LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-446 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. ĮV-734

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. ĮV-446 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 1 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo”, 19 punktu,

tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formą (pridedama).“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė, pavaduojanti kultūros ministrą                        Audronė Pitrėnienė

 

 


 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-446

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. rugsėjo 22  d. įsakymo

Nr. ĮV-734 redakcija)

 

 

     

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

 

AKTAS

 

     

Nr.

     

data

 

 

 

vieta

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) sudaryta

 

     

.

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

 

 

Taryba, susidedanti

 

pirmininko (-ės)

     

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

 

     ,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

 

 

vadovaudamasi Tarybos nuostatais, patvirtintais

 

     

,

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

 

 

nustato, kad:

 

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

 

pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)

 

kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),

kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai

 

kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

 

pažymėti tik vieną

 

 

2. Pavienis objektas yra:

vieta

statinys

kitas nekilnojamasis daiktas

 

(pažymėti tik vieną)

 

3. Komplekso dalys:

 

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

 

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

 

 

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

 

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

 

 

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

 

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adreso objektą:

 

 

 

 

 

 

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

 

(pastato) (Nr.)

 

(korpuso) (Nr.)

 

 

 

 

 

 

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

 

(seniūnija)

 

(savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

 

7. Vertybės vertingosios savybės yra:

 

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

 

 

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

 

     

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

 

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

 

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

________________________________________________________________________________

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplekso teritorijoje yra:

________________________________________________________________________________

(komplekso teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

________________________________________________________________________________

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

 

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

 

 

archeologinis

lemiantis reikšmingumą

 

 

 

 

 

povandeninis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

mitologinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

etnokultūrinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

architektūrinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

urbanistinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

želdynų

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

inžinerinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

istorinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

memorialinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

dailės

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

sakralinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

kultūrinės

raiškos

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraštovaizdžio

 

 

 

 

 

 

 

 

(galima pažymėti kelis)

(galima pažymėti kelis)

(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)

 

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

 

nacionalinis

regioninis

vietinis

(pažymėti tik vieną)

 

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

 

Taško Nr.,

Atkarpa

Būdas

Tikslumas

(cm)

X (abscisė)

Y (ordinatė)

Geokodas

Aprašymas

1

 

 

 

 

 

 

1–2

-

-

-

-

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2–3

-

-

-

-

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3–1

-

-

-

-

 

 

 

12.2. plotas yra:

 

 

 

13. Vertybės apibrėžtos apsaugos zonos:

13.1. apibrėžto apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio

13.1.1. ribos yra:

Taško Nr.,

Atkarpa

Būdas

Tikslumas

(cm)

X (abscisė)

Y (ordinatė)

Geokodas

Aprašymas

1

 

 

 

 

 

 

1–2

-

-

-

-

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2–3

-

-

-

-

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3–1

-

-

-

-

 

 

 

13.1.2. plotas yra:

 

 

 

13.2. apibrėžto vizualinės apsaugos pozonio

13.2.1. ribos yra:

Taško Nr.,

Atkarpa

Būdas

Tikslumas

(cm)

X (abscisė)

Y (ordinatė)

Geokodas

Aprašymas

1

 

 

 

 

 

 

1–2

-

-

-

-

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2–3

-

-

-

-

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3–1

-

-

-

-

 

 

 

13.2.2. plotas yra:

 

 

 

13. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

 

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

 

 

 

 

 

Taryba šiuo aktu

 

nutaria, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.

 

 

nutaria, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys:

     

(du pirmus galima pažymėti abu)

 

 

(kodas)

□ n u t a r i a, jog vertybei teisinė apsauga netaikoma

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

 

Pirmininkas                                        (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)


 

Tarybos akto

 

Nr.

 

 

(data)

 

(Nr.)

 

priedas

 

(Nr.)

 

 

 

Į KOMPLEKSĄ ĮEINANČIO OBJEKTO

DUOMENYS

 

1. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

 

 

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

 

2. Į kompleksą įeinančiam objektui suteikiamas pavadinimas:

 

 

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

 

3. Į kompleksą įeinantis objektas yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne-) apima adreso objektą:

 

 

 

 

 

 

(gatvės pavadinimas ir jos tipas)

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)

 

(pastato) (Nr.)

 

(korpuso) (Nr.)

 

 

 

 

 

 

(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)

(vs., k., gelež. st., mstl., m.)

 

(seniūnija)

 

(savivaldybė ir jos tipas)

(r., m., sav.)

 

4. Į kompleksą įeinantis objektas yra:

vieta

statinys

kitas nekilnojamasis daiktas

 

pažymėti tik vieną

 

5. Į kompleksą įeinančio objekto vertingosios savybės yra:

 

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

 

 

6. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra į kompleksą įeinančio statinio vertingosios savybės:

 

 

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

 

7. Į kompleksą įeinančio objekto vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

 

archeologinis

lemiantis reikšmingumą

 

 

 

 

 

povandeninis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

mitologinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

etnokultūrinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

architektūrinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

urbanistinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

želdynų

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

inžinerinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

istorinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

memorialinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

dailės

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

sakralinis

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

kultūrinės

raiškos

lemiantis reikšmingumą

tipiškas

svarbus

retas

unikalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraštovaizdžio

 

 

 

 

 

 

 

 

(galima pažymėti kelis)

(galima pažymėti kelis)

(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)

 

8. Į kompleksą įeinančio objekto reikšmingumo lygmuo yra:

 

nacionalinis

regioninis

vietinis

(pažymėti tik vieną)

______________