LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

dėl lietuvos respublikos ŪKIO MINISTRO 2008 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO nR. 4-126 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 21 d. Nr. 4-249

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą“ 2 punktu,

t v i r t i n u Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                            Mindaugas Sinkevičius 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. balandžio 21 d.

įsakymo Nr. 4-249 redakcija)

 

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO Metinio DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1.  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo principus teikiant valstybės paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas valstybės paramos formas.

2.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkas (arba individualiosios įmonės savininko paskirtas individualiosios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkai. Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

2.2. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

3.  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinis metinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:

 

 ,

kur:

D – vidutinis metinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;

Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;

Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;

... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;

D– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;

Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

4.  Darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys. Individualiosios įmonės savininkas (arba individualiosios įmonės savininko paskirtas individualiosios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkas prilyginami vienam darbuotojui.

5.  Jei paskutinė mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį metinį darbuotojų skaičių pagal Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytą formulę, imamas darbuotojų skaičius paskutinę darbo dieną.

6.  Skaičių apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po kablelio trečias skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie antrojo skaitmens po kablelio yra pridedamas vienetas, jeigu po kablelio trečias skaitmuo yra mažesnis negu 5, antras skaitmuo po kablelio lieka nepakitęs. 

7.  Apskaičiuojant vidutinį metinį darbuotojų skaičių konkrečiais metais, darbuotojų skaičius dalijamas iš 12. Jei smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas veikė ne visus metus, šis skaičius dalijamas iš mėnesių, kuriais smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas vykdė veiklą, skaičiaus.

 

_________________