image001

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-236 „DĖL NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-1025

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ir 23 punktą išdėstau taip:

23. Nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (pavyzdžiui, nuotekų dumblas, gaudyklėse susidarę riebalai ir kitos) turi būti perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms ir tvarkomos vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu, nustatytu atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai nuotekų dumblas apdorojamas jo susidarymo vietoje kartu su nuotekų valymo metu susidariusiais riebalais ar nuotekų dumblo apdorojimo procesui reikalinga struktūrine medžiaga, gauta iš kitų ūkio subjektų, ir atvejus, kai nuotekų valymo įrenginius eksploatuoja ir susidariusias atliekas tvarko geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas