LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ INSTRUKTORIŲ VEIKLOS IR BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 19 d. Nr. V-2298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014‑2025 metų strategijos patvirtinimo“, 116.5 papunkčiu bei siekdamas sumažinti savižudybių skaičių:

1T v i r t i n u Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298

 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ INSTRUKTORIŲ VEIKLOS IR BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato savižudybių prevencijos mokymų instruktorių (toliau – instruktoriai) veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų (toliau – baziniai mokymai) organizavimo ir vykdymo tvarką, reikalavimus baziniams mokymams ir juos vykdantiems instruktoriams bei bazinių mokymų įgyvendinimo stebėsenos tvarką.

2. Aprašas taikomas savivaldybių visuomenės sveikatos biurams (toliau – Biuras) ir kitiems mokymų tiekėjams pagal aprašą, organizuojantiems ir vykdantiems bazinius mokymus, ir Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, vykdančiam bazinių mokymų įgyvendinimo stebėseną.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

3.2. Savižudybių prevencijos mokymų instruktorius – asmuo, turintis apraše nustatytą kvalifikaciją ir vykdantis savižudybių prevencijos mokymus bendruomenės nariams.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI INSTRUKTORIAMS

 

4. Bazinius mokymus vykdo komanda, kurią sudaro ne mažiau negu 2 Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktoriai, atitinkantys bent vieną iš šių reikalavimų: 

4.1. įgiję aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų sričių grupės psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir (arba) magistro kvalifikacinis laipsnis) ir baigę mokymus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suderintą, ne mažiau kaip 40 akademinių valandų trunkančią bazinių savižudybių prevencijos instruktorių mokymų programą;

4.2. visuomenės sveikatos stiprinimo sityje dirbantys specialistai, kurių kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“, baigę mokymus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos suderintą, ne mažiau kaip 40 akademinių valandų trunkančią bazinių savižudybių prevencijos instruktorių mokymų programą;

4.3. įgiję aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų sričių grupės arba socialinių mokslų sričių grupės psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir (arba) magistro kvalifikacinis laipsnis) ir turėti bent dvejus metus nepertraukiamo praktinio darbo patirties (mokymų vedimo, pacientų konsultavimo ir pan.) savižudybių prevencijos srityje.

 

III SKYRIUS

BAZINIŲ MOKYMŲ REIKALAVIMAI, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

5. Bazinius mokymus savivaldybės gyventojams organizuoja ir vykdo savivaldybės teritorijoje veikiantis Biuras arba kitos savivaldybės Biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

6. Biurai, kuriuose dirba instruktorių komanda, bazinius mokymus organizuoja ir vykdo savo savivaldybės gyventojams arba kitos savivaldybės gyventojams, sudarius paslaugų teikimo sutartį.

7. Biurai, kurie neturi Biure dirbančių instruktorių, baziniams mokymams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali sudaryti paslaugų teikimo sutartį su pasirinktu mokymų tiekėju:

7.1. Biuru, kuriame dirba instruktorių komanda;

7.2. kitu mokymų tiekėju, kuris atitinka aprašo 4 punkte nurodytus reikalavimus.

8. Biurai, kuriuose dirbanti instruktorių komanda, per metus praves ne mažiau kaip 8 bazinius mokymus, baziniams mokymams savo savivaldybėje organizuoti ir vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali sudaryti paslaugų teikimo sutartį su Aprašo 7 punkte nurodytais mokymų tiekėjais.

9. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus. Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei (toliau – grupė). Grupės sudėtį formuoja instruktorių komanda, bendradarbiaudama su Biuru.

10. Biuro arba kito mokymų tiekėjo vykdomą bazinių mokymų programą turi sudaryti šios savižudybių prevencijos temos:

10.1. Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.

10.2. Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.

10.3. Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.

10.4. Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

11. Bazinių mokymų metu turi būti pateikiama tik mokslo ar praktikos įrodymais pagrįsta informacija. Mokymų metu kiekvienai temai turi būti pateikiami praktiniai pavyzdžiai, palaikomas tiesioginis kontaktas su auditorija, siekiama užtikrinti auditorijos įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą mokymuose, mokymų interaktyvumą, pateikiamos teorinės ir praktinės medžiagos įsisavinimą.

12. Biuro arba kito mokymų tiekėjo vykdomo bazinių mokymų turinys gali būti adaptuojamas pagal mokymų tikslinę grupę.

13. Bazinių mokymų metu įvykus krizinei situacijai (grupės narį užvaldo stiprios emocijos ir pan.), prireikus vienas iš instruktorių (esant galimybei, psichologas) kartu su grupės nariu palieka bazinių mokymų patalpas, teikia emocinę paramą grupės nariui ir jį paskatina kreiptis psichologinės pagalbos. Baziniai mokymai, kurių metu vienas iš grupės narių išgyvena krizinę situaciją, grupei nėra stabdomi.

14. Prieš prasidedant baziniams mokymams ir jiems pasibaigus Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktorių komanda atlieka grupės narių žinių įvertinimą, naudodami Bazinių savižudybių prevencijos mokymų žinių ir įgūdžių įvertinimo klausimyną (aprašo 1 priedas) (toliau – klausimynas). Praėjus trims mėnesiams po mokymų, Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktorių komanda grupės nariams pateikia klausimyną pakartotinai elektroniniu formatu, siekdami užtikrinti ilgalaikį bazinių mokymų efektyvumo vertinimą. Pakartotinės grupės narių apklausos metu turi būti gauti atsakymai bent iš 50 proc. korespondentų. Gavus mažiau negu 50 proc. grupės narių atsakymų, pakartotinė apklausa laikoma neįvykusia ir apklausos rezultatai neanalizuojami.

15. Bazinių mokymų pabaigoje Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktorių komanda grupės nariams pateikia Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo anketą (aprašo 2 priedas), mokymų dalomąją medžiagą (mokymų santrumpa, kontaktai, kur kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos, Biuro kontaktus, kuriais grupės nariai galės papildomai parašyti atsiliepimus apie bazinius mokymus arba teikti pasiūlymus dėl bazinių mokymų tobulinimo ir kt.) ir Biuro arba kito mokymo tiekėjo išduotus pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą baziniuose mokymuose.

 

IV SKYRIUS

BAZINIŲ MOKYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKA

 

16. Po bazinių mokymų pabaigos, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktorių komanda apibendrina klausimyno ir Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo anketos rezultatus ir užpildo Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo ataskaitos formą (aprašo 3 priedas), vadovaudamasi Bazinių savižudybių prevencijos mokymų klausimyno rezultatų vertinimo metodikos pavyzdžiu (aprašo 5 priedas).

17. Biuras kasmet apibendrina pusės metų ir metinius užpildytų klausimynų ir vertinimo anketos rezultatus (aprašo 4 priedas) ir raštu pateikia juos Valstybiniam psichikos sveikatos centrui: pirmojo pusmečio rezultatus – ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 20 d., metinius rezultatus – iki kitų metų sausio 20 d.

18. Valstybinis psichikos sveikatos centras Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia pusės metų ir metinę Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo suvestinę ataskaitą (aprašo 4 priedas): pirmojo pusmečio – ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d., metinę – ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 10 d.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Su baziniais mokymais susiję asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsniu, bazinių mokymų organizavimo, vykdymo ir kokybės vertinimo tikslu.    

20. Biurai:

20.1. savo interneto svetainėse ir kitais būdais viešina informaciją apie galimybę dalyvauti baziniuose mokymuose;

20.2. teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl aprašo tobulinimo. 

21. Aprašo nustatyta tvarka vykdomi baziniai mokymai finansuojami iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

 

______________________

 

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir

bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Bazinių savižudybių prevencijos mokymų žinių įvertinimo klausimyno forma)

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

Šiuo klausimynu siekiama įvertinti Jūsų žinias ir įgūdžius savižudybių prevencijos srityje.

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tačiau siekdami nustatyti Jūsų individualų žinių pokytį prieš mokymus ir jiems pasibaigus, prašome nurodyti identifikacinį kodą, kurį sudarytų Jūsų vardo ir pavardės dvi pirmosios didžiosios raidės ir du paskutinieji gimimo metų skaitmenys (pvz., Vardenio Pavardenio, gimusio 1978 m., identifikacinis kodas yra VAPA78). Duomenys bus naudojami tik veiklos vertinimo tikslais.

 

Jūsų identifikacinis kodas: _______________________

 

Lentelėje pateiktus teiginius įvertinkite atsižvelgdami į tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę (pasirinktą atsakymą pažymėkite):

 

 

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Labiau nesutinku

Labiau

sutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

1. Žmonės, kurie kalba apie savižudybę, nenusižudys

 

 

 

 

 

 

 

2. Pavojinga tiesiai klausti apie savižudybę, nes tai gali paskatinti nusižudyti

 

 

 

 

 

 

 

3. Asmuo, kuris nori nusižudyti, vis tiek nusižudys

 

 

 

 

 

 

 

4. Nusižudo tik psichikos sutrikimų turintys asmenys

 

 

 

 

 

 

5. Žinau bent tris savižudybės rizikos ženklus

 

 

 

 

 

 

6. Žinau bent tris asmenis savo bendruomenėje, kurie gali padėti suteikti pagalbą savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui

 

 

 

 

 

 

7. Galiu užmegzti ryšį su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu

 

 

 

 

 

 

8. Esu pasiruošęs

(-usi) paklausti, ar asmuo galvoja apie savižudybę

 

 

 

 

 

 

9. Žinau, kur galėčiau nukreipti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį psichologinės pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatas (pildo savižudybių prevencijos mokymų lektorius): _______________________

 

 

 

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir

bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo anketos forma)

 

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ VERTINIMO ANKETA

 

Gerbiamasis dalyvi,

 

mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie įvykusius bazinius savižudybių prevencijos mokymus, todėl prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik veiklos vertinimo tikslais.

 

 

1. Toliau pateiktus teiginius įvertinkite , atsižvelgdami į tai, kaip jie atspindi Jūsų asmeninę nuomonę (pasirinktą langelį pažymėkite varnele):

 

 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

1.1. Mokymai man suteikė naudingų žinių savižudybių prevencijos srityje

 

 

 

 

 

1.2. Mokymuose įgijau pakankamai praktinių įgūdžių

 

 

 

 

 

1.3. Lektoriai buvo pasiruošę, aiškiai ir suprantamai išdėstė informaciją

 

 

 

 

 

1.4. Lektoriai atsakė į visus rūpimus klausimus

 

 

 

 

 

1.5. Lektoriai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

 

 

 

 

 

1.6. Mokymus rekomenduočiau kitiems

 

 

 

 

 

 

2. Kaip galėtume tobulinti veiklą?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS!

 

–––––––––––––––––––––

 

 

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir

bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo ataskaitos forma)

 

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ VERTINIMO ATASKAITA

_______________

(data)

________________

(vieta)

1. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų (toliau – bazinių mokymų) data: _______________________

 

2. Bazinių mokymų dalyvių skaičius:____________ iš jų:

 

2.1. į pateiktas anketas atsakė ____________(įrašykite skaičių) asmenų.

 

3. Bazinių mokymų tikslinė grupė _____________

 

4. Vidutinis bazinių mokymų dalyvių žinių įvertinimo rezultatas prieš mokymus: _________(proc.)

5. Vidutinis bazinių mokymų dalyvių žinių įvertinimo rezultatas pasibaigus mokymams: _________(proc.)

6. Bazinių mokymų dalyvių žinių įvertinimo rezultato pokytis:_________(proc. punktais)

 

7. Bazinių mokymų dalyvių žinių įvertinimo rezultato pokytis po 3 mėnesių____(proc. punktais)

8. Bazinių mokymų vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite mokymų dalyvių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

8.1. Mokymai man suteikė naudingų žinių savižudybių prevencijos srityje

 

 

 

 

 

8.2. Mokymuose gavau pakankamai praktinių įgūdžių

 

 

 

 

 

8.3. Lektoriai buvo pasiruošę, aiškiai ir suprantamai išdėstė informaciją

 

 

 

 

 

8.4. Lektoriai atsakė į visus rūpimus klausimus

 

 

 

 

 

8.5. Lektoriai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

 

 

 

 

 

8.6. Mokymus rekomenduočiau kitiems

 

 

 

 

 

 

9. Apibendrintos pastabos ir pasiūlymai veiklai tobulinti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Savižudybių prevencijos instruktorių pastebėjimai apie įvykusius mokymus (iškelti klausimai, problemos ir t. t.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Mokymų vykdytojo kontaktinė informacija (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą) / Ataskaitą užpildęs asmuo: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

––––––––––––––––––––––––––

 

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir

bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo suvestinė ataskaitos forma)

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ VERTINIMO SUVESTINĖ ATASKAITA

 

1. Ataskaitinis laikotarpis: nuo_____________________________iki________________________

 

2. Informacija apie mokymus, vykdytus per ataskaitinį laikotarpį (užpildykite lentelę)

 

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos biuras

Dalyvių skaičius

Vidutinis bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatas prieš mokymus (proc.)

Vidutinis bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatas pasibaigus mokymams (proc.)

Bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultato pokytis (proc. punktais)

Vidutinis bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatas po 3 mėnesių (proc.)

Bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultato pokytis po 3 mėnesių (proc. punktais)*

Bazinių mokymų vykdytojas (Biuro instruktoriai / kitas tiekėjas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lyginant su vidutiniu bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatu prieš mokymus

 


 

3. Per ataskaitinį laikotarpį mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius: iš viso ___________ , iš jų:

 

3.1. į pateiktas anketas atsakė ____________(įrašykite skaičių) asmenų.

