LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-2032 / A1-833

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą
Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ (
Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi, 111 straipsniu ir atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad šiuo įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas taikomas ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu.

3. P a v e d a m e:

3.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrams pagal jų veiklos sritis;

3.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aiškinti klausimus, susijusius su šiuo įsakymu patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo taikymu.

4. Į p a r e i g o j a m e Fondo valdybą pavesti Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, sudariusioms sutartis su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, informaciją apie šiuo įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą.“

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo asmenims laikinąją tvarką dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas).“

2.2.    Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotoje ir pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, užpildytoje pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5 priede pateiktą formą (toliau – Pažyma), nurodytam asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, nurodydami Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“, jeigu:

2.1. asmuo buvo užsienio šalyje (-se) ir dėl jo apsilankymo atitinkamoje (-se) užsienio
šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir

2.2. jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.“

2.3. Papildome 21 punktu:

21. Tvarkos aprašo 2 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio
šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į
sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.“

2.4. Papildome 22 punktu:

22. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų apsilankymo atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu gali būti išduodama medicininė pažyma
(forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma
(forma Nr. 094/a).“

2.5. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

3. Pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai tvarkos aprašo 3.1 papunktyje nurodytu atveju vaiko iki 8 metų ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko arba pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui), o tvarkos aprašo 3.2 papunktyje nurodytu atveju – vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui arba neįgaliam asmeniui iki 21 metų prižiūrėti NVSC išduotoje ir pirminėje AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje nurodytam vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo jo turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos, nurodydami TLK-10-AM kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“ ir kartu nurodydami prižiūrimo vaiko duomenis, šiais atvejais:

3.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, jeigu vaikas iki 8 metų ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomas vaikas arba pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalus asmuo iki 21 metų:

3.1.1. buvo užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo apsilankymo atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba

3.1.2. turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

3.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu vaikas, ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, buvo užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo apsilankymo atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija.“

2.6. Papildome 31 punktu:

31. Tvarkos aprašo 3 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir neįgaliems asmenims iki 21 metų, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.“

2.7. Papildome 32 punktu:

32. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus vaikus ar neįgalius asmenis iki 21 metų prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 31 punktu, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar neįgalių asmenų iki
21 metų p
rivalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“

2.8. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, ambulatorinio apsilankymo aprašyme (forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, patvirtinimą, kad gauta Pažyma, nurodant Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas asmens privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas, asmens patvirtinimą, kad jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2 ir 5 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.“

2.9. Pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. Tvarkos aprašo 2 ir 4 punktuose nurodyti asmenys ir kiti asmenys, sergantys COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai tvarkos aprašo nustatyta tvarka, privalo laikytis Taisyklių nuostatų. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais atvejais šiame punkte nurodytus asmenis prižiūrintis asmuo turi užtikrinti, kad jo prižiūrimas asmuo laikytųsi Taisyklių nuostatų.“

3. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 14 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                Aurelijus Veryga