LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 280 „DĖL ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2016 m.  vasario 5 d. Nr. V-174

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 280 „Dėl Įstaigų akreditavimo sveikatos priežiūrai nuostatų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo  6 straipsniu ir siekdama gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę:  

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatus;

1.2. Įstaigos akreditavimo pažymėjimo formą.

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Nacionalinius akreditavimo standartus atitinkamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms; 

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                              Rimanta Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymu

Nr. 280

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d.

įsakymo Nr. V-174 redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato akredituojančios institucijos įgaliojimus bei funkcijas, akreditavimo eigą, priimamus sprendimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Įstaiga) akreditavimo atitinkamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai (toliau – paslauga).

2.  Akreditavimo tikslas yra nustatyti Įstaigos teikiamos atitinkamos paslaugos atitiktį Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) direktoriaus patvirtintiems Nacionaliniams akreditavimo standartams (toliau – Akreditavimo standartai) atitinkamai paslaugai.

3.  Įstaiga, turinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti atitinkamą paslaugą, ir ne mažesnę kaip trejų metų šios paslaugos teikimo patirtį, turi teisę kreiptis į akredituojančią instituciją dėl pageidaujamos akredituoti paslaugos.

4. Akreditavimo tarnyba akredituoja Įstaigą atitinkamai paslaugai arba atsisako Įstaigą akredituoti atitinkamai paslaugai.

5. Įstaiga akredituojama paslaugai, kai Įstaigos teikiama atitinkama paslauga atitinka Akreditavimo standartus ir Įstaiga gauna Įstaigos akreditavimo pažymėjimą, kurio galiojimo terminas yra 4 metai.

6. Už Įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimą mokama valstybės rinkliava.

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR JŲ VERTINIMAS

 

8. Įstaiga, pageidaujanti akredituoti atitinkamą paslaugą, Akreditavimo tarnybai pateikia Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentus:

8.1. Užpildytą formą „Prašymas įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams“.

8.2. Užpildytą formą „Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos apimtis“.

8.3. Užpildytą formą „Klausimynas pacientams“.

8.4. Užpildytą formą „Klausimynas asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams“.

8.5. Užpildytą formą „Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenys“.

9. Akreditavimo tarnybos sprendimas akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai arba atsisakyti Įstaigą akredituoti atitinkamai paslaugai priimamas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 8 punkte, gavimo dienos.

10. Akreditavimo tarnyba, gavusi Nuostatų 8.1 papunktyje nustatytą Įstaigos prašymą įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo atitinkamai paslaugai standartams, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų patikrina, ar yra pateikti ir kiti Nuostatų 8.2–8.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir ar visi Nuostatų 8 punkte nurodyti dokumentai yra tinkamai įforminti (užpildyti visi formų laukai).

11. Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Įstaiga pateikė ne visus šių Nuostatų 8 punkte nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti arba kad nesumokėjo valstybės nustatyto dydžio rinkliavos, nustato 14 kalendorinių dienų terminą trūkstamiems ar tinkamai įformintiems dokumentams pateikti, kuris neįskaitomas į šių Nuostatų 10 punkte nurodytą terminą, ir apie tai raštu informuoja Įstaigą. Jeigu per nustatytą terminą Įstaiga nepateikia trūkstamų ar tinkamai įformintų dokumentų, Įstaigos akreditavimo procedūra atitinkamai paslaugai nutraukiama, o apie tai per 5 kalendorines dienas Akreditavimo tarnyba raštu informuoja Įstaigą.

12. Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Įstaiga pateikė visus reikiamus ir tinkamai įformintus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo šių Nuostatų 10 punkte nurodyto termino pabaigos sudaro Vertintojų komandą iš ne mažiau kaip 2 narių: Akreditavimo tarnybos darbuotojo ir pageidaujamą akredituoti paslaugą teikiančio asmens sveikatos priežiūros specialisto bei, esant poreikiui, kitų sveikatos priežiūros specialistų, atlieka gautų dokumentų turinio analizę ir parengia vertinimo vietoje planą bei, nurodydama su Įstaiga suderintą vertinimo vietoje datą, raštu informuoja Įstaigą apie planuojamą atlikti Įstaigos teikiamos atitinkamos paslaugos atitikties Akreditavimo standartams vertinimą vietoje.