 

4. Bendras bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultato pokytis per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus mokymams: _________________

 

5. Bendras bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatų pokytis po 3 mėnesių: _________________

6. Bazinių mokymų vertinimo apibendrinimas (langeliuose įrašykite suminį grupės narių, pasirinkusių atsakymo variantą, skaičių):

 

 

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

6.1. Mokymai man suteikė naudingų žinių savižudybių prevencijos srityje

 

 

 

 

 

6.2. Mokymuose gavau pakankamai praktinių įgūdžių

 

 

 

 

 

6.3. Lektoriai buvo pasiruošę, aiškiai ir suprantamai išdėstė informaciją

 

 

 

 

 

6.4. Lektoriai atsakė į visus rūpimus klausimus

 

 

 

 

 

6.5. Lektoriai teikė pakankamą grįžtamąjį ryšį

 

 

 

 

 

6.6. Mokymus rekomenduočiau kitiems

 

 

 

 

 

 


 

7. Apibendrintos pastabos ir pasiūlymai veiklai tobulinti:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Apibendrinti savižudybių prevencijos instruktorių pastebėjimai apie įvykusius mokymus (iškelti klausimai, problemos ir t. t.)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Ataskaitą užpildęs asmuo (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą): ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

––––––––––––––––––––––––––

 

 

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir

bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMŲ KLAUSIMYNO REZULTATŲ

VERTINIMO METODIKOS PAVYZDYS

 

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų įvertinimo klausimynas skirtas įvertinti bendruomenės gebėjimams atpažinti savižudybės rizikos ženklus, suteikti emocinę paramą ir nukreipti psichologinės pagalbos, kuris apskaičiuojamas remiantis dalyvių atsakymais. Atsakymų balai (1–4 klausimai):

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Labiau nesutinku

Labiau

sutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

6

5

4

3

2

1

Atsakymų balai (5–9 klausimai):

Visiškai nesutinku

Nesutinku

Labiau nesutinku

Labiau

sutinku

Sutinku

Visiškai sutinku

1

2

3

4

5

6

 

Rezultatams analizuoti naudojami dviejų apklausų duomenys (viena, atlikta prieš pradedant bazinius mokymus, ir kita – baziniams mokymams pasibaigus). Duomenys naudojami bazinių mokymų veiksmingumui įvertinti kiekvieno bendruomenės nario atskirai.

I etapas. Apklausus dalyvius prieš bazinius mokymus, įvertinamas individualus ir bendras veiklos dalyvių rezultatas (proc.).

Vertinant individualų veiklos dalyvio rezultatą, surašomi visų anketos 9 klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (proc.). Pavyzdys:

 

Klausimo Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Balai

3

4

3

3

3

3

3

3

2

Vidurkis

3

 

 

 

 

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 10 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 3 × 100 : 10 = 30 (proc.)

Norint apskaičiuoti bendrą mokymų dalyvių rezultatą, sudedami visų mokymų dalyvių anketų balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

II etapas. Pakartotinai apklausus dalyvius po bazinių mokymų, įvertinamas individualus ir bendras dalyvių rezultatas (proc.).

Atliekami tokie pat veiksmai kaip ir I etape. Vertinant individualų dalyvio rezultatą, surašomi visų anketos 9 klausimų balai, išvedamas jų vidurkis (proc.). Pavyzdys:

 

Klausimo Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Balai

6

5

5

5

6

4

5

5

4

Vidurkis

5

 

 

 

 

Gautas balas išreiškiamas procentais: Procentai (proc.) = X × 100 : 10 (X – balų vidurkis), šiuo atveju: 5 × 100 : 10 = 50 (proc.)

Norint apskaičiuoti bazinių mokymų dalyvių rezultatą, sudedami visų dalyvių anketų balai ir išvedamas vidurkis, kuris išreiškiamas procentais.

III etapas. Apskaičiuojamas individualus ir bendras rezultatų pokytis (proc. punktais).

Siekiant apskaičiuoti individualų dalyvio rezultato pokytį, reikalingi I ir II etapo rezultatai.

Pavyzdys:

X2 – X1 = pokytis (proc. punktais), čia X2 yra II etapo rezultatas (proc.); X1 yra I etapo rezultatas (proc.).

Šiuo atveju: 50 (proc.) – 30 (proc.) = 20 (proc.), vadinasi, dalyvio rezultatas po intervencijos padidėjo 20 (proc. punktų).

Norint apskaičiuoti bendrą mokymų dalyvių rezultatų pokytį, visa tai apskaičiuojama imant bendrus I ir II etapo dalyvių rezultatus.

Norint apskaičiuoti rezultatų pokytį po 3 mėnesių, visa tai apskaičiuojama imant I ir III etapo (užpildyta anketa po 3 mėnesių) dalyvių rezultatus.

–––––––––––––––––––––––––––––