LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 LABIAUSIAI NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ PARAIŠKOS KIT720 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 4-321

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 230 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 formą;

2. Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisykles.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                            Aušrinė Armonaitė

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

viešosios įstaigos

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos verslo paramos agentūros

2021-04-19 raštu Nr. R-1723

2021-04-19 raštu Nr. 2021-R4-1067

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-321

 

 

nuo covid-19 labiausiai NUKENTĖJUSIOS ĮMONĖS SUBSIDIJos PARAIŠKos KIT720 PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 (toliau – paraiška) ir jos priedo KIT720S „Lietuvoje registruotų susijusių įmonių duomenys“ (toliau – priedas KIT720S), priedo KIT720U „Susijusių verslininkų ir užsienyje registruotų susijusių įmonių duomenys“ (toliau – priedas KIT720U), priedo KIT720I „Prašomos finansuoti išlaidos“ (toliau – priedas KIT720I), priedo KIT720N „Sudarytos nuomos sutartys“ (toliau – priedas KIT720N) ir priedo KIT720F „Išlaidas pagrindžiantys dokumentai“ (toliau – priedas KIT720F) pildymo tvarką.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). 

3.    Paraiška pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Prie EDS prisijungiama ir paraiška teikiama laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintų Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOJE TEIKIAMA INFORMACIJA

 

4.    Paraiškoje privaloma nurodyti duomenis apie nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusią įmonę (toliau – pareiškėjas), patvirtinti, kad pareiškėjas atitinka Apraše nustatytus ir paraiškoje išvardytus reikalavimus ir prisiima paraiškoje išvardytus su skiriama subsidija susijusius įsipareigojimus.

5.    Priede KIT720S privaloma nurodyti visas su pareiškėju susijusias Lietuvoje registruotas įmones. Susijusios įmonės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972,  I priedo 3 straipsnio 3 dalyje.

6.    Priede KIT720U privaloma nurodyti duomenis apie visus su pareiškėju susijusius užsienyje registruotus juridinius asmenis, kurie suprantami kaip susijusios įmonės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje. Taip pat priede KIT720U pareiškėjas turi nurodyti duomenis apie visus su pareiškėju susijusius, t. y. susietus kuriais nors iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje išvardytų santykių, Lietuvos ir (arba) užsienio fizinius asmenis, kurie verčiasi ekonomine veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – verslininkas). 

7.    Priede KIT720I privaloma nurodyti duomenis apie pareiškėjo prašomas finansuoti išlaidas pagal 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas), 3.1 arba 3.12 skirsnį. Jeigu pareiškėjas turi susijusių įmonių, į pastoviąsias išlaidas negali būti įskaičiuojamos išlaidos, patiriamos mokant už paslaugas, suteiktas susijusių įmonių.

8.    Priede KIT720N privaloma nurodyti duomenis apie pareiškėjo su Lietuvos Respublikos fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis ir (arba) užsienio fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis sudarytas ir Nekilnojamojo turto registre registruotas patalpų nuomos sutartis, dėl kurių pareiškėjas prašo pagalbos pagal Komunikato 3.1 skirsnį. Priede KIT720N negali būti nurodomos pareiškėjo nuomos sutartys, sudarytos su susijusiais juridiniais asmenimis ir (arba) verslininkais, nurodytais KIT720S ir (arba) KIT720U priede.

9.    Priede KIT720F privaloma nurodyti duomenis apie visus pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pastoviosios išlaidos – pareiškėjo išlaidos, susijusios su nuosavybės teise valdomomis ir (arba) nuomojamomis patalpomis, apimančios patalpų nuomos, komunalines, eksploatacines, saugos, įrangos, kuri neatsiejama nuo patalpų, automobilių stovėjimo vietų, indeksavimo pagal nuomos sutartį išlaidas. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo įmonės produkcijos (apima gaminamus gaminius ir teikiamas paslaugas) lygio. Jeigu pareiškėjas turi susijusių įmonių, į pastoviąsias išlaidas negali būti įskaičiuojamos išlaidos, patiriamos mokant už paslaugas, suteiktas susijusių įmonių.

