PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMOKŲ, MATERIALINIŲ PAŠALPŲ, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ mokėjimo, APMOKĖJIMO UŽ viršvalandinĮ darbĄ, darbą naktį Ir darbĄ poilsio ir švenčių dienomis PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 23 d. Nr. 1-435

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 56 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 57 straipsniu, 69 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsniu, 30 straipsniu, 31 straipsnio 2 dalies 3 ir 5 punktais, 49 straipsnio 8 dalimi, Vienkartiniu piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 ir 2 punktu:

1.    T v i r t i n u Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 1-115 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų skyrimo ir priedų ir priemokų nustatymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 1-214 „Dėl Materialinių pašalpų skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1-409 „Dėl Kompensavimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą ir priemokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Saulius Greičius

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2021 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 1-435

 

 

PRIEMOKŲ, MATERIALINIŲ PAŠALPŲ, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ mokėjimo, APMOKĖJIMO UŽ viršvalandinĮ darbĄ, darbą naktį Ir darbĄ poilsio ir švenčių dienomis PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) karjeros valstybės tarnautojams ir statutiniams valstybės tarnautojams (toliau kartu – darbuotojai) sąlygas, dydžius ir apskaičiavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

PRIEMOKŲ SKYRIMO TVARKA

 

2.    Departamento statutiniams valstybės tarnautojams (toliau – pareigūnai) priemokos mokamos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – VTS) 56 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.    Departamento karjeros valstybės tarnautojams (toliau – tarnautojai) priemokos mokamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.    Apraše nurodytos priemokos skiriamos pagal tiesioginio tarnautojo arba pareigūno vadovo (jeigu tarnautojas ar pareigūnas pavaldus departamento direktoriui ar departamento teritorinio struktūrinio padalinio viršininkui – pagal direktoriaus pavaduotojo ar departamento teritorinio struktūrinio padalinio viršininko pavaduotojo) departamento direktoriui arba departamento teritorinio struktūrinio padalinio viršininkui parengtą motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame nurodoma:

4.1.    tarnautojo arba pareigūno, kuriam siūloma mokėti priemoką, vardas, pavardė, pareigos;

4.2.    priemokos skyrimo teisinis pagrindas (atitinkamas VTS, VTĮ straipsnis ir jo dalis);

4.3.    priemokos skyrimo faktinis pagrindas (tarnautojo arba pareigūno įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos ir padidėjusio darbų masto ar kitų sąlygų ar aplinkybių trumpas aprašymas arba raštu suformuluotos konkrečios papildomos užduotys ar pan.);

4.4.    siūloma priemokos mokėjimo pradžios ir pabaigos data arba tam tikros sąlygos ar aplinkybės, kurioms atsiradus priemokos mokėjimas pasibaigia;

4.5.    siūlomas nustatyti priemokos dydis, nurodomas procentais;

4.6.    jei tarnautojas ar pareigūnas jau gauna priemoką, būtina nurodyti gaunamos priemokos dydį, pagrindą ir laikotarpį.

5.       Tarnybinis pranešimas turi būti vizuotas:

5.1.    tarnautojo arba pareigūno, kuriam siūloma skirti priemoką;

5.2.    departamento Darbo užmokesčio skyriaus vedėjo;

5.3.    departamento Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo;

5.4.    departamento direktoriaus pavaduotojo pagal kuruojamą sritį (taikoma tik departamento struktūriniams padaliniams).

6.       Suderintas tarnybinis pranešimas teikiamas departamento direktoriui arba departamento teritorinio struktūrinio padalinio viršininkui, kuris rezoliucija pritaria arba nepritaria priemokos skyrimui.

7.       Departamento direktoriui arba departamento teritorinio struktūrinio padalinio viršininkui pritarus, įsakymo projektą dėl priemokos skyrimo rengia departamento Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius.

8.       Parengtame įsakymo projekte nurodomas priemokos mokėjimo teisinis ir faktinis pagrindas, dydis procentais ir terminas.

9.       Priemokos skiriamos nurodant konkretų terminą, neviršijant įstatymuose nustatyto termino.

10.     Įsakymo projektas vizuojamas Aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodyta tvarka.

11.     Tarnautojas arba pareigūnas su įsakymu dėl priemokos skyrimo supažindinamas pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis.

 

III SKYRIUS

PRIEMOKŲ DYDŽIAI IR MOKĖJIMAS

 

12.  Pareigūnams mokamų priemokų už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos, ir už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, dydis nustatomas taip:

12.1.  kai priemoka skiriama iki vieno mėnesio laikotarpiui – nuo 10 iki 20 procentų pareiginės algos;

12.2.  kai priemoka skiriama nuo vieno mėnesio iki 6 mėnesių – nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos;

12.3.  kai priemoka skiriama daugiau kaip 6 mėnesiams – nuo 20 iki 50 procentų pareiginės algos.

13.  Pareigūnui vienu metu gali būti skiriama tik viena (vienos rūšies) priemoka.

14.  Tarnautojams mokamų priemokų už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, ir už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis, arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, dydis nustatomas taip:

14.1.  kai priemoka skiriama iki vieno mėnesio laikotarpiui – nuo 10 iki 20 procentų pareiginės algos;

14.2.  kai priemoka skiriama nuo vieno mėnesio iki 6 mėnesių – nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos.

15.  Departamento tarnautojams už kito darbuotojo pavadavimą (jei ši funkcija nėra įrašyta į pareigybės aprašymą) trumpesniu nei 5 darbo dienų (arba vieno budėjimo) laikotarpiu priemokos už pavadavimą nemokamos.

16.                      Priemokos už darbą, kai pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai,  mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakos kolektyvinės sutarties nuostatomis ir departamento direktoriaus  įsakymais.

17.                      Darbuotojams, dirbantiems su Europos Sąjungos tarptautinės paramos ir kitų paramos programų finansuojamais projektais, darbo apmokėjimas, priemokos skyrimas, dydžiai ir mokėjimas  reglamentuojamas  atskiru  departamento direktoriaus tvirtinamu dokumentu.

 

IV SKYRIUS

VIRŠVALANDINIO DARBO BEI DARBO POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS APMOKĖJIMAS

18.  Pareigūnams dirbti viršvalandinį darbą, poilsio ar švenčių dieną, kai viršijama apskaitinio laikotarpio bendra darbo laiko norma, VTS 47 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka paveda departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Toks pavedimas įforminamas departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintu Darbo grafiku arba pavedimas įforminamas rezoliucija.

19.  Dirbti viršvalandinį darbą tarnautojui leidžiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnyje nustatytais atvejais ir esant darbuotojo sutikimui,  nepažeidžiant nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

20.  Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už darbą naktį bei viršvalandinį darbą darbuotojams mokama Darbo kodekso nustatyta tvarka:

20.1. už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis;

20.2. už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis;

20.3. už darbą naktį mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;

20.4. už viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

 

V SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

21.  Pareigūnams tiesioginio vadovo siūlymu gali būti skiriamos VTS 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte, VTS 34 straipsnio 15 dalies 3 punkte ir Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1092 (toliau – Vienkartinių piniginių išmokų aprašas), 2 punkte nurodytos vienkartinės piniginės išmokos.

22.  Tarnautojams tiesioginio vadovo siūlymu gali būti skiriamos VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 5 punkte, VTĮ 27 straipsnio 8 dalies 2 punkte vienkartinės piniginės išmokos ir Vienkartinių piniginių išmokų aprašo 2 punkte nurodytos vienkartinės piniginės išmokos.

23.  Vienkartinės piniginės išmokos, nurodytos Vienkartinių piniginių išmokų aprašo 2.1 ir 2.3 papunkčiuose, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus (kiekvienu atveju).

24.  Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama, kai pareigūnas ar tarnautojas turi galiojančią tarnybinę nuobaudą.

