LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) APLINKOS PAPROGRAMĖS lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų,  informacijos  ir  kitus  projektus pagal LIFE+  ir  LIFE  programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminarAus sąrašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. D1-67

Vilnius

 

Vadovaudamasis bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) 2019 metų kvietimo aplinkos paprogramės bendrojo finansavimo paraiškų vertinimo komiteto rekomendacijas (2020 m. sausio 10 d. protokolas Nr. D4-3 ir 2020 m. sausio 27 d. protokolas Nr. D4-9):

1.   Tvirtinu pridedamą 2019 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Bendrojo finansavimo lėšos) preliminarų sąrašą (toliau – Preliminarus sąrašą).

2.   Nustatau, kad sprendimas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšas šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytiems Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės projektams ir šiame sąraše nurodytas Bendrojo finansavimo lėšų kiekis yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai atlikus 2019 m. kvietimo LIFE projektų vertinimą ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį tarp Europos Komisijos ir pareiškėjo dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Teisės aktų registre.

4.  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. D1-67

 

2019 M. KVIETIMO EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMOS (LIFE) APLINKOS PAPROGRAMĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIEMS NUMATOMA SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA, KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS IR IŠSAUGOJIMAS“ PRIEMONĖS „ĮGYVENDINTI  APLINKOS IŠSAUGOJIMO, KLIMATO POLITIKOS, APLINKOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ, INFORMACIJOS IR KITUS PROJEKTUS PAGAL LIFE+ IR LIFE PROGRAMAS“ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, PRELIMINARUS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas (pagrindinis naudos gavėjas)

Numatoma projekto trukmė

Numatomas projekto biudžetas

Bendra projekto vertė, Eur

LR registruotų paramos gavėjų biudžetas, Eur

Europos Bendrijos prašomos lėšos, Eur

Iš LR valstybės biudžeto numatomas skirti bendrasis finansavimas

Eur

 

1. 

Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos

Lietuvos ornitologų draugija

2020–2025

5 490 011,00

670 663,00

4 042 508,00

120 000,00

 

2. 

Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariai žemės ūkio veiklai, siekiant užtikrinti griežlės ir jos buveinių palankią apsaugos būklę

VšĮ „Aplinkosaugos projektai ir konsultacijos“

 

 

2020–2024

1 948 969,00

1 948 969,00

1 435 104,00

240 000,00

 

3. 

Tausojantys išteklius transporto infrastruktūros triukšmą mažinantys sprendimai

UAB „Gumos technologijos“

 

2020–2023

3 948 757,00

2 048 794,00

2 171 816,00

490 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

11 387 737,00

4 668 426,00

7 649 428,00

850 000,00