LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-334 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 5 d. Nr. EV-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą bei siekdamas veiksmingiau organizuoti socialinių įmonių priežiūrą:

1. P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

1.1. išdėstau 44 punktą taip:

44. Socialinės įmonės planinio ir neplaninio patikrinimo rezultatus, išsiųsdami elektroninio ryšio priemonėmis užpildytą kontrolinį klausimyną ir kitus šio patikrinimo metu surašytus dokumentus, per vieną mėnesį po patikrinimo užbaigimo VDI teritoriniai skyriai pateikia LDB.“;

1.2. išbraukiu 45 punkte žodžius „teritorinę darbo biržą“, „teritorinei darbo biržai“.

2. P a v e d u :

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti pagal šį įsakymą pakoreguotų Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių paskelbimą VDI interneto svetainėje;

2.3. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus su šio įsakymo nuostatomis;

2.4. įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis                                                     Jonas Gricius

darbo inspektorius