10Atsižvelgus į Taisyklių III skyriaus reikalavimus, privaloma užpildyti reikiamus paraiškos ir jos priedų laukelius apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (arba) verslininkus, prašomas finansuoti išlaidas, sudarytas patalpų nuomos sutartis ir pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Neužpildžius reikiamų paraiškos ir jos priedų laukelių ir (arba) neteisingai nurodžius duomenis apie pareiškėją ir (arba) su juo susijusias įmones, ir (arba) verslininkus, ir (arba) prašomas finansuoti išlaidas, ir (arba) sudarytas nuomos sutartis, ir (arba) pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus, atsižvelgiant į Aprašo 44 punktą, paraiška netenkinama.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS PILDYMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

11.  Priedą KIT720S pildo pareiškėjai, turintys susijusių Lietuvoje registruotų įmonių. Priedas KIT720U pildomas tik tada, kai pareiškėjai yra susiję su Lietuvos ir (arba) užsienio verslininkais ir (arba) su užsienyje registruotais juridiniais asmenimis. Priedą KIT720I pildo visi pareiškėjai, prašantys finansuoti išlaidas pagal Komunikato 3.1 arba 3.12 skirsnį. Priedą KIT720N pildo pareiškėjai, su Lietuvos Respublikos fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis ir (arba) užsienio fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis sudarę ir Nekilnojamojo turto registre registravę patalpų nuomos sutartis, kai prašoma pagalbos, skiriant subsidiją pagal Komunikato 3.1 skirsnį. Priedą KIT720F pildo pareiškėjai, nuosavybės teise valdantys arba su Lietuvos Respublikos fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis ir (arba) užsienio fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis sudarę ir Nekilnojamojo turto registre registravę patalpų nuomos sutartis ir galintys pateikti patalpų nuomos ir (ar) kitus pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kai prašoma pagalbos, skiriant subsidiją pagal Komunikato 3.1 skirsnį.

12. Jeigu pildant paraiškos priedus KIT720S, KIT720U, KIT720N ir KIT720F paaiškėja, kad susijusių įmonių (verslininkų), sudarytų nuomos sutarčių ar pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančių dokumentų yra daugiau, nei atitinkamame paraiškos priede esama laukelių, prie atitinkamo paraiškos priedo reikia pridėti papildomą (-us) lapą (-us).

13. Bendrieji paraiškos ir jos priedų pildymo reikalavimai:

13.1.  Duomenys rašomi į jiems skirtus laukelius. Priedo KIT720U laukeliuose skaičius „0“ įrašomas tuo atveju, jei reikšmė neegzistuoja.

13.2.  Pildant skaičiams skirtus laukelius, turi būti įrašomi tik skaičiai be jokių simbolių (kablelių, brūkšnelių ar kitų simbolių).

13.3.  Deklaruotinų duomenų vertės (sumos) nurodomos eurais ir įrašomos tik sveikaisiais skaičiais:

13.3.1. Kitų šalių valiuta nurodyti duomenys yra konvertuojami pagal paskelbtą finansinės atskaitomybės laikotarpio pabaigos datos Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

13.3.2. Duomenys apvalinami iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS IR PRIEDO KIT720S PILDYMO REIKALAVIMAI

 

14. Paraiška pildoma šia tvarka:

14.1. 1 laukelyje „Juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas pareiškėjo (mokesčių mokėtojo) identifikacinis numeris.

14.2. 2 laukelyje „Juridinio asmens pavadinimas“ įrašomas pareiškėjo pavadinimas. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, įrašomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas įmonės pavadinimas.

14.3. 3 laukelyje „Juridinio asmens buveinės adresas“ įrašomas pareiškėjo buveinės adresas.

14.4. 4 laukelyje „Elektroninio pašto adresas“ įrašomas pareiškėjo elektroninio pašto adresas.

14.5. 5 laukelyje „Telefonas“ įrašomas pareiškėjo telefono numeris.

14.6. 6 laukelyje „Prašoma pagalba pagal“ iš pateikiamo sąrašo pasirenkamas vienas variantas, pagal kurį pareiškėjas prašo pagalbos:

1 Komunikato 3.1 skirsnis pajamų kritimo kompensavimui;

2 Komunikato 3.1 skirsnis pastoviųjų išlaidų kompensavimui (pildomas priedas KIT720I);

3 Komunikato 3.12 skirsnis nepadengtų pastoviųjų išlaidų kompensavimui (pildomas priedas KIT720I).

Tuo atveju, jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 1 variantas pajamų kritimo kompensavimui pagal Komunikato 3.1 skirsnį arba 2 variantas pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.1 skirsnį, privaloma atitinkamomis reikšmėmis užpildyti paraiškos 1217 laukelius, kaip tai nurodyta Taisyklių 14.12–14.17 papunkčiuose. Tuo atveju, jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 3 variantas nepadengtų pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.12 skirsnį, privaloma atitinkamomis reikšmėmis užpildyti paraiškos 813 ir 1520 laukelius, kaip tai numatyta Taisyklių 14.8–14.13 ir 14.15–14.20 papunkčiuose.

14.7. 7 laukelyje „Pareiškėjo įmonė“ iš pateikiamo sąrašo pasirenkamas vienas variantas pagal pareiškėjo įmonės statusą:

1 – savarankiška įmonė (neturi nei susijusių, nei partnerinių įmonių);

2 nesavarankiška įmonė (turi tik susijusių įmonių);

3 nesavarankiška įmonė (turi tik partnerinių įmonių);

4 nesavarankiška įmonė (turi susijusių ir partnerinių įmonių).

14.8. 8 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų sausio mėnesį. Pajamos suprantamos kaip juridinio asmens apyvarta, gaunama apskaičiuojant atitinkamu laikotarpiu juridinio asmens pajamas, gautas iš produktų pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.9. 9 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų vasario mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.10. 10 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų kovo mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.11. 11 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų balandžio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.12. 12 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų lapkričio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.13. 13 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2019 metų gruodžio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu nebuvo registruota, laukelyje įrašomas skaičius „0“. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.14. 14 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2020 metų sausio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.15. 15 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2020 metų lapkričio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.16. 16 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2020 metų gruodžio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.17. 17 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2021 metų sausio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.18. 18 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2021 metų vasario mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.19. 19 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2021 metų kovo mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.20. 20 laukelyje „Pareiškėjo pajamos“ įrašomos pareiškėjo pajamos už 2021 metų balandžio mėn. Jeigu pareiškėjo įmonė nurodytu laikotarpiu negavo pajamų, laukelyje įrašomas skaičius „0“.

14.21. 21 laukelyje „Subsidiją prašau pervesti į sąskaitą“ įrašoma pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidaryta sąskaita privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN).

15.   Priedas KIT720S pildomas šia tvarka:

15.1. laukelyje S1 „Įmonės identifikacinis numeris (kodas)“ įrašomas su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės kodas.

15.2. laukelyje S2 „Įmonės pavadinimas“ įrašomos su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės pavadinimas.

16.  Priede KIT720S nurodomos visos su pareiškėju susijusios Lietuvoje registruotos įmonės. Jei priede KIT720S nepakanka laukelių nurodyti visas su pareiškėju susijusias Lietuvoje registruotas įmones, tuomet įtraukiamas papildomas lapas, kuris pildomas Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEDO KIT720U PILDYMO REIKALAVIMAI

 

17. Priedas KIT720U pildomas šia tvarka:

17.1. U1 laukelyje „Verslininko asmens kodas / Įmonės kodas užsienio valstybėje“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko asmens kodas (jeigu verslininkas yra užsienio fizinis asmuo ir jam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma gimimo data) arba užsienyje registruoto juridinio asmens (mokesčių mokėtojo) kodas.

17.2. U2 laukelyje „Verslininko vardas ir pavardė / Įmonės pavadinimas“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens pavadinimas.

17.3. U3 laukelyje „Valstybės kodas“ įrašomas su pareiškėju susijusio verslininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba užsienyje registruoto juridinio asmens registracijos valstybėje kodas pagal ISO 3166-1 alpha-2 standartą.

17.4. U4 laukelyje „Finansiniai metai (nuo / iki)“ įrašomos su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens finansinių metų finansinės atskaitomybės metų pradžios ir pabaigos datos. Jeigu su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pateikiami su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens 2019 finansinių metų duomenys. Jeigu finansiniai metai su kalendoriniais metais nesutampa, pateikiami finansinių metų, kurie apima 2019 m. gruodžio 31 d., duomenys.

17.5. U5 laukelyje „Metinės pajamos“ įrašomos su pareiškėju susijusio verslininko arba užsienyje registruoto juridinio asmens metinės pajamos iš finansinės atskaitomybės už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį. Metinės pajamos yra verslininko pajamos ar užsienyje registruoto juridinio asmens apyvarta, gaunama apskaičiuojant atitinkamais metais užsienyje registruoto juridinio asmens pajamas, gautas iš produktų pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo.

17.6. U6 laukelyje „Balanse nurodyto turto vertė“ įrašoma su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentuose už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodyto turto vertė. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“.

17.7. U7 laukelyje „Nuosavas kapitalas“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentuose už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas nuosavo kapitalo dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“.

17.8. U8 laukelyje „Kapitalas“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentuose už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas kapitalo dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“.

17.9. U9 laukelyje „Akcijų priedai“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentuose už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį nurodytas akcijų priedų dydis. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, įrašoma reikšmė „0“.

17.10. U10 laukelyje „Vidutinis metinis darbuotojų skaičius“ įrašomas su pareiškėju susijusio užsienyje registruoto juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytas darbuotojų skaičius už Taisyklių 17.4 papunktyje nurodytą laikotarpį. Deklaruojant su pareiškėju susijusio verslininko duomenis, vidutinis metinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas ir nurodomas prie vieneto (verslininko) pridedant verslininko samdomų darbuotojų skaičių. Jeigu verslininkas samdomų darbuotojų neturi, įrašoma reikšmė „1“.

18. Tuo atveju, jei įmonių grupė sudaro konsoliduotąją finansinę atskaitomybę, formos U1U10 laukeliuose įrašomi konsoliduotosios finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys. Pildant priedą KIT720U privaloma pateikti duomenis apie visas grupei priklausančias įmones, konsoliduoti duomenys nurodomi tik prie motininės įmonės, o prie kitų grupės įmonių – įrašoma reikšmė „0“  arba pareiškėjas gali pateikti duomenis apie visas grupei priklausančias įmones ir prie kiekvienos nurodyti individualius duomenis (nebūtinai iš konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentų).

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEDO KIT720I IR PRIEDO KIT720N PILDYMO REIKALAVIMAI

 

19. Priedas KIT720I pildomas tuo atveju, jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 2 variantas pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.1 skirsnį arba 3 variantas nepadengtų pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.12 skirsnį. Priedas KIT720I pildomas šia tvarka:

19.1. I1 laukelyje „Laikotarpis“ įrašomas pastoviųjų išlaidų, nurodytų Taisyklių 19.2 papunktyje arba nepadengtų pastoviųjų išlaidų, nurodytų Taisyklių 19.3 papunktyje, patyrimo laikotarpis. Pastoviosios išlaidos ir nepadengtos pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

19.2. I2 laukelyje „Pastoviųjų išlaidų suma“ įrašoma pastoviųjų išlaidų suma už Taisyklių 19.1 papunktyje nurodytą laikotarpį, tuo atveju jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 2 variantas pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.1 skirsnį.

19.3. I3 laukelyje „Nepadengtų pastoviųjų išlaidų suma“ įrašoma nepadengtų pastoviųjų išlaidų suma už Taisyklių 19.1 papunktyje nurodytą laikotarpį,  tuo atveju jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 3 variantas nepadengtų pastoviųjų išlaidų kompensavimui pagal Komunikato 3.12 skirsnį . Nepadengtos pastoviosios išlaidos – tai per tinkamą finansuoti laikotarpį įmonių patirtos pastoviosios išlaidos, kurios per tą patį laikotarpį nepadengiamos iš pelno (t. y. iš pajamų atėmus kintamąsias išlaidas) ir kurios nepadengiamos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, draudimo, laikinosios pagalbos priemonių, kurioms taikomas Komunikatas, arba paramos iš kitų šaltinių. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo įmonės produkcijos (apima gaminamus gaminius ir teikiamas paslaugas) lygio. Nepadengtomis pastoviosiomis išlaidomis laikomi įmonės nuostoliai, nurodyti jų pelno (nuostolių) ataskaitose. Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai į nuostolių apskaičiavimą neįtraukiami.

20. Priedas KIT720N pildomas šia tvarka:

20.1. N1 laukelyje „Sutarties numeris“ įrašomas su pareiškėju sudarytos galiojančios ir Nekilnojamojo turto registre registruotos patalpų nuomos sutarties numeris.

20.2. N2 laukelyje „Sutarties data“ įrašoma su pareiškėju sudarytos galiojančios ir Nekilnojamojo turto registre registruotos patalpų nuomos sutarties sudarymo data.

20.3. N3 laukelyje „Sutarties įregistravimo data“ įrašoma su pareiškėju sudarytos galiojančios patalpų nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data.

20.4. N4 laukelyje „Nuomos laikotarpis (nuo / iki)“ įrašomos su pareiškėju sudarytos galiojančios ir Nekilnojamojo turto registre registruotos patalpų nuomos sutarties pradžios ir pabaigos datos.

20.5. N5 laukelyje „Nuomotojo tipas“ įrašomas sutrumpintas nuomotojo tipas, nurodant, arba Lietuvos Respublikos fizinis asmuo (LFA) arba Lietuvos Respublikos juridinis asmuo (LJA) arba užsienio fizinis (UFA) arba užsienio juridinis asmuo (UJA).

20.6. N6 laukelyje „Nuomotojo identifikacinis numeris (įmonės kodas / asmens kodas)“ įrašomas nuomotojo identifikacinis numeris. Jeigu nuomotojas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, įrašomas įmonės, kodas, jeigu nuomotojas yra Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, įrašomas asmens kodas. Negali būti nurodomas paslaugų teikėjas, jeigu jis yra susijęs juridinis asmuo ir (arba) verslininkas, nurodytas KIT720S ir (arba) KIT720U priede.

20.7. N7 laukelyje „Nuomotojo pavadinimas / vardas ir pavardė“ įrašomas nuomotojo – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Jeigu nuomotojas yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, įrašomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas įmonės pavadinimas. Jeigu nuomotojas yra fizinis asmuo, įrašomas vardas ir pavardė.

20.8. N8 laukelyje „Nuomojamo objekto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre“ įrašomas nuomojamų patalpų unikalus numeris iš nekilnojamojo turto registro. Unikalus objekto numeris nurodomas tik 12 arba 16 skaitmenų formatu, be jokių simbolių.

20.9. N9 laukelyje „Nuomojamo objekto plotas (kvadratiniais metrais)“ įrašomas nuomojamų patalpų  plotas kvadratiniais metrais.

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEDO KIT720F PILDYMO REIKALAVIMAI

 

21. Priedas KIT720F pildomas tuo atveju, jeigu paraiškos 6 laukelyje pasirenkamas 2 variantas pastoviosioms išlaidoms kompensuoti pagal Komunikato 3.1 skirsnį. Priedas KIT720F pildomas šia tvarka:

21.1. F1 laukelyje „Objekto nuosavybės tipas“ iš pateikiamo sąrašo pasirenkamas vienas variantas, pagal objekto nuosavybės tipą:

1 – nuomojamas objektas;

2 nuosavas objektas.

