LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-304 „DĖL PARODOMŲJŲ RENGINIŲ IR AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. 2BE-349

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 2BE-304 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. papildau nauju 121 punktu ir jį išdėstau taip:

121. Organizatorius, gavęs TKA leidimą, privalo pateikti informaciją apie renginį valstybės įmonės „Oro navigacija“ Oro navigacijos informacijos skyriui ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki renginio pradžios, užpildydamas nustatytos formos NOTAM paraišką. Ši nuostata netaikoma, jei renginys planuojamas aerodromo oro eismo zonos ribose.“;

1.2. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų  parodomojo ir varžybinio skrydžių metu orlaivyje turi būti tik orlaivio savininko (naudotojo) paskirti įgulos nariai bei parašiutininkai ar užduoties specialistai.“.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                            Genius Lukošius