 

 

 

1.2.

Ar vertinamas krovinių kritimo pavojus?

 

 

 

1.3.

Ar vertinamas krovinio kėlimas rankomis?

 

 

 

1.4.

Ar atliekamas cheminių veiksnių rizikos vertinimas?

 

 

 

1.5.

Ar vertinami fizikiniai (triukšmas, vibracija) veiksniai?

 

 

 

1.6.

Ar įgyvendinami rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?

 

 

 

2.

Ar yra žinoma apie  interaktyvią profesinės rizikos vertinimo priemonę OiRA „Medienos apdirbimas“, nuoroda į kurią paskelbta VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės rubrikos „Sauga darbe“ skyriuje „Rizikos vertinimas OiRA“?

 

 

 

3.

Ar vertinant profesinę riziką naudojamasi interaktyvia profesinės rizikos vertinimo priemone OiRA „Medienos apdirbimas“?

 

 

 

4.

Jei yra naudojama OiRA priemonė, ar ji palengvina  profesinės rizikos vertinimo procesą?

 

 

 

                      N/N* -neaktualu

 

4. Nustatyta:

Eil.

Nr.

Rodikliai

Kiekis

1.

Įmonės darbuotojų vidutinis skaičius?

 

2.

Kiek įmonės darbuotojų yra supažindinti su jų darbo vietoje atlikto profesinės rizikos vertinimo rezultatais?

 

 

________________________________