vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠO IR SCHEMŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio  14 d. Nr. B-ĮV-1257

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 246.1 punktu:

1. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo vietų sąrašą (pridedama).

2. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemas (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. B-ĮV-762 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo vietų sąrašo ir schemų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Vitas Gavėnas