LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-49 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.2 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-4.2-V-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-575

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-4.2-V-02 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 m. lėšų finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su visais vėlesniais pakeitimais) (toliau – PMIF programa), 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ (toliau – Ypatingas atvejis) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų finansuojamo Ypatingo atvejo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.“

2.  Papildau 2.13 papunkčiu:

2.13. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.“

3.   Pakeičiu 8.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.1. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais ir higienos reikmenimis, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, daiktais vaikams (pvz., vaikiškomis lovomis, vežimėliais, maitinimo kėdutėmis ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;“.

4.   Pakeičiu 8.1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.12. išmokų ir kompensacijų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, jų gyvenimo PPC suteiktose patalpose laikotarpiu mokėjimas:

8.1.12.1. 0,7 valstybės remiamų pajamų dydžio išmokos maistui ir smulkioms išlaidoms mokėjimas kas mėnesį;

8.1.12.2. 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos vaikui iki 2 metų ir (ar) 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos vaikui nuo 2 iki 18 metų mokėjimas kas mėnesį;

8.1.12.3. kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti mokėjimas, kas mėnesį apmokant faktines išlaidas, neviršijančias 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;

8.1.12.4. vienkartinės 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas, jeigu nebuvo aprūpinta mokinio reikmenimis pagal PFSA 8.1.14 papunktį;“.

5. Pakeičiu 8.1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.13. PPC suteiktų patalpų, skirtų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, nuomos ir (ar) išlaikymo (komunalinių paslaugų ir (ar) kitų eksploatavimo) išlaidų apmokėjimas, prireikus − PPC priklausančioms patalpoms reikalingų daiktų (įskaitant vaikiškas lovas, vežimėlius, maitinimo kėdutes ir pan.) įsigijimas tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, reikmėms; prireikus − tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, laikino apgyvendinimo paslaugų įsigijimo išlaidų apmokėjimas;“.

6. Pakeičiu 8.1.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.14. mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis pagal poreikį, neviršijant 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio per visą gyvenimo PPC suteiktose patalpose laikotarpį, jei nebuvo išmokėta PFSA 8.1.12.4 papunktyje nurodyta išmoka;“.

7. Pakeičiu 8.1.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.17. mokyklinio amžiaus vaikų papildomas ugdymas mokyklose;“.

8. Papildau 8.2.1.6 papunkčiu:

8.2.1.6. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.71 papunktyje nurodytos gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas;“.

9. Pakeičiu 8.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.2. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maisto produktais ir higienos reikmenimis, drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, daiktais vaikams (pvz., vaikiškomis lovomis, vežimėliais, maitinimo kėdutėmis ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;“.

10. Pakeičiu 8.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.7. mokyklinio amžiaus vaikų papildomas ugdymas mokyklose;“.

11. Papildau 8.2.91 papunkčiu:

8.2.91. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, laikinas aprūpinimas gyvenamuoju plotu (patalpų nuomos ir (arba) apgyvendinimo paslaugų įsigijimo išlaidų apmokėjimas);“.

12. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Veiklos, nurodytos PFSA 8.1.5, 8.1.12.1–8.1.12.3, 8.2.1.1–8.2.1.5 ir 8.2.3 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir įgyvendinamos projekto metu, kitos PFSA 8 punkte nurodytos veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į tikslinės grupės asmenų skaičių ir jų poreikius.“

13. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Projektas privalo būti vykdomas su partneriu (-iais), kuris (-e) turi būti viešasis (-ieji) juridinis (-iai) asmuo (asmenys), registruotas (-i) Lietuvos Respublikoje, ir (arba) tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (-ų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (-ys) Lietuvos Respublikoje, ir (arba) savivaldybės (-ių) administracija (-os), ir (arba) savivaldybės (-ių) įstaiga (-os).“

14. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo arba projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu, jeigu įgyvendinant projektą atsiranda poreikis įtraukti naują (-us) partnerį (-ius), kuris nėra savivaldybės administracija ar įstaiga, turi organizuoti viešą projekto partnerio (-ių) atranką pagal pareiškėjo / projekto vykdytojo iš anksto patvirtintus ir viešai paskelbtus atrankos kriterijus ir procedūrą. Projekto partnerio (-ių) atrankos kriterijai turi būti iš anksto raštu suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pareiškėjas / projekto vykdytojas patvirtintus projekto partnerio (-ių) atrankos kriterijus bei procedūrą skelbia savo interneto svetainėje. Pareiškėjas / projekto vykdytojas pateikia atsakingai institucijai interneto svetainės, kurioje pateikta informacija apie vykdomą projekto partnerių atranką, nuorodą. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba projekto vykdytojas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki projekto partnerių atrankos termino pabaigos šią informaciją atsakingai institucijai pateikia atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt nurodytu elektroniniu paštu. Atsakinga institucija savo interneto svetainėje http://esf.socmin.lt pateikia informaciją apie vykdomą projekto partnerių atranką. Jeigu įgyvendinant projektą atsiranda poreikis įtraukti naują (-us) partnerį (-ius), kuris yra savivaldybės administracija ar įstaiga, vieša projekto partnerio (-ių) atranka neorganizuojama.“

15. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei įgyvendinant projektą atsiranda nenumatytų tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, poreikių, kuriems tenkinti, vadovaujantis PFSA 8.1.18 ir 8.2.10 papunkčiais, reikia įtraukti papildomas projekto veiklas, arba atsiranda poreikis į projekto veiklas įtraukti naują (-us) partnerį (-ius), projekto vykdytojas raštu teikia prašymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Jei siekiama į projekto veiklas įtraukti naują (-us) partnerį (-ius), kuris nėra savivaldybės administracija ar įstaiga, projekto vykdytojas turi organizuoti viešą projekto partnerio (-ių) atranką, kaip nustatyta PFSA 12 punkte. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinusi iš projekto vykdytojo gautą prašymą įgyvendinti papildomą (-as) veiklą (-as) ir informaciją apie tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, poreikius arba projekto vykdytojo pagrįstą prašymą į projekto veiklas įtraukti naują (-us) partnerį (-ius) ir prireikus dokumentus, įrodančius projekto partnerio (-ių) atrankos atitiktį PFSA 12 punkte nustatytiems reikalavimams (jeigu siekiama įtraukti partnerį, kuris nėra savivaldybės administracija ar įstaiga), per 10 darbo dienų nuo projekto vykdytojo prašymo gavimo dienos priima sprendimą ir apie jį raštu informuoja projekto vykdytoją. Tokiais atvejais atliekami PAFT 105 punkte nurodyti neesminiai projekto sutarties keitimai.“

16. Pakeičiu 26 punkto lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (iki 2017 m. vasario 1 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“) nuostatomis. Kitų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys arba papildomos esamos darbo sutartys. Nuostatos dėl papildomų arba atskirų darbo sutarčių sudarymo netaikomos tarptautinėms organizacijoms ar jų padaliniams. Atskiros sutartys biudžetinėse įstaigose sudaromos laikantis Instrukcijų dėl išlaidų atitikties 129 punkto reikalavimų. Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos;

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.4. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos išlaidos;

3.5. išlaidos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, kai pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba grąžinamos tikslinės grupės atstovų patirtos išlaidos ir įgyvendinamos PFSA 8.1.1, 8.1.12.3, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.17, 8.1.18, 8.2.1.5, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8 ir 8.2.10 papunkčiuose nurodytos veiklos (pagal poreikį aprūpinimas maistu, higienos reikmenimis, drabužiais, avalyne, patalyne, indais, daiktais vaikams, mokinių reikmenimis, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais, kitais būtinais daiktais, mokestis už mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą mokyklinio ugdymo įstaigose, įmoka už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos, odontologinės medžiagos, vaistažolės ir kt.);

3.6. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos, patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus sumokėti mokesčius, susijusius su patalpų nuoma. Tinkamomis finansuoti yra laikomos ir nekilnojamojo turto agentūrų paslaugų, susijusių su nekilnojamojo turto nuoma, įsigijimo bei laikino apgyvendinimo paslaugų įsigijimo vadovaujantis PFSA 8.1.13 ir (ar) 8.2.91 papunkčiu išlaidos. PFSA 8.1.13 papunktyje numatytos PPC suteiktų patalpų nuomos ir (ar) išlaikymo išlaidos laikomos tinkamomis, neatsižvelgiant į faktinį tose patalpose tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyventą laiką;

3.8. projekto dalyvių kelionių, skirtų dalyvauti projekto veiklose, išlaidos;

3.9. piniginės išmokos, pašalpos ar kompensacijos, nurodytos PFSA 8.1.12 (išskyrus PFSA 8.1.12.3 papunktį) ir 8.2.1 (išskyrus PFSA 8.2.1.5 papunktį) papunkčiuose.

Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos ir projekto dalyvių tarpmiestinių kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos, nurodytos PFSA 26 punkto lentelės 3.6–3.8 papunkčiuose, apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis fiksuotasis įkainis nustatytas Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Įgyvendinant projektą visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis.“

 

17. Pakeičiu 31.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.5. PFSA 8.1.18 ir 8.2.10 papunkčiuose nurodytais atvejais − suderinimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dokumentai;“.

18. Šis įsakymas taikomas ir iki įsigaliojant šiam įsakymui pradėtam įgyvendinti projektui nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis