Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. 504

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.3. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Taisyklės taikomos ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose ir Lietuvos Respublikos specialiosiose misijose. Taisyklės taip pat taikomos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Sąjungos institucijose ar įstaigose, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą:

1.5.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Mokami dienpinigiai apskaičiuojami pagal šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, nustatyti kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra, – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte (toliau kartu – nustatyti dydžiai). Kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte negali būti nustatomi mažesni kaip 50 procentų šiame Vyriausybės nutarime nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių dienpinigių dydžiai.

Kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius. Renginio organizatoriui apmokant visus konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius, darbdavys neprivalo mokėti dienpinigių.

Prieš nustatant dienpinigių dydžius ir (ar) jų mokėjimo tvarką vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso III dalies III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu, kaip numatyta Darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje.“

1.5.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Vykstant į komandiruotę į užsienį už komandiruotės dieną, kurią išvykstama, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytą dydį.

Grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią grįžtama, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį.

Vykstant į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį.

Komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio ar atvykstama tranzitu kita transporto priemone.“

1.5.3. Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Darbuotojui, perkeltam į rezidavimo vietą – į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje užsienio valstybėje, konsulinėje įstaigoje ir specialiojoje misijoje, taip pat laikinai perkeltam į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje (toliau – rezidavimo vieta), jeigu darbo užmokestį jam moka Lietuvos Respublikos institucija ar įstaiga:“.

1.5.4. Pakeisti 5.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.7. komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio ar atvykstama tranzitu kita transporto priemone.“

1.5.5. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

1.5.6. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Jeigu kolektyvinėje ar darbo sutartyje ir (arba) valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 procentų už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas.“

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisykles:

1.6.1. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Kodeksas) 107 straipsnyje, arba“.

1.6.2. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), išvykimas iš nuolatinės darbo vietos, kaip ji nurodyta Kodekso 34 straipsnio 4 dalyje, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos, arba“.

1.6.3. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas (įskaitant į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus įtrauktas pusryčių išlaidas, jeigu bendra apskaitos dokumente nurodyta suma neviršija Taisyklių priede nustatytos gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos), išskyrus Taisyklių 11.2 papunktyje nurodytus atvejus;“.

1.6.4. Pakeisti 7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.3.    transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

7.3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis, įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi ir lengvuosius automobilius, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla;

7.3.2.   užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;

7.3.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje, o darbuotojams, perkeltiems į rezidavimo vietą – į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje (toliau – rezidavimo vieta), jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, rezidavimo vietos valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi ir lengvuoju automobiliu, kuriuo vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla, – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio. Apmokant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas darbuotojo išlaidas, netaikomas šiame papunktyje nustatytas apribojimas dėl naudojimosi lengvaisiais automobiliais taksi ir lengvaisiais automobiliais, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla;“.

1.6.5. Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Sprendime dėl siuntimo į komandiruotę būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;“.

1.6.6. Pakeisti 7.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.11. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (su Taisyklių 7.2–7.9 papunkčiuose nurodytomis komandiruotės išlaidomis susijęs komisinis atlyginimas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnyje, miesto (ekologinis), registracijos į reisą, registruoto bagažo mokesčiai, bagažo saugojimo, sėdimosios vietos pasirinkimo transporto priemonėje, būtinų skiepų, testų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos, naudojimosi labai svarbių asmenų salėmis oro uostuose asmenims, nurodytiems Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede, bei šiuos asmenis lydinčių delegacijų atstovams išlaidos, kelionės į komandiruotę organizavimo paslaugos mokestis).“

1.6.7. Pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1. pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas, išskyrus Taisyklių 11.2 papunktyje ir 111 punkte nurodytus atvejus;“.

1.6.8. Pakeisti 11.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.2.1. valstybinių ar vyriausybinių delegacijų nariams ir jų šeimos nariams, kai jie vyksta į užsienio valstybę valstybinės ar vyriausybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams ir viceministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Pasaulio prekybos organizacijos, Tarptautinės migracijos organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos institucijų, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių parterystės susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis numatytus susitikimus, darbo vizitus, sesijas, seminarus, posėdžius, konferencijas ir kitus vizitus į užsienio valstybes), ir juos lydintiems asmenims;“.

1.6.9. Papildyti 111 punktu:

111. Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), gali būti apmokamos iki 50 procentų didesnės nei Taisyklių priede nustatytos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, jeigu su tuo sutinka įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.“

1.6.10. Pakeisti 14 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų darbuotojui, taip pat darbuotojui, laikinai perkeltam į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jam moka Lietuvos Respublikos institucija ar įstaiga, komandiruotės išlaidos gali būti atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) rezidavimo vietos valstybės valiuta (rezidavimo vietos valstybės valiutos ekvivalentas eurais).“

1.6.11. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas (įskaitant į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus įtrauktas pusryčių išlaidas, jeigu bendra apskaitos dokumente nurodyta suma neviršija Taisyklių priede nustatytos gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos). Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (papildomas maitinimas, išskyrus šiame papunktyje nurodytas pusryčių išlaidas, įvairios asmeninės paslaugos), neapmokamos.“

1.6.12. Pakeisti 17.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.3.1. kelionės į komandiruotės vietą (vietas) ir grįžimo iš jos (jų) į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi ir lengvuosius automobilius, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla;“.

1.6.13. Pakeisti 17.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Sprendime dėl siuntimo į komandiruotę būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato valstybės institucijų ir įstaigų vadovai;“.

1.6.14. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.4 ir 1.6.14 papunkčiai įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d.;

2.3. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos komandiruotės metu patirtos su komandiruote susijusios išlaidos apmokamos pagal Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklių nuostatas, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 504

redakcija)

 

MAKSIMALIŲ DIENPINIGIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės (miestai)

1 dienos

dienpinigių dydis,

eurais

1.

Afganistano Islamo Respublika

33

2.

Airija

69

3.

Albanijos Respublika

33

4.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

57

5.

Andoros Kunigaikštystė

46

6.

Angolos Respublika

70

7.

Argentinos Respublika

50

8.

Armėnijos Respublika

47

9.

Australija

50

10.

Austrijos Respublika

69

11.

Azerbaidžano Respublika

47

12.

Bahamų Sandrauga

50

13.

Bahreino Karalystė

60

14.

Baltarusijos Respublika

60

15.

Bangladešo Liaudies Respublika

33

16.

Belgijos Karalystė

61

17.

Bosnija ir Hercegovina

43

18.

Botsvanos Respublika

33

19.

Brazilijos Federacinė Respublika

43

20.

Brunėjaus Darusalamas

40

21.

Bulgarijos Respublika

39

22.

Burkina Fasas

37

23.

Butano Karalystė

33

24.

Čekijos Respublika

50

25.

Čilės Respublika

47

26.

Danijos Karalystė

80

27.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

40

28.

Egipto Arabų Respublika

50

29.

Ekvadoro Respublika

33

30.

Estijos Respublika

47

31.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

33

32.

Filipinų Respublika

45

33.

Ganos Respublika

47

34.

Graikijos Respublika

55

35.

Gvatemalos Respublika

33

36.

Indijos Respublika

33

37.

Indonezijos Respublika

33

38.

Irako Respublika

40

39.

Irano Islamo Respublika

37

40.

Islandijos Respublika

70

41.

Ispanijos Karalystė

58

42.

Italijos Respublika

63

43.

Izraelio Valstybė

70

44.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

40

45.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

37

46.

Japonija

87

47.

Jemeno Respublika

40

48.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

40

49.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

67

50.

Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką)

61

 

Niujorkas

82

51.

Jungtiniai Arabų Emyratai

60

52.

Juodkalnija

53

53.

Kambodžos Karalystė

33

54.

Kanada

55

55.

Kataro Valstybė

52

56.

Kazachstano Respublika

60

57.

Kenijos Respublika

40

58.

Kinijos Liaudies Respublika

37

59.

Kipro Respublika

62

60.

Kirgizijos Respublika

60

61.

Kolumbijos Respublika

33

62.

Kongo Demokratinė Respublika

70

63.

Korėjos Respublika

67

64.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

33

65.

Kosovo Respublika

40

66.

Kosta Rikos Respublika

33

67.

Kroatijos Respublika

45

68.

Kubos Respublika

50

69.

Kuveito Valstybė

60

70.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

33

71.

Latvijos Respublika

44

72.

Lenkijos Respublika

48

73.

Lesoto Karalystė

33

74.

Libano Respublika

47

75.

Liberijos Respublika

57

76.

Libijos Valstybė

33

77.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

80

78.

Lietuvos Respublika

28

79.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

61

80.

Madagaskaro Respublika

33

81.

Malaizija

33

82.

Malavio Respublika

33

83.

Maldyvų Respublika

60

84.

Malio Respublika

40

85.

Maltos Respublika

63

86.

Maroko Karalystė

50

87.

Mauricijaus Respublika

40

88.

