Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 2017/625 ĮGYVENDINIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1237

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL 2017 L 95, p. 1) (toliau – Reglamentas) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1012 ((OL 2019 L 165, p. 4), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Paskirti kompetentingas institucijas, atsakingas už Reglamento nuostatų, įskaitant nuostatas, reglamentuojančias oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, įgyvendinimą:

1.1. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – Reglamento 1 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, e, f, j punktuose nustatytose srityse ir i punkte nustatytoje ekologiškų produktų ženklinimo srityje;

1.2. Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos – Reglamento 1 straipsnio 2 dalies g, h punktuose nustatytose srityse;

1.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją – Reglamento 1 straipsnio 2 dalies i punkte nustatytoje ekologinės gamybos srityje.

2. Paskirti Žemės ūkio ministeriją koordinuojančiąja institucija, atsakinga už bendradarbiavimo ir ryšių su Europos Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, susijusių su oficialia kontrole ir kita oficialia veikla, koordinavimą Reglamento 1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytose srityse.

3. Pavesti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai:

3.1. parengti ir patvirtinti nenumatytų atvejų planus maisto ir pašarų srityje, nurodytus Reglamento 115 straipsnyje, kuriuose būtų nustatytos priemonės, nedelsiant taikytinos nustačius, kad maistas ar pašarai tiesiogiai ar per aplinką kelia didelę riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai;

3.2. vykdyti už daugiametį nacionalinį kontrolės planą atsakingos institucijos funkcijas pagal Reglamento 109 straipsnio 2 dalį ir teikti Reglamento 113 straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą Europos Komisijai.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Žemės ūkio ministerija, suderinusi su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, skiria pasienio kontrolės postus augalų, augalinių produktų ir kitų Reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kontroliuojamų prekių oficialiai kontrolei atlikti, sustabdo jų paskyrimą ar jį panaikina ir apie tai praneša Europos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms;

4.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, suderinusi su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, skiria pasienio kontrolės postus Reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių, išskyrus nurodytas šio nutarimo 4.1 papunktyje, oficialiai kontrolei atlikti, sustabdo jų paskyrimą ar jį panaikina ir apie tai praneša Europos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

5. Paskirti nacionalines etalonines laboratorijas Lietuvos Respublikoje vykdyti Reglamento 101 straipsnyje nustatytas funkcijas ir užduotis:

5.1. Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą – tyrimų srityse, nurodytose šio nutarimo priede;

5.2. Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją – su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų tyrimų srityje;

5.3. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratoriją (skyrių) – augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų kenkėjų: bakterijų, erkių, fitoplazmų, grybų ir oomicetų, moliuskų, nematodų, vabzdžių, virusų, viroidų, taip pat piktžolių sėklų tyrimų srityse.

6. Paskirti Reglamento 103 straipsnyje nurodytas ryšių palaikymo įstaigas ir pavesti joms teikti savo kontaktinę informaciją ir jos vėlesnius pakeitimus Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms:

6.1. Žemės ūkio ministeriją – Reglamento 1 straipsnio 2 dalies i punkte nustatytoje ekologinės gamybos srityje;

6.2. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – Reglamento 1 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, e, f, j punktuose nustatytose srityse ir i punkte nustatytoje ekologiškų produktų ženklinimo srityje;

6.3. Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos – šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytose srityse.

7. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 5 punktą, įsigalioja 2019 m. gruodžio 14 d.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1237

priedas

 

 

TYRIMŲ SRIČIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Tyrimų sričių sąrašas

1.  

 

Afrikinis arklių maras ir kitos arklių ligos

2.  

Afrikinis, klasikinis kiaulių maras ir kiaulių vezikulinė liga

3.  

Antimikrobinis atsparumas

4.  

Bičių ligos

5.  

Bruceliozė

6.  

Capripox genties virusų sukeliamos ligos

7.  

Dvigeldžių moliuskų, vėžiagyvių ir žuvų ligos 

8.  

Dvigeldžių moliuskų virusinio ir bakteriologinio užterštumo stebėsena

9.  

Žarnyno lazdelės (lot. Escherichia coli), įskaitant verotoksigeninę žarnyno lazdelę (VTEC)

10.

Galvijų tuberkuliozė

11.

Genetiškai modifikuoti organizmai

12.

Gyvūniniai baltymai pašaruose

13.

Halogeniniai patvarieji teršalai pašaruose ir maisto produktuose

14.

Jūrinių biotoksinų stebėsena

15.

Kampilobakterijos (lot. Campylobacter

16.

Koaguliazę gaminantys stafilokokai, įskaitant auksinį stafilokoką (lot. Staphylococcus aureus)

17.

Monocitogeninės listerijos (lot. Listeria monocytogenes)

18.

Metalai ir azoto junginiai maiste ir pašaruose

19.

Mėlynojo liežuvio liga

20.

Mikotoksinai ir augalų toksinai

21.

Niukaslio liga

22.

Parazitai (trichinelės (lot. Trichinella), echinokokai (lot. Echinococcus), anisakiai (lot. Anisakis)

23.

Pasiutligė, vakcinų nuo pasiutligės veiksmingumo kontrolė

24.

Paukščių gripas

25.

Per maistą plintantys virusai

26.

Priedai, skirti naudoti gyvūnų mitybai

27.

Perdirbant maistą susidarantys teršalai

28.

Pesticidų liekanos (javai ir pašarai)

29.

Pesticidų liekanos (gyvūninis maistas ir produktai, į kurių sudėtį įeina daug riebalų)

30.

Pesticidų liekanos (vaisiai ir daržovės, įskaitant produktus, į kurių sudėtį įeina daug vandens ir rūgšties)

31.

Pesticidų liekanos (pavienių liekanų nustatymo metodai)

32.

Smulkių atrajotojų maras

33.

Snukio ir nagų liga

34.

Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE)

35.

Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A1, 2, 3, 4, B2d, B3d grupė )

36.

Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr. 96/23/EB I priedas, B1, B3e grupė bei karbadoksas ir olakvindoksas)

37.

Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A5, B2 a b e grupė)

38.

Veterinarinių vaistų liekanos ir teršalai gyvūniniame maiste (direktyvos (EB) Nr, 96/23/EB I priedas, A6, B2 f ir B3 f grupė)

39.

Salmonelės (lot. Salmonella)

 

______________