LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3-468-(E)

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras

 

įsakymas

DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu  Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 211 punktu ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 478), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 85),

tvirtinu didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus (pridedama)“.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Rimantas Sinkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2014 m. gruodžio 2 d.

įsakymo Nr. 3-468-(E) redakcija)

 

 

DIDŽIAUSIEJI LEIDŽIAMI NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniai parametrai nustato M2, M3, N2, N3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – automobiliai), O kategorijos priekabų ar puspriekabių (toliau – junginiai), taip pat traktorių, savaeigių mašinų ar jų junginių techninius parametrus.

2.  Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniuose parametruose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių įstatyme.

3.  Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu.

 

II SKYRIUS

DIDŽIAUSIEJI LEIDŽIAMI NAUDOJANTIS KELIAIS AUTOMOBILIŲ IR JŲ JUNGINIŲ PARAMETRAI

 

4. Ilgiai:

4.1. automobilio, išskyrus autobusus, – 12,00 m;

4.2. priekabos – 12,00 m;

4.3. automobilio, sukabinto su puspriekabe, – 16,50 m;

4.4. automobilio, sujungto su priekaba, – 18,75 m;

4.5. viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso – 18,75 m;

4.6. daugiau nei viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso – 25,00 m;

4.7. dviejų tiltų autobuso – 13,50 m;

4.8. autobuso su daugiau nei dviem tiltais – 15,00 m;

4.9. autobuso su priekaba – 18,75 m;

4.10. pakrauto automobilio (kėbulo tipas – BAF), kuris sujungtas su priekaba

ir specialiai suprojektuotas vienam ar keliems automobiliams vežti, – 20,75 m.

5. Pločiai:

5.1. automobilių                                                                                                           – 2,55 m;

5.2. priekabų ir puspriekabių – 2,55 m;

5.3. izoliuotų automobilių – 2,60 m;

5.4. izoliuotų priekabų ir puspriekabių – 2,60 m.

 

6. Aukštis:

6.1. automobilių – 4,00 m;

6.2. priekabų ir puspriekabių – 4,00 m.

7. Nuimami antstatai ir standartinės krovinių vežimo priemonės, pvz., konteineriai, įskaičiuotos į šio skyriaus 4, 5, 6, 9, 10, 11 ir VI skyriaus 26 punktuose nurodytus parametrus. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai, pvz., slidžių dėžės, jų ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti 4 punkte nustatyto didžiausio ilgio.

8. Automobiliai ir jų junginiai turi važiuoti žiedu, kurio išorinis spindulys yra 12,5 m, vidinis spindulys – 5,3 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:

8.1. jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus autobusui jo tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti autobuso vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją; jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tos plokštumos;

8.2. jeigu autobusas iš tiesiosios linijos juda į šio skyriaus 8.1 punkte apibūdintą

žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei – 0,60 m.

9. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės sukabinamojo šerdeso iki jos

kėbulo galinės sienelės – 12,00 m.

10. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki

priekabos kėbulo galinės sienelės, atėmus atstumą tarp automobilio kėbulo

galinės sienelės ir priekabos kėbulo priekinės sienelės – 15,65 m.

11. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki

priekabos kėbulo galinės sienelės – 16,40 m.

 

III SKYRIUS

DIDŽIAUSIOJI LEIDŽIAMA NAUDOJANTIS KELIAIS AUTOMOBILIŲ IR JŲ JUNGINIŲ BENDROJI MASĖ

 

12. Pavieniai automobiliai:

12.1. dviašiai                                                                                                                     – 18 t;

12.2. triašiai                                                                                                                       – 25 t;

12.3. triašiai, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba

kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausia kiekvienos ašies apkrova

neviršija 9,5 t, – 26 t;

12.4. keturašiai su dviem valdomosiomis ašimis, kai varančiosios ašies ratai

suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti

ir didžiausia apkrova ant kiekvienos ašies neviršija 9,5 t,                                                            – 32 t.

13. Triašiai viena jungiamąja dalimi sujungti autobusai                                                    – 28 t.

14. Daugiau nei tris ašis turintys ir daugiau nei viena jungiamąja dalimi

sujungti autobusai – 40 t.

15. Priekabos: 

15.1. dviašės – 18 t;

15.2. triašės – 24 t;

15.3. daugiau kaip trys ašys – 30 t.

16. Automobilių ir jų junginių, susidedančių iš:

16.1. dviašio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, – 36 t;

16.2. dviašio automobilio, sujungto su triaše priekaba,                                                     – 40 t;

 

16.3. dviašio automobilio, sukabinto su dviaše puspriekabe, kai:

16.3.1. atstumas tarp puspriekabės ašių nuo 1,30 iki 1,80 m – 36 t;

16.3.2. atstumas tarp puspriekabės ašių didesnis kaip 1,80 m ir didžiausioji

leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis ašimis masė – 20 t, o automobilio didžiausioji

leidžiamoji masė – 18 t, ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė, – 38 t;

16.4. triašio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba,                                   – 40 t;

16.5. dviašio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe,                                             – 40 t;

16.6. triašio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, – 40 t;

16.7. triašio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30,

40, 45 pėdų konteinerių (pagamintų pagal ISO standartus) kombinuotam vežimui, – 44 t;

16.8. automobilių ir jų junginių, turinčių daugiau kaip penkias ašis, – 40 t.

 

IV SKYRIUS

DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS NAUDOJANTIS KELIAIS AUTOMOBILIŲ IR JŲ JUNGINIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVOS (TONOMIS), ESANT SĄLYGOMS, NURODYTOMS III SKYRIUJE

 

17. Pavienės nevarančiosios ašys                                                                                   – 10,0 t.

18. Priekabų arba puspriekabių dvigubosios ašys, kai bendroji ašių apkrova,

priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:

18.1. d < 1,00                                                                                                                – 11 t;

18.2. 1,00 ≤ d < 1,30                                                                                                      – 16 t;

18.3. 1,30 ≤ d < 1,80                                                                                                      – 18 t;

18.4. 1,80 ≤ d                                                                                                                – 20 t.

19. Priekabų ir puspriekabių trigubosios ašys, kai bendroji ašių apkrova,

priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:

19.1. d  ≤ 1,30                                                                                                                   – 21 t;

19.2. 1,30 < d  ≤ 1,40                                                                                                    – 24 t.

20. Varančiosios ašies apkrova automobilių, nurodytų III skyriaus 12–14

ir 16 punktuose, – 11,50 t.

21. Automobilių  dvigubosios ašys, kai bendroji ašių apkrova, priklausomai

nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:

21.1. d < 1,00                                                                                                               – 11,50 t;

21.2. 1,00 ≤  d < 1,30                                                                                                  – 16,00 t;

21.3. 1,30 ≤  d < 1,80                                                                                                  – 18,00 t;

21.4. kai automobilio varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė

arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausia apkrova

ant kiekvienos ašies neviršija 9,5 t, – 19,00 t.

 

V SKYRIUS

DIDŽIAUSIEJI LEIDŽIAMI NAUDOJANTIS KELIAIS TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

 

22. Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais traktorių ir savaeigių mašinų ar jų junginių techniniai parametrai atitinka Traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas ir bendrąją masę, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Automobilių varančiosios ašies apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 % automobilio arba jų junginio masės.

24. Automobilių, sujungtų su priekaba, atstumas tarp automobilio galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

25. Keturašio automobilio didžiausioji leidžiamoji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp automobilio priekinės ir galinės ašies.

26. Puspriekabėms atstumas nuo sukabinamojo šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m.

________