21.2. F2 laukelyje „Nuomos sutarties numeris“ įrašomas su pareiškėju sudarytos galiojančios ir Nekilnojamojo turto registre registruotos patalpų nuomos sutarties numeris, tuo atveju jeigu F1 laukelyje pasirenkamas 1 variantas, kai objektas (patalpos) yra nuomojamas.

21.3. F3 laukelyje „Objekto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre“ įrašomas nuosavybės teise valdomų ir (arba) nuomojamų patalpų unikalus numeris iš nekilnojamojo turto registro.

21.4. F4 laukelyje „Dokumento serija“ įrašoma pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančio dokumento serija.

21.5. F5 laukelyje „Dokumento numeris“ įrašomas pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančio dokumento numeris.

21.6. F6 laukelyje „Dokumento tipas“ iš pateikiamo sąrašo pasirenkamas dokumento tipas:

1 – PVM sąskaita faktūra;

2 – sąskaita faktūra.

21.7. F7 laukelyje „Dokumento data“ įrašoma pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančio dokumento data.

21.8. F8 laukelyje „Išlaidų suma su PVM (Eur)“ įrašoma pareiškėjo pastoviąsias išlaidas pagrindžiančiame dokumente nurodyta išlaidų suma su pridėtinės vertės mokesčiu eurais.

21.9. F9 laukelyje „Išlaidų patyrimo laikotarpis“ įrašoma pareiškėjo pastoviųjų išlaidų, nurodytų Taisyklių 21.8 papunktyje patyrimo laikotarpis.

21.10. F10 laukelyje „Paslaugos teikėjo identifikacinis numeris (įmonės kodas / asmens kodas)“ įrašomas paslaugos, susijusios su nuosavybės teise valdomų ir (arba) nuomojamų patalpų, nuomos, komunalinių, eksploatacinių, saugos, įrangos, kuri neatsiejama nuo patalpų, automobilių stovėjimo vietų, indeksavimo pagal nuomos sutartį (toliau – paslaugos), teikėjo identifikacinis numeris. Jeigu paslaugos teikėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, įrašomas įmonės, kodas, jeigu paslaugos teikėjas yra Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, įrašomas asmens kodas. Negali būti nurodomas paslaugų teikėjas jeigu jis yra susijęs juridinis asmuo ir (arba) verslininkas, nurodytas KIT720S ir (arba) KIT720U priede.

21.11. F11 laukelyje „Paslaugos teikėjo pavadinimas / vardas ir pavardė“ įrašomas paslaugos teikėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Jeigu paslaugos teikėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, įrašomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas įmonės pavadinimas. Jeigu paslaugos teikėjas yra fizinis asmuo, įrašomas vardas ir pavardė.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Pareiškėjai paraiškas gali tikslinti ir (arba) teikti pakartotinai Aprašo 38 ir 49 punktuose nustatyta tvarka ir pagrindais. 

23. Su paraiškoje ir prieduose pateikta informacija turi teisę susipažinti Aprašo 6 punkte nurodytos institucijos, teisėsaugos, audito, kontrolės institucijos ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymus turi teisę susipažinti su tokia informacija.

24. Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus fizinių asmenų duomenys nėra viešai skelbiami.

25. Fiziniai asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę prašyti juos ištaisyti ar ištrinti arba apriboti jų tvarkymą. Informacija apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir kitas duomenų subjekto teises pateikiama interneto svetainėse: http://eimin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga, https://www.vmi.lt/cms/duomenu-subjektu-teisiu-igyvendinimo-tvarka, http://lvpa.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-262, https://kt.gov.lt/lt/teisine-informacija/duomenu-apsauga-1, https://nbfc.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga, https://invega.lt/lt/asmens-duomenu-saugojimo-politika/.

 

__________________