KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

Įsakymas

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-86 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 8 d. Nr. V-75

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu:

1. Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimą į „Lietuvos sporto centras“.

2. Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

„KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u Lietuvos sporto centro nuostatus (pridedama).“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatus:

3.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

LIETUVOS SPORTO CENTRO NUOSTATAI“.

3.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos sporto centras (toliau – centras) yra Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.“

3.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Centro vieši pranešimai skelbiami centro interneto svetainėje (www.lscentras.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

4. Pavedu Lietuvos olimpiniam sporto centrui (toliau – centras) iki 2019 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnyje nustatyta tvarka pranešti apie centro pavadinimo pakeitimą.

5. Įgalioju centrą atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šiuo įsakymu pakeistų centro nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

6. Nustatau, kad:

6.1. kituose Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymuose vartojamas pavadinimas „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras“ atstoja pavadinimą „Lietuvos sporto centras“.

6.2. šis įsakymas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius,                                                                                                

likvidacinės komisijos pirmininkas                                                                              Vytautas Vainys