LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR.V-334 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. EV-112

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-703 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūros patvirtinimo“ bei siekdamas veiksmingai organizuoti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, ir papildau 53 punktu:

53. VDI teritorinių skyrių vedėjai, esant poreikiui, turi teisę tvarkomuoju dokumentu įgalioti jų vadovaujamo skyriaus valstybės tarnautoją (-us) atlikti šiose Taisyklėse nustatytas skyriaus vedėjo pareigas ir funkcijas ūkio subjektų priežiūrai organizuoti ir vykdyti, jeigu tai yra būtina darbui skyriuje ar/ir skyriaus nutolusiose darbo vietose organizuoti.“.

2. P a v e d u :

2.1. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje;

2.3. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius su šio įsakymo nuostatomis;

2.4. įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams (nuo 2019 m. gegužės 1 d. - Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui) pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                            Jonas Gricius