Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. T1-180

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 30 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-180

 

 

INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų paraiškų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarką Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

3. Įrenginių įrengimo išlaidos iš dalies kompensuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Aprašas taikomas tik buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginiams įrengti.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

5. Paraiškas, įrengtų Įrenginių įrengimo išlaidų daliniam kompensavimui gauti, gali teikti individualių ir daugiabučių namų gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybėje ne vėliau kaip prieš 2 metus, skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo datos, Įrenginius įrengę Savivaldybės teritorijoje, atlikę Įrenginių įrengimo darbus ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

6. Tinkamomis kompensuoti išlaidos gali būti pripažintos tų Pareiškėjų, kurie:

6.1. neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus;

6.2. įsirengė Įrenginius po 2021 m. sausio 1 d.

 

Iii SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

7. Savivaldybės administracija (toliau – Administracija) interneto svetainėje (www.pasvalys.lt) kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 1 d., paskelbia kvietimą teikti paraiškas Įrenginių įrengimo išlaidų daliniam kompensavimui gauti (paraiškos forma – Aprašo priedas). Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas rajono laikraštyje, seniūnijose.

8. Paraiškas Pareiškėjai gali teikti iki einamųjų metų spalio 1 dienos Administracijai tiesiogiai, arba paštu.

9.  Su paraiška pateikiami dokumentai:

9.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai;

9.2. Įrenginių statybą leidžiančio dokumento kopija;

9.3. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui;

9.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje);

9.5. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija;

9.6. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, Įrenginių įsigijimo, įrengimo darbų ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);

9.7. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

9.8. Įrenginio tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) paleidimo–derinimo darbų akto kopija;

9.9. UAB „Pasvalio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ir planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus) arba UAB „Pasvalio vandenys“ išduotų prisijungimo sąlygų projektavimui kopija;

9.10. sutarties su NVĮ gamintoju ar kitu asmeniu dėl NVĮ eksploatacijos arba įrenginio savininko įsipareigojimas užtikrinti NVĮ eksploataciją pagal gamintojo pateiktą instrukciją ir valytų nuotekų laboratorinę kontrolę;

9.11. išlaidų dalinio kompensavimo prioritetus, nurodytus šio aprašo 12 punkte, įrodantys dokumentai.

10. Pareiškėjas atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą.

11. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, gautas ir užregistruotas Paraiškas su pateiktais dokumentais nagrinėja ir vertina Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

12. Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

12.1. daugiavaikės šeimos;

12.2. socialinę paramą gaunantys asmenys;

12.3. būste gyvenantis neįgalus asmuo;

12.4. įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti.

13. Jeigu pagal Aprašo 12 punkte nurodytus prioritetus atrinktų visų Pareiškėjų bendra prašoma suma viršija skirtą finansavimą, eiliškumas nustatomas pagal paraiškos gavimo Administracijoje datą. Tinkamos kompensacijai gauti Paraiškos, kurioms nepakanka numatytų skirti lėšų einamaisiais metais, įrašomos į rezervinį sąrašą ir perkeliamos į ateinančius metus.

14. Komisija, įvertinusi paraiškas ir sudariusi eilę, atlieka patikrą Įrenginių įrengimo vietoje, ir teikia siūlymą Administracijos direktoriui dėl Įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo skyrimo.

15. Atsižvelgiant į Komisijos pateiktą siūlymą, kompensacijos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu. 

16. Apie sprendimą dėl kompensavimo skyrimo Pareiškėjai informuojami per 10 darbo dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo.

17. Už baigtų Įrenginių įrengimą Pareiškėjui kompensuojama:

17.1. individualių namų savininkams 800 (aštuoni šimtai) eurų;

17.2. dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – 800 Eur. vienam butui.

18. Lėšos pervedamos Pareiškėjams į Paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Šis Aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

20. Savivaldybės institucijų sprendimai priimti vadovaujantis šiuo Aprašu gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo

išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Paraiškos forma)

 

 

(Pareiškėjo vardas, pavardė, telefono Nr., el. p. adresas)

 

 

(Pareiškėjo adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA

DĖL individualiŲ nuotekų valymo įrenginiŲ ĮRENGIMO išlaidų DALINIO KOMPENSAVIMO

 

20______m. _____________________d.

(Pasvalys)

 

Vadovaudamasis individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo …d. sprendimu Nr. ……….,

prašau skirti kompensaciją, nes 20__________________ metais adresu ___________________________________________________________ esu įsirengęs individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius.

Prašoma kompensavimo suma_____________________ Eur.

 

Informuoju, kad (pažymėti pasirinktą variantą X):

  esame daugiavaikė šeima;

  esu socialinę paramą gaunantis asmuo;

būste gyvena neįgalus asmuo;

□ __________________

Vartotojų skaičius (deklaruoti gyventojai)___vnt.

 

Prašau skirtą kompensaciją  _______________ Eur, pervesti į _________________________

(banko pavadinimas)

sąskaitą Nr. ________________________________.

 

PRIDEDAMA:

Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą kopija;

Žemės sklypo savininko sutikimas (taikoma, jei yra ne vienas žemės sklypo savininkas);

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje);

Gyvenamosios vietos deklaracija;

Statybą leidžiančio dokumento kopija;

Statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų buitinių nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) paleidimo–derinimo darbų perdavimo akto kopija;

Medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);

NVĮ eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas);

Sutartis su nuotekų valymo įrenginio gamintoju ar kitu asmeniu dėl NVĮ eksploatacijos arba įrenginio savininko įsipareigojimas užtikrinti NVĮ eksploatavimą pagal gamintojo pateiktą instrukciją ir valytų nuotekų laboratorinę kontrolę.

 

Kiti dokumentai:                

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

Pasirašydamas (-i) tvirtinu (-ame), kad:

·    paraiškoje pateikta informacija ir dokumentai (jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

·    sutinku (-ame), kad mano / mūsų duomenys, būtini išlaidų kompensavimui gauti, būtų įstatymų nustatyta tvarka tikrinami valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

 

 

Pareiškėjas                   _____________                                                         __________________

(parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

Informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. 8 658 34 258 (8 451 54 101), el. p. rastine@pasvalys.lt. Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 658  34 258  (8 451  54 101), el. p. dokumentai@pasvalys.lt. 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų paraišką dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, taip pat siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir terminais. Paraiška, pridedami dokumentai ir juose pateikti asmens duomenys bus teikiami Paraiškų dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo vertinimo komisijai, nes tai yra būtina Jūsų paraiškai išnagrinėti bei to reikalauja teisės aktų nuostatos. Taip pat Jūsų duomenys gali būti teikiami kitoms institucijoms bei asmenims, turintiems teisę gauti šią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime išnagrinėti Jūsų paraiškos.

Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, papildyti ar ištrinti juos, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.