LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. gegužės 26 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 5 d. Nr. V-12

Vilnius

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų  programą. Pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę organizuojamame konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai.“

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

12. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų trukmė turi būti:

 

12.1. pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę – 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu);

 

12.2. pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).“

 

3. Pakeičiu 48.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

48.1. studentų stipendijų, studentų praktikos ir studentų tyrimų vykdymo išlaidos. Įkainiai patvirtinti Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt. Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotosios normos dydžiai, galiojantys kvietimo teikti paraiškas metu, nustatomi dotacijos sutartyje ir nėra keičiami visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.“

 

4. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

 

57. Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti šią bendrąją paraiškos informaciją: (paraiškos kodas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, pareiškėjo institucija, projekto dalyvio (studento) vardas ir pavardė, praktikos (tyrimų) vadovo vardas ir pavardė, už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo kontaktai, mokslo sritis ir pagrindinė mokslo kryptis) ir įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedais ir pareiškėjo institucijos lydraščiu. Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir, užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.“

 

5. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

 

64. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka LMT pirmininko patvirtinta ekspertų komisija. Narius į ekspertų komisiją siūlo įgyvendinančios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai.“

 

6. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

 

65. Projektų naudos ir kokybės vertinimą sudaro individualus ekspertų vertinimas ir vertinimas ekspertų komisijos posėdyje. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais ekspertų komisijos nariais. Ekspertų komisijos posėdžio metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų komisijos vertinimas, nurodytas ekspertų komisijos posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.“

 

7. Pakeičiu 1 priedą ir 7 punktą išdėstau taip:

 

 

 

„7.

LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje pateikta bendroji paraiškos informacija ir įkelta užpildyta paraiška PDF formatu su priedais ir pareiškėjo lydraščiu (Aprašo 57 punktas)

 

 

 

 

8. Pakeičiu 6 priedą ir Dotacijos sutarties preambulę išdėstau taip:

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama pirmininko, veikiančio pagal Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499, ir _______________________________ (nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas) (toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) ____________ (nurodomas projekto vykdytojo atstovas), veikiančio (-ios) pagal __________________ (nurodomas atstovavimo pagrindas), toliau – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį (toliau – Sutartis).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. raštu

 

Nr. DOT-S-171