LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. 1R-217 „DĖL SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS ORGANIZUOJANT IR TEIKIANT PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ ATASKAITŲ RENGIMO IR PATEIKIMO VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 7 d. Nr. 1R-187

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1R-217 „Dėl Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS ORGANIZUOJANT IR TEIKIANT PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ ATASKAITŲ RENGIMO IR PATEIKIMO VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai taisykles (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                               Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1R-217

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-187

redakcija)

 

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS ORGANIZUOJANT IR TEIKIANT PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ ATASKAITŲ RENGIMO IR PATEIKIMO VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBAI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti reikalavimai savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą metinėms ataskaitoms (toliau – ataskaitos), jų rengimo ir teikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – Tarnyba) tvarka ir terminai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

3. Ataskaitų rengimą organizuoja savivaldybių administracijų direktoriai.

4. Jei pirminę teisinę pagalbą teikia advokatai (advokatų profesinės bendrijos), advokatų padėjėjai arba viešosios įstaigos, su kuriomis savivaldybės yra sudariusios sutartis dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo, jie ataskaitoms parengti reikalingą informaciją pateikia savivaldybių institucijoms sutartyse nustatyta tvarka.

5. Ataskaitas turi pasirašyti savivaldybių administracijų direktoriai ir asmenys, atliekantys vyriausiųjų buhalterių funkcijas pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Ataskaitos Tarnybai teikiamos raštu ir elektroniniu paštu „Microsoft Office Excel“ formatu. Praėjusių metų ataskaitas savivaldybių institucijos Tarnybai turi pateikti iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos.

6. Tarnyba, nustačiusi pateiktų ataskaitų trūkumų, paprašo jas pateikusių savivaldybės institucijų nurodytus trūkumus pašalinti. Savivaldybių institucijos pataisytas ataskaitas Tarnybai turi pateikti per dešimt kalendorinių dienų nuo ataskaitų grąžinimo dienos.

 

III SKYRIUS

ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

 

7. Ataskaitose pateikiami kalendorinių metų nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai duomenys.

8. Ataskaitose pagal Taisyklių 1 ir 2 priedų lenteles turi būti pateikiami šie duomenys:

8.1. informacija apie savivaldybių institucijų veiklą, informuojant vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

8.2. informacija apie panaudotas informavimo priemones pagal Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-46 „Dėl Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodikos patvirtinimo“;

8.3. informacija apie subjektus, teikiančius pirminę teisinę pagalbą:

8.3.1. pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 3 dalį;

8.3.2. asmenų, atsakingų už pirminės teisinės pagalbos teikimą ir (ar) organizavimą, kontaktiniai duomenys;

8.3.3. motyvai, kuriais vadovaujantis pasirinktas kitas nei praėjusiais ataskaitiniais metais pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas, įvertinant pirminės teisinės pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą;

8.4. lėšų, skirtų kaip speciali tikslinė dotacija, pirminei teisinei pagalbai teikti suma;

8.5. lėšų, skirtų kaip speciali tikslinė dotacija, pirminei teisinei pagalbai teikti panaudojimas:

8.5.1. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

8.5.2. advokatų (advokatų profesinių bendrijų), advokatų padėjėjų ar viešųjų įstaigų paslaugoms apmokėti, jei savivaldybės su jais sudariusios sutartį dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

8.5.3. vietos gyventojams informuoti;

8.5.4. asmenų, organizuojančių ar teikiančių pirminę teisinę pagalbą, kvalifikacijai kelti;

8.5.5. materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, įskaitant darbo vietos įrengimą;

8.5.6. kitoms pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo išlaidoms, nurodant, kam ir kokia lėšų suma buvo panaudota;

8.6. panaudotų lėšų, skirtų kaip speciali tikslinė dotacija, suma;

8.7. grąžintų į valstybės biudžetą lėšų, skirtų kaip speciali tikslinė dotacija, pirminei teisinei pagalbai teikti suma, jeigu buvo panaudotos ne visos lėšos;

8.8. jeigu buvo panaudotos kitos savivaldybės biudžeto lėšos pirminei teisinei pagalbai teikti, pateikiama informacija apie šių lėšų panaudojimą pagal Taisyklių 8.5 papunktį;

8.9. pareiškėjų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičius;

8.10. informacija apie pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmės pratęsimą:

8.10.1. pareiškėjų, kuriems savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimu buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, skaičius;

8.10.2. pratęstos pirminės teisinės pagalbos trukmė (valandomis);

8.10.3. pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmės pratęsimo pagrindai;

8.11. pareiškėjų, kuriems atsisakyta suteikti pirminę teisinę pagalbą, skaičius;

8.12. informacija apie atsisakymo suteikti pirminę teisinę pagalbą pagrindus;

8.13. informacija apie gautus pareiškėjų skundus dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

8.14. pirminės teisinės pagalbos pobūdis pagal klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikaciją;

8.15. teiktos pirminės teisinės pagalbos suvestinė:

8.15.1. parengtų taikos sutarčių skaičius;

8.15.2. pareiškėjų, kuriems surašytas ar padėtas rašyti prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą, skaičius;

8.15.3. parengtų dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, skaičius.

9. Savivaldybių institucijos ataskaitose gali pateikti Taisyklėse nenurodytą, bet, jų požiūriu, svarbią informaciją apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą.

______________


 

Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės

pagalbos tarnybai taisyklių

1 priedas

 

1 lentelė


Visuomenės informavimas apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą

Savivaldybė

Informacijos pateikimo stenduose, skelbimų lentose skaičius

Pranešimų spaudoje skaičius

Pranešimų televizijoje, radijuje skaičius

Pranešimų internete skaičius

Informacinės medžiagos platinimas

Susitikimai su visuomene

Sudaryta galimybė pateikti prašymą pirminei teisinei pagalbai gauti ne darbo valandomis (taip / ne)

Kita

vieta

skaičius

 

2 lentelė

__________________________________

Savivaldybė

Laikotarpis:

nuo 20 m. sausio 1 d. iki 20 m. gruodžio 31 d.

Asmenys, atsakingi už pirminės teisinės pagalbos teikimą:

Vardas, pavardė, pirminės teisinės pagalbos teikimo vieta:

Vardas, pavardė, pirminės teisinės pagalbos teikimo vieta:

Vardas, pavardė, pirminės teisinės pagalbos teikimo vieta:

Asmenys, atsakingi už pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą:

Vardas, pavardė, pirminės teisinės pagalbos teikimo vieta:

Pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas:  

Motyvai, kuriais vadovaujantis pasirinktas kitas nei praėjusiais ataskaitiniais metais pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas, įvertinant pirminės teisinės pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą:

Savivaldybės administracijos direktorius:

Vardas, pavardė, parašas

Asmuo, atliekantis vyriausiojo buhalterio funkcijas:

Vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė

Bendri statistiniai duomenys apie pirminės teisinės pagalbos teikimą

 

Savivaldybė

Pasirinktas pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas

Pirminę teisinę pagalbą teikiančių asmenų skaičius

Gyventojų skaičius

Pareiškėjų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičius

Asmenų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, skaičiaus ir savivaldybės gyventojų skaičiaus santykis, procentais

Pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, skaičius

Pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, skaičius

Pratęstos pirminės teisinės pagalbos trukmė, valandomis

Savivaldybėje gautų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo skaičius

 

4 lentelė

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimo pratęsimo ir atsisakymo teikti pagrindai

Savivaldybė

Pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė, skaičius

Pratęstos pirminės teisinės pagalbos trukmė, valandomis

Pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmės pratęsimo pagrindai

Pareiškėjams atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą

Reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti

Anksčiau teikta pirminė teisinė pagalba arba pareiškėjas gali gauti teisinės pagalbos nesinaudodamas pirmine teisine pagalba

Pareiškėjas kreipėsi ne dėl savo teisių

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė

 

 

Specialios tikslinės dotacijos, skirtos pirminei teisinei pagalbai teikti, panaudojimas

 

Savivaldybė

Lėšų sumos, skirtos kaip speciali tikslinė dotacija, dydis

Lėšų suma, panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir (ar) advokatų (advokatų padėjėjų) ar viešosios įstaigos paslaugoms apmokėti

Lėšų suma, panaudota asmenų, organizuojančių ir (ar) teikiančių pirminę teisinę pagalbą, kvalifikacijai kelti

Lėšų suma, panaudota materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, įtraukiant darbo vietos įrengimą

Lėšų suma, panaudota vietos gyventojams informuoti

Lėšų suma, panaudota kitoms pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo išlaidoms

Iš viso panaudota lėšų pirminei teisinei pagalbai teikti iš specialios tikslinės dotacijos

Lėšų suma, grąžinta į valstybės biudžetą

 

 

 

6 lentelė

 

 

Savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimas pirminei teisinