Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 12 d. Nr. 151

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir papildyti jį 1.12 papunkčiu:

1.12. Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašą“.

2. Įmonės, kurios vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir apie tai yra informavusios Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija), iki 2018 m. liepos 15 d. turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai šiuo nutarimu patvirtinto Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašo ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą pranešimą.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                          Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 151

 

 

KRITERIJŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONĖ, SĄRAŠAS IR LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ATITIKTIES ŠIEMS KRITERIJAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, kaip laikinojo darbo sutarties šalis, darbdavė (toliau – darbdavys), ir darbdavių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarką.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi.

2Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme vartojamas sąvokas.   

 

II SKYRIUS

KRITERIJŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI DARBDAVYS, SĄRAŠAS

 

3. Kriterijai, kuriuos turi atitikti darbdavys (toliau – Kriterijai):

3.1. nėra sustabdyta ar apribota jos vykdoma veikla;

3.2. nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojama, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3.3. turi ne daugiau nei vieną baudą, paskirtą už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus per paskutinius vienus metus, ir įvykdė visus įpareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti) paskirtus pagal šį įstatymą;

3.4. darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus:

3.4.1. nebuvo paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą;

3.4.2. buvo paskirta ne daugiau negu viena administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

3.4.3. buvo paskirtos ne daugiau negu dvi administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus;

3.5. darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl nusikaltimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, prekybos žmonėmis, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, kai nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję treji metai;

3.6. neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui paaiškėjimo laikinojo įdarbinimo įmonei dienos, taip pat neturi įsiskolinimų darbuotojams dėl darbo užmokesčio.

 

III SKYRIUS

DARBDAVIŲ ATITIKTIES KRITERIJAMS NUSTATYMO TVARKA 

 

4Darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, elektroninėmis priemonėmis, faksu, paštu arba atvykęs į Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) pateikia Valstybinei darbo inspekcijai laisvos formos prašymą patvirtinti, kad darbdavys atitinka Kriterijus (toliau – prašymas). Taip pat prašyme darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, turi nurodyti darbdavio kontaktinio asmens duomenis ir savo interneto svetainės adresą (jeigu ją turi).

5Valstybinė darbo inspekcija, gavusi darbdavio, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, Aprašo 4 punkte nurodytą prašymą, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartis kreipiasi į: Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir Administracinių nusižengimų registro išrašų apie laikinojo įdarbinimo įmonės, laikinojo įdarbinimo įmonės vadovo ar jo įgalioto (atsakingo) asmens teistumą bei administracines nuobaudas; Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl informacijos apie neatidėtus įsiskolinimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir apie darbdavio vykdomos veiklos statusą; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl informacijos apie darbdavio neatidėtus įsiskolinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

6 Valstybinė darbo inspekcija per 10 darbo dienų nuo Aprašo 4 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos patikrina, ar darbdavys atitinka Kriterijus, ir priima sprendimą, kad darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, atitinka Kriterijus ar jų neatitinka, apie tai raštu informuoja darbdavį, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, ir įrašo darbdavį, atitinkantį Kriterijus, į Valstybinės darbo inspekcijos sudaromą laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą (toliau – Sąrašas), kuris yra skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje. Sprendime, kad darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, neatitinka Kriterijų, turi būti nurodyta neatitikties Kriterijams priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

7 Darbdavys, pripažintas atitinkančiu Kriterijus ir įtrauktas į Sąrašą, kiekvienais kalendoriniais metais iki liepos 15 dienos turi pateikti elektroninėmis priemonėmis, faksu, paštu arba atvykęs į Valstybinę darbo inspekciją laisvos formos pranešimą, kad pranešimo pateikimo dieną atitinka Kriterijus ir ketina tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą.

8. Valstybinė darbo inspekcija, gavusi  Aprašo 7 punkte nurodytą darbdavio pranešimą, per 3 darbo dienas kreipiasi dėl duomenų ir informacijos į Aprašo 5 punkte nurodytas institucijas,  patikrina, ar darbdavys atitinka Kriterijus, ir per 10 darbo dienų  nuo Aprašo 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos priima sprendimą, kad darbdavys atitinka Kriterijus ar jų neatitinka. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 3.6 papunktyje nustatyto kriterijaus, Valstybinė darbo inspekcija nustatytiems trūkumams pašalinti darbdaviui nustato 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Pasibaigus nustatytam trūkumų pašalinimo terminui, per kurį darbdavys nepašalino nustatytų trūkumų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka Kriterijų.  Sprendime, kad darbdavys neatitinka Kriterijų, turi būti nurodyta tokio sprendimo priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Apie priimtą sprendimą darbdavys informuojamas  raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Priėmusi sprendimą, kad darbdavys neatitinka Kriterijų, Valstybinė darbo inspekcija išbraukia darbdavį iš Sąrašo, kuris skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje. 

9. Darbdavys, pasikeitus jo kontaktinio asmens duomenims, pateiktiems Aprašo 4 punkte nurodytame prašyme, šiuos duomenis per 3 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos pateikia Aprašo 4 punkte nurodytais būdais Valstybinei darbo inspekcijai.

10. Jeigu Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama patikrinimą, nustato, kad darbdavys neatitinka Kriterijų, išskyrus Aprašo 3.6 papunktyje nustatytą kriterijų, ji per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka Kriterijų. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 3.6 papunktyje nustatyto kriterijaus, Valstybinė darbo inspekcija nustatytiems trūkumams pašalinti darbdaviui nustato 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Pasibaigus nustatytam trūkumų pašalinimo terminui, per kurį darbdavys nepašalino nustatytų trūkumų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka Kriterijų. Sprendime turi būti nurodyta neatitikties Kriterijams priežastis, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Apie priimtą sprendimą darbdavys informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos ir išbraukiamas iš Sąrašo, kuris skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

––––––––––––––––––––