STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO AKREDITAVIMO

 

2015 m. vasario 12 d. Nr. SV6-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Lietuvos sporto universiteto išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Lietuvos sporto universitetą,

akredituoju Lietuvos sporto universitetą 6 metams.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė