LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

13 PRIORITETO „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAIVINIMUI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 13.1.1-CPVA-V-605 „PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ŪMIŲ INFEKCINIŲ IR LĖTINIŲ LIGŲ SRITYSE“

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-795

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktu, 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-2512 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 49 punktu, ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. kovo 31 d. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-438 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos „Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimas“ (kodas 11-002) 11-002-02-11-07 priemonę „Diegti  naujus  ir  plėtoti  efektyvius sveikatos   priežiūros   paslaugų teikimo ir infrastruktūros modelius – gerinti viešųjų  sveikatos  paslaugų prieinamumą ir kokybę“ (Europos Sąjungos fondų lėšų finansavimo šaltinio kodas – 1.3.2.7.1,  funkcinės klasifikacijos kodas – 07.06.01.02).

2.  Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-795

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

13.1.1-CPVA-V-605-01-0001

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

195551983

SARS-CoV-2 viruso infekcijos diagnozavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (SMART-LAB)

-

4 145 377,58

0,00

0,00

4 145 377,58

0,00

 

 

 

____________________________________________________