Mauritanijos Islamo Respublika

33

89.

Meksikos Jungtinės Valstijos

47

90.

Mianmaro Sąjungos Respublika

33

91.

Moldovos Respublika

53

92.

Monako Kunigaikštystė

49

93.

Mongolija

50

94.

Mozambiko Respublika

40

95.

Namibijos Respublika

33

96.

Naujoji Zelandija

40

97.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

33

98.

Nigerijos Federacinė Respublika

33

99.

Nyderlandų Karalystė

64

100.

Norvegijos Karalystė

70

101.

Omano Sultonatas

47

102.

Pakistano Islamo Respublika

33

103.

Panamos Respublika

33

104.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

37

105.

Peru Respublika

50

106.

Pietų Afrikos Respublika

33

107.

Pietų Sudano Respublika

37

108.

Portugalijos Respublika

56

109.

Prancūzijos Respublika

69

110.

Puerto Rikas

43

111.

Ruandos Respublika

43

112.

Rumunija

35

113.

Rusijos Federacija

60

114.

Sakartvelas

53

115.

San Marino Respublika

63

116.

Saudo Arabijos Karalystė

60

117.

Seišelių Respublika

57

118.

Senegalo Respublika

43

119.

Sent Kitsas ir Nevis

57

120.

Serbijos Respublika

53

121.

Singapūro Respublika

60

122.

Sirijos Arabų Respublika

53

123.

Slovakijos Respublika

53

124.

Slovėnijos Respublika

52

125.

Sudano Respublika

37

126.

Suomijos Respublika

69

127.

Šiaurės Makedonijos Respublika

40

128.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

33

129.

Švedijos Karalystė

70

130.

Šveicarijos Konfederacija

80

131.

Tadžikistano Respublika

60

132.

Tailando Karalystė

40

133.

Taivanas

37

134.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

33

135.

Tuniso Respublika

40

136.

Turkijos Respublika

37

137.

Turkmėnistanas

53

138.

Ugandos Respublika

37

139.

Ukraina

53

140.

Urugvajaus Rytų Respublika

37

141.

Uzbekistano Respublika

60

142.

Vatikano Miesto Valstybė

63

143.

Venesuelos Bolivaro Respublika

57

144.

Vengrija

48

145.

Vietnamo Socialistinė Respublika

33

146.

Vokietijos Federacinė Respublika

62

147.

Zambijos Respublika

33

148.

Zimbabvės Respublika

33

149.

Kitos valstybės

33

 

___________________________

 

part_65adf4bb9e9a43a1a8e6c7889cecc803_end


 

Komandiruočių išlaidų apmokėjimo

biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros

tarybose taisyklių

priedas

 

GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDŲ NORMŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės (miestai)

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma

(eurais)

1.

Afganistano Islamo Respublika

147

2.

Airija

174

3.

Albanijos Respublika

110

4.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

240

5.

Andoros Kunigaikštystė

103

6.

Angolos Respublika

382

7.

Argentinos Respublika

210

8.

Armėnijos Respublika

210

9.

Australija

220

10.

Austrijos Respublika

190

11.

Azerbaidžano Respublika

200

12.

Bahamų Sandrauga

174

13.

Bahreino Karalystė

290

14.

Baltarusijos Respublika

116

15.

Bangladešo Liaudies Respublika

250

16.

Belgijos Karalystė

220

17.

Bosnija ir Hercegovina

154

18.

Botsvanos Respublika

231

19.

Brazilijos Federacinė Respublika

180

20.

Brunėjaus Darusalamas

167

21.

Bulgarijos Respublika

160

22.

Burkina Fasas

90

23.

Butano Karalystė

165

24.

Čekijos Respublika

195

25.

Čilės Respublika

175

26.

Danijos Karalystė

200

27.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

177

28.

Egipto Arabų Respublika

180

29.

Ekvadoro Respublika

140

30.

Estijos Respublika

145

31.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

175

32.

Fidžio Respublika

206

33.

Filipinų Respublika

160

34.

Ganos Respublika

140

35.

Graikijos Respublika

190

36.

Gvatemalos Respublika

125

37.

Indijos Respublika

250

38.

Indonezijos Respublika

145

39.

Irako Respublika

210

40.

Irano Islamo Respublika

190

41.

Islandijos Respublika

240

42.

Ispanijos Karalystė

200

43.

Italijos Respublika

188

44.

Izraelio Valstybė

320

45.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

270

46.

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

213

47.

Japonija

275

48.