25.  Vienkartinės piniginės išmokos įforminamos šia tvarka:

25.1.  tiesioginis tarnautojo arba pareigūno vadovas parengia tarnybinį pranešimą departamento direktoriui arba departamento teritorinio struktūrinio padalinio vadovui ir jame nurodo, dėl kokių priežasčių, kokia proga norima skirti vienkartinę piniginę išmoką;

25.2.  tarnybinis pranešimas suderinamas su Aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytais departamento padaliniais ir atsakingais asmenimis.

26.  Įsakymo projektą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo rengia departamento Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius. Įsakymo projekte nurodomas mokėjimo pagrindas, už ką skiriama vienkartinė piniginė išmoka, jos dydis.

27.  Įsakymo projektas suderinamas su Aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytais departamento padaliniais ir atsakingais asmenimis.

28.  Tarnautojas arba pareigūnas su įsakymu dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo supažindinamas pasirašytinai arba DVS priemonėmis.

 

VI SKYRIUS

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS

 

29.  Dėl materialinės pašalpos skyrimo pareigūnas ar tarnautojas motyvuotu prašymu, suderintu su savo tiesioginiu vadovu, kreipiasi į departamento direktorių ar teritorinio struktūrinio padalinio viršininką. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kodėl reikalinga materialinė pašalpa, pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, šeimos nario mirties liudijimo kopija, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

30.  Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš departamentui socialinei paramai skirtų lėšų.

31.  Mirus departamento tarnautojui (kai mirtis nesusijusi su pareigų atlikimu), tarnautojo šeimos nariams pagal pateiktą departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui prašymą (ir prie jo pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) skirti materialinę pašalpą išmokama vieno mėnesio jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio materialinė pašalpa. Mirus departamento pareigūnui (kai mirtis nesusijusi su pareigų atlikimu), pareigūno šeimos nariams pagal pateiktą departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui prašymą (ir prie jo pridėtą mirties faktą patvirtinantį dokumentą) išmokama dviejų minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. Pašalpa išmokama mirusiojo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikui (įvaikiui), motinai (įmotei), tėvui (įtėviui).

32.  Materialinę pašalpą darbuotojams, išskyrus departamento direktorių, skiria departamento direktorius ar teritorinių struktūrinių padalinių viršininkai iš socialinei paramai skirtų lėšų ją įformindami įsakymu.

33.  Aprašo 29–31 punktuose nurodytos materialinės pašalpos konkrečią sumą, skiriamą pareigūnui ar tarnautojui, nustato departamento direktorius ar teritorinių struktūrinių padalinių viršininkai.

34.  Materialinių pašalpų skyrimas įforminamas Aprašo 26–29 punktuose nurodyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Darbą, už kurį mokama priemoka, kontroliuoja tiesioginis darbuotojo vadovas.

36.  Esant ekstremaliajai situacijai ar kitoms svarbioms aplinkybėms, departamento direktorius įsakymu gali numatyti didesnes priemokas, nei nurodytos Aprašo 12 ir 14 punktuose, neviršydamas įstatymuose nustatytų priemokų dydžių.

37.  Pasikeitus tarnautojo arba pareigūno darbo sąlygoms arba priemokos skyrimo pagrindui, tiesioginis vadovas inicijuoja priemokos šiam tarnautojui ar pareigūnui skyrimo pakeitimą.

38.  Pasikeitus departamento darbo užmokesčio ir darbdavio socialinės paramos asignavimų dydžiui, priemokų mokėjimas ir jų skyrimo pagrindas tarnautojui ar pareigūnui gali būti peržiūrimas ir, priklausomai nuo finansinės būklės priemokos darbuotojams, keičiamas.

39.  Priemokos, vienkartinės piniginės išmokos ir materialinės pašalpos skiriamos atitinkamai neviršijant departamento darbo užmokesčiui bei darbdavio socialinei paramai skirtų lėšų.

40.  Vadovaujantis Šakos kolektyvine sutartimi gali būti nustatytos kitos priemokų rūšys, mokėjimo sąlygos, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo pagrindas ir dydžiai.

_________________________________