VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo

NR. VA-94 „DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR SKOLININKO TAIKOS SUTARTIES VYKDYMO PROCESE SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 9 d. Nr. VA-54

Vilnius

 

Pakeičiu Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Papildau 3.2 papunkčiu:

3.2. Privačiose rinkose taikomos palūkanos – Lietuvos banko skelbiamos Lietuvos pinigų finansų įstaigų euro zonos ne finansų bendrovių (įmonių) ir namų ūkių (gyventojų) naujiems paskolų susitarimams eurais taikomos vidutinės metinės palūkanų normos.“

2.  Buvusius 3.2–3.9 papunkčius laikau atitinkamai 3.3–3.10 papunkčiais.

3.  Papildau 81 punktu:

81. Taisyklių 7–8 punktai netaikomi, jeigu skolininkas vykdymo proceso metu sudarytoje taikos sutartyje įsipareigoja mokėti papildomas privačiose rinkose taikomas palūkanas.“

4. Pakeičiu 12.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4.4. jeigu skolininko darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 10, skiriama 0 taškų;“.

5. Papildau 12.5 papunkčiu:

12.5. papildomų privačiose rinkose taikomų palūkanų mokėjimas:

12.5.1. jeigu skolininkas vykdymo proceso metu sudarytoje taikos sutartyje įsipareigoja mokėti papildomas privačiose rinkose taikomas palūkanas, skiriamas 1 taškas;

12.5.2. jeigu skolininkas vykdymo proceso metu sudarytoje taikos sutartyje neįsipareigoja mokėti papildomų privačiose rinkose taikomų palūkanų, skiriama 0 taškų.“

6. Pakeičiu 12.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.4. jei skolininko iš skolininko turto išieškomi įsipareigojimai sudaro 100 proc. ir daugiau turimo turto rinkos vertės, skiriama 0 taškų;“.

7. Papildau 13.3 papunkčiu:

13.3. papildomų privačiose rinkose taikomų palūkanų mokėjimas:

13.3.1. jeigu skolininkas vykdymo proceso metu sudarytoje taikos sutartyje įsipareigoja mokėti papildomas privačiose rinkose taikomas palūkanas, skiriamas 1 taškas;

13.3.2. jeigu skolininkas vykdymo proceso metu sudarytoje taikos sutartyje neįsipareigoja mokėti papildomų privačiose rinkose taikomų palūkanų, skiriama 0 taškų.“

8. Papildau 171 punktu:

171. Jeigu skolininkas taikos sutartyje įsipareigoja mokėti papildomas privačiose rinkose taikomas palūkanas, jos nustatomos pagal taikos sutarties pasirašymo dieną Lietuvos banko taikomas vidutines metinių palūkanų normas. Pasikeitus Lietuvos banko taikomų vidutinių metinių palūkanų normoms, nuo atitinkamo ketvirčio pirmos dienos turi būti perskaičiuojamos ir mokamos pakeistos papildomos privačiose rinkose taikomos palūkanos.“

9. Pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1. laiku ir tinkamai mokėti taikos sutartimi vykdymo procese išdėstytas įmokas ir papildomas privačiose rinkose taikomas palūkanas, jei tokios palūkanos yra numatytos taikos sutartyje;“.

10. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. skolininkas ilgiau nei 2 mėnesius nesumokėjo visų ar dalies taikos sutartimi vykdymo procese išdėstytų įmokų ir / ar papildomų privačiose rinkose taikomų palūkanų, jei tokios palūkanos yra numatytos taikos sutartyje;“.

 

 

 

Viršininkė                                                                                        Edita Janušienė

 

part_15e4468a863f44ecbdd83cf5da11adbe_end