Jemeno Respublika

180

49.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

190

50.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (išskyrus Londoną)

250

 

Londonas

270

51.

Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką, Los Andželą ir San Fransiską)

300

 

Niujorkas, Los Andželas ir San Fransiskas

350

52.

Jungtiniai Arabų Emyratai (išskyrus Dubajų)

290

 

Dubajus

340

53.

Juodkalnija

174

54.

Kambodžos Karalystė

145

55.

Kanada

255

56.

Kataro Valstybė

195

57.

Kazachstano Respublika

220

58.

Kenijos Respublika

200

59.

Kinijos Liaudies Respublika

181

60.

Kipro Respublika

190

61.

Kirgizijos Respublika

180

62.

Kolumbijos Respublika

156

63.

Kongo Demokratinė Respublika

166

64.

Korėjos Respublika

270

65.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

180

66.

Kosovo Respublika

174

67.

Kosta Rikos Respublika

140

68.

Kroatijos Respublika

165

69.

Kubos Respublika

150

70.

Kuveito Valstybė

290

71.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

145

72.

Latvijos Respublika

145

73.

Lenkijos Respublika

165

74.

Lesoto Karalystė

130

75.

Libano Respublika

190

76.

Liberijos Respublika

150

77.

Libijos Valstybė

175

78.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

280

79.

Lietuvos Respublika

145

80.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

280

81.

Madagaskaro Respublika

122

82.

Malaizija

160

83.

Malavio Respublika

168

84.

Maldyvų Respublika

300

85.

Malio Respublika

169

86.

Maltos Respublika

170

87.

Maroko Karalystė

174

88.

Mauricijaus Respublika

140

89.

Mauritanijos Islamo Respublika

110

90.

Meksikos Jungtinės Valstijos

185

91.

Mianmaro Sąjungos Respublika

129

92.

Mikronezijos Federacinės Valstijos

169

93.

Moldovos Respublika

140

94.

Monako Kunigaikštystė

176

95.

Mongolija

180

96.

Mozambiko Respublika

218

97.

Namibijos Respublika

146

98.

Naujoji Zelandija

190

99.

Nauru Respublika

166

100.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

143

101.

Nigerijos Federacinė Respublika

185

102.

Nyderlandų Karalystė

190

103.

Norvegijos Karalystė

250

104.

Omano Sultonatas

236

105.

Pakistano Islamo Respublika

188

106.

Palau Respublika

244

107.

Panamos Respublika

160

108.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

147

109.

Peru Respublika

146

110.

Pietų Afrikos Respublika

168

111.

Pietų Sudano Respublika

215

112.

Portugalijos Respublika

155

113.

Prancūzijos Respublika (išskyrus Paryžių)

188

 

Paryžius

200

114.

Puerto Rikas

147

115.

Ruandos Respublika

160

116.

Rumunija

160

117.

Rusijos Federacija

206

118.

Sakartvelas

215

119.

Saliamono Salos

204

120.

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

173

121.

San Marino Respublika

170

122.

Saudo Arabijos Karalystė

290

123.

Seišelių Respublika

213

124.

Senegalo Respublika

135

125.

Sent Kitsas ir Nevis

190

126.

Serbijos Respublika

174

127.

Singapūro Respublika

230

128.

Sirijos Arabų Respublika

152

129.

Slovakijos Respublika

165

130.

Slovėnijos Respublika

190

131.

Sudano Respublika

215

132.

Suomijos Respublika

174

133.

Šiaurės Makedonijos Respublika

145

134.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

130

135.

Švedijos Karalystė

210

136.

Šveicarijos Konfederacija

290

137.

Tadžikistano Respublika

160

138.

Tailando Karalystė

175

139.

Taivanas

200

140.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

202

141.

Tongos Karalystė

182

142.

Tuniso Respublika

144

143.

Turkijos Respublika

165

144.

Turkmėnistanas

150

145.

Tuvalu

174

146.

Ugandos Respublika

180

147.

Ukraina

174

148.

Urugvajaus Rytų Respublika

160

149.

Uzbekistano Respublika

200

150.

Vanuatu Respublika

300

151.

Vatikano Miesto Valstybė

188

152.

Venesuelos Bolivaro Respublika

139

153.

Vengrija

185

154.

Vietnamo Socialistinė Respublika

205

155.

Vokietijos Federacinė Respublika

220

156.

Zambijos Respublika

147

157.

Zimbabvės Respublika

145

158.

Kitos valstybės

145

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

part_2da93be1fb054c2da275bb860b0b6495_end