LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. V-1251 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2550

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ ir 1.4.1 papunktį išdėstau taip:

1.4.1. viešojo transporto stotyje ir ant transporto priemonės durų keleiviams būtų pateikta informacija, kad draudžiama įlipti į transporto priemonę, jei nedėvimos medicininės veido kaukės arba respiratoriai, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys