LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS SKYRIMO ATSTOVAUTI LIETUVAI EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „BBMRI“ IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „BBMRI“ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-1243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui“ ir Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ planą (pridedama).

2. S k i r i u Nacionalinį vėžio institutą Lietuvos atstovaujančiąja institucija tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                    Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. V-1243

 

 

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „BBMRI“ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ (toliau BBMRI) planas reglamentuoja išlaidų padengimo tvarką ir finansavimo šaltinius, nustato siektinus rezultatus bei prieigos prie BBMRI suteikimo tvarką.

2. Naryste BBMRI siekiama užtikrinti Lietuvos biomedicinos ir gyvybės mokslų plėtrą, sukuriant tyrėjams galimybę perimti tarptautinę patirtį, užtikrinant Lietuvoje kaupiamų biologinių ėminių kokybę, svarbią tolesniems moksliniams tyrimams bei tarptautiniam bendradarbiavimui, užtikrinant prieigą prie naujų išteklių, suteikiančių galimybę atlikti naujus bei taikomuosius medicinos tyrimus, kurie padeda identifikuoti naujus terapijai skirtus tikslus, suteikia informacijos apie ligų įvairovę.

3. BBMRI naudotojai Lietuvoje – mokslininkai ir kiti tyrėjai ar jų grupės, taip pat – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus atitinkamoje srityje.

4. BBMRI narystės išlaidos, išskyrus 5 punkte nurodytus atvejus, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Narystės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Lietuvai BBMRI atstovaujančioji institucija – Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI). Vadovaudamasi Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ Taryba su NVI sudaro sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo.

5. BBMRI narystės mokestis 2020–2022 metais finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (projekto vykdytojas – NVI) projektu „Žmogaus biologinių išteklių centras“, projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 (toliau – Projektas). Projekto tęstinumo laikotarpiu BBMRI narystės mokestis finansuojamas NVI ir Projekto partnerių lėšomis.

 

II SKYRIUS

BBMRI NARYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

 

6. Narystės BBMRI išlaidos eurais:

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

Visam laikotarpiui

1.

Darbo užmokestis

-

-

-

-

-

-

-

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

-

-

-

-

-

-

-

3.

Išlaidos paslaugoms

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Išlaidos prekėms

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Komandiruočių išlaidos

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

6.

Išlaidos rezultatų viešinimui

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui

-

-

-

-

-

-

-

8.

Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje mokestis

 

7100

 

7100

 

7100

 

24000

 

24000

 

24000

 

93300

9.

Kita (nurodant paskirtį)

-

-

-

-

-

-

-

 

Iš viso:

7100

7100

7100

24000

24000

24000

93300

 

7. Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje metu siektini rezultatai:

7.1. 2021 metų rezultatai:

7.1.1.    parengta mėginių ėmimo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos biobankuose normatyvinė bazė;

7.1.2.    parengtos Lietuvos biobankų veiklos viešinimo gairės.

7.2. 2022 metų rezultatai:

7.2.1.    parengta nacionalinė biobankų informacinių technologijų sistema ir atliktas jos įdiegimas.

7.3. 2023 metų rezultatai:

7.3.1.    parengta publikacija, turinti sąsajų su naryste BBMRI;

7.3.2.    surengtas Europoje biobankų veiklą vykdančių institucijų ekspertų auditas Lietuvoje sukurtam biobankų modeliui.

7.4. 2024 metų rezultatai:

7.4.1.    parengtos 2 publikacijos, turinčios sąsajų su naryste BBMRI;

7.4.2.    dalyvauta 2 tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, susijusiuose su naryste BBMRI.

7.5. 2025 metų rezultatai:

7.5.1.    parengtos 3 publikacijos, turinčios sąsajų su naryste BBMRI;

7.5.2.    dalyvauta 3 tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, susijusiuose su naryste BBMRI.

 

8. Prieigos prie BBMRI suteikimo mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka:

Prieiga suinteresuotoms šalims bus suteikiama sudarant susitarimus, nepažeidžiant sudarytų susitarimų su BBMRI.

 

9. Institucijos atstovaujančios Lietuvą rekvizitai

Mokslo ir studijų institucija (BBMRI konsorciumui atstovaujanti institucija)

Pavadinimas

Nacionalinis vėžio institutas

Teisinis statusas

Biudžetinė įstaiga

Adresas

Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Interneto svetainė

http://www.nvi.lt

El. paštas

administracija@nvi.lt

Telefonas

8 5 278 6700

Kodas

111959420

 

10. Institucijos, atstovaujančios Lietuvą BBMRI, kontaktiniai asmenys

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Darbovietės ir pareigos jose

1.

Sonata Jarmalaitė

8 5 2786700,

sonata.jarmalaite@nvi.lt

Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas

2.

Irvinas Kairys

8 5 219 0921,

irvinas.kairys@nvi.lt

Nacionalinio vėžio instituto strategijos ir inovacijų skyriaus vedėjas

3.

Živilė Gudlevičienė

8 5 219 0909,
zivile.gudleviciene@nvi.lt

Nacionalinio vėžio instituto Vyriausioji mokslo darbuotoja (vedėja) mokslo projektų koordinatorė

 

 

________________________