 

III SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VERTINIMAS VIETOJE

 

13. Vertinimas vietoje, įskaitant atitinkamos paslaugos vertinimo ataskaitos (toliau – Vertinimo ataskaita) parengimą, atliekamas ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo šių Nuostatų 12 punkte nurodyto rašto išsiuntimo Įstaigai dienos.

14. Vertintojų komanda vertinimo vietoje metu vertina atitinkamos paslaugos atitiktį Akreditavimo standartams pagal parengtą vertinimo vietoje planą. Vertinimo vietoje apimtis priklauso nuo Įstaigos dydžio bei joje teikiamos paslaugos, kurią pageidaujama akredituoti, apimties.

15. Vertintojų komanda, atlikusi vertinimą vietoje, parengia Vertinimo ataskaitą, kurią pateikia Įstaigai ir Akreditavimo komitetui, sudaromam Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 Akreditavimo tarnybos darbuotojų (išskyrus Nuostatų 12 punkte nurodytus Akreditavimo tarnybos darbuotojus).

16. Akreditavimo komitetas svarsto Vertintojų komandos pateiktą ataskaitą ir teikia Akreditavimo tarnybos direktoriui šių Nuostatų 17 punkte nurodytus siūlymus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Vertinimo ataskaitos gavimo dienos.

17. Akreditavimo komitetas, posėdžio metu įvertinęs Vertinimo ataskaitą, teikia siūlymą Akreditavimo tarnybos direktoriui akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, numatant papildomą Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimą, arba atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, vadovaudamasis atitinkamoms paslaugoms nustatytais Akreditavimo standartų kriterijais.

 

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL ĮSTAIGOS TEIKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS AKREDITAVIMO PRIĖMIMAS

 

18. Akreditavimo tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į Akreditavimo komiteto siūlymą, per 5 darbo dienas nuo Akreditavimo komiteto siūlymo pateikimo, priima vieną iš šių sprendimų, įforminamų Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu:

18.1. akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai;

18.2. atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, numatant papildomą Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimą;

18.3. atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai.

19. Priėmus Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymą šių Nuostatų:

19.1. 18.1 papunkčio pagrindu, išduodamas nustatytos formos Įstaigos akreditavimo pažymėjimas;

19.2. 18.2. papunkčio pagrindu, papildomas Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimas atliekamas šių Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka;

19.3. 18.3 papunkčio pagrindu, Įstaiga gali kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl atitinkamos paslaugos akreditavimo šių Nuostatų II skyriuje nustatyta tvarka.

20. Akreditavimo tarnyba, priėmusi šių Nuostatų 18.1 – 18.3 papunktyje nurodytą sprendimą, apie tai Įstaigą informuoja raštu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos.

21. Akreditavimo tarnyba savo svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt skelbia įstaigų, akredituotų atitinkamoms paslaugoms, sąrašą.

 

V SKYRIUS

PAPILDOMAS ĮSTAIGOS TEIKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VERTINIMAS

 

22. Akreditavimo tarnybos direktoriui priėmus šių Nuostatų 18.2 papunktyje nurodytą sprendimą, Įstaiga ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos parengia atitinkamos paslaugos kokybės gerinimo planą, kuriame numato priemones / būdus, skirtus Vertinimo ataskaitoje nustatytų neatitikčių Akreditavimo standartams ištaisymui, šį planą įgyvendina ir jį pateikia Akreditavimo tarnybai.

23. Akreditavimo tarnyba, gavusi atitinkamos paslaugos kokybės gerinimo planą, per 10 kalendorinių dienų sudaro vertinimo vietoje planą bei raštu informuoja Įstaigą apie planuojamą atlikti Įstaigos teikiamos paslaugos atitikties Akreditavimo standartams papildomą vertinimą vietoje, nurodant vertinimo vietoje datą, suderintą su Įstaiga. Vertinimas vietoje atliekamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo minėto rašto išsiuntimo Įstaigai dienos.

24. Vertintojų komanda vertinimo vietoje metu atlieka papildomą Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimą, kurio metu tikrinama tik ta Įstaigos teikiamos paslaugos dalis, kurios neatitiktys Akreditavimo standartų kriterijams buvo nurodytos Vertinimo ataskaitoje. Papildomas Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimas vietoje atliekamas šių Nuostatų 14–16 punktuose nustatyta tvarka.

25. Akreditavimo komitetas, posėdžio metu įvertinęs šių Nuostatų 24 punkte nurodytą Vertinimo ataskaitą, teikia siūlymą Akreditavimo tarnybos direktoriui akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai arba atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, vadovaudamasis atitinkamoms paslaugoms nustatytais Akreditavimo standartų kriterijais.

26. Akreditavimo tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į Akreditavimo komiteto siūlymą, per    5 darbo dienas nuo Akreditavimo komiteto siūlymo pateikimo, priima vieną iš šių Nuostatų 18.1 arba 18.3 papunkčiuose nurodytų sprendimų, įforminamų Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

27. Įstaigai išduoto Įstaigos akreditavimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas:

            27.1. Įstaigos prašymu;

27.2. sustabdžius Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dalies dėl atitinkamos paslaugos arba visos licencijos galiojimą.

28. Įstaigai išduoto Įstaigos akreditavimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas:

28.1. Įstaigos prašymu;

28.2. panaikinus Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją ar jos dalį dėl atitinkamos paslaugos teikimo;

28.3. pasibaigus Įstaigos, kaip juridinio asmens, veiklai.

29. Sprendimas dėl Įstaigai išduoto Įstaigos akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priimamas Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Įstaiga, akredituota atitinkamai paslaugai, per 60 kalendorinių dienų nuo Įstaigos akreditavimo pažymėjimo gavimo dienos sudaro 4 metų strateginį atitinkamos paslaugos kokybės gerinimo planą ir jį pateikia Akreditavimo tarnybai.

31. Įstaiga, įgyvendindama strateginį atitinkamos paslaugos kokybės gerinimo planą, bendradarbiauja su Akreditavimo tarnybos specialistais, kurie Įstaigai teikia reikalingą metodinę medžiagą ir konsultacijas.

32. Įstaigai pageidaujant, po 4 metų atliekamas pakartotinis Įstaigos akreditavimas atitinkamai paslaugai, Įstaigai pateikus nustatytos formos prašymą įvertinti paslaugos atitiktį Akreditavimo standartams. Pakartotinis vertinimas atliekamas vadovaujantis šių Nuostatų nustatyta tvarka.

33. Šių Nuostatų 18.1–18.3, 27.2, 28.2 ir 28.3 papunkčiuose nurodyti Akreditavimo tarnybos sprendimai skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymu

Nr. 280

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d.

įsakymo Nr. V-174 redakcija) 

 

 

(Įstaigos akreditavimo pažymėjimo forma)

 

 

(herbas)

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

ĮSTAIGOS AKREDITAVIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

 

0000-00-00 Nr. 00000

Vilnius

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

patvirtina, kad

 

..............................................................................

(įstaigos pavadinimas, kodas,)

 

.................................................................................................

(adresas (-ai) - gatvės pavadinimas, numeris, miesto/ rajono pavadinimas)

 

 

yra akredituota.............................................................................paslaugai.

(asmens sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas)

 

 

iki 20   ... m. ................... mėn.   .. d.

 

 

_______________________                              ___________ _____________________

(įstaigos vadovo ar įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

A.V.