Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TEISIŲ KARIAMS SUTEIKIMO ESKTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATVEJU

 

2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 648

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio 11 ir 12 dalimis, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ ir Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 2021 m. rugpjūčio 12 d. prašymą Nr. 1D-4614 „Dėl teisių kariams suteikimo esktremaliosios situacijos atveju“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą su siūlymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio 11 ir 12 dalimis, 3 mėnesiams suteikti kariams, vykdantiems užduotis kariniuose vienetuose, kurie ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio metu padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgoms vykdyti jų funkcijas likviduojant šią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius Lietuvos Respublikos pasienio ruože ir asmenų, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos sieną su Baltarusijos Respublika, laikino sulaikymo ir (arba) apgyvendinimo vietose, šias teises:

1.1. duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

1.2. persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

1.3. laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

1.4. tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

1.5. atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

1.6. sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

1.7. panaudoti specialiąsias priemones.

2. Įgalioti krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską ir vidaus reikalų ministrę, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkę Agnę Bilotaitę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pateikiant šį kreipimąsi Respublikos Prezidentui ir prireikus Lietuvos Respublikos Seime tvirtinant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretą, kuriuo šio nutarimo 1 punkte nurodytiems kariams būtų suteikiamos šio nutarimo 1.1–1.7 papunkčiuose nurodytos teisės.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Arvydas Anušauskas