LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo     

 

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. V-323

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybės ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

t v i r t i n u 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (pridedama).         

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                       Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

 

priėmimui organizuoti 2018-04-03 raštu Nr. 18-07

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. V-323

 

2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

I.  Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas

Pagrindinis priėmimas I etapas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. liepos 3 d. – liepos 7 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. liepos 9 d. – liepos 12 d.

 

Pagrindinis priėmimas II etapas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.

II. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2018 m. rugpjūčio 29 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.

 

_________________