LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 1, 6, 61, 8 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2973

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios valstybės rinkliavos dydį, atleidimą nuo valstybės rinkliavos ar valstybės rinkliavos keitimą ar neėmimą, taikomos tiek, kiek jų tiesiogiai nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos tarptautinės sutartys.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) gimimo registravimą ir gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą, taip pat civilinės būklės aktų įrašų ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ar papildymą pasikeitus tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenims;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;“.

3. Pakeisti 6 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) prašymų išduoti nacionalines vizas diplomatinių ar tarnybinių pasų ar jiems prilygintų kelionės dokumentų turėtojams, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu, nagrinėjimą;“.

4. Pakeisti 6 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais, kai vykstama dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų arba kai yra gautas Lietuvos valstybės institucijų patvirtinimas, kad užsieniečiai vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti susitikimuose ar renginiuose, skirtuose skatinti kultūrinius ar sportinius interesus, interesus užsienio politikos ar vystomojo bendradarbiavimo politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse, nagrinėjimą;“.

5. Pakeisti 6 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) prašymų išduoti nacionalines vizas Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių šeimos nariams nagrinėjimą ir prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;“.

6. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 14 punktą.

7. Pakeisti 6 straipsnio 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą;“.

8. Pakeisti 6 straipsnio 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26) prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, kai prašymus pateikia užsieniečiai, kurių pilietybės valstybė netaiko vizų režimo Lietuvos Respublikos piliečiams arba kurių pilietybės valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas, negu numatyta Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje, nagrinėjimą;“.

9. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 27 punktą.

10. Papildyti 6 straipsnį 31 punktu:

31) prašymų išduoti nacionalines vizas tyrėjams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 282 dalyje, vykstantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslais, nagrinėjimą.“

 

3 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir ji išdėstyti taip:

61 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos, kai yra sumokėtas konsulinis mokestis

1. Nuo valstybės rinkliavos už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą ir lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 ar 15 punkte, atlikimą.

2. Nuo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimo ir perdavimo kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 16 punkte, atlikimą.

3. Nuo valstybės rinkliavos už civilinės būklės aktų įregistravimą, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą ir daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 5 punkte, atlikimą.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybės rinkliavos keitimas ar neėmimas

Tais atvejais, kai pariteto pagrindais, taip pat kai tai būtina įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose numatytus užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus, didinamas, mažinamas ar neimamas konsulinis mokestis už prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, taip pat keičiama ar neimama ir valstybės rinkliava už prašymų išduoti nacionalines vizas nagrinėjimą.“

 

5 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

rinkliavų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1155.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 8 dalį, įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

2. Prašymai, priimti iki šio įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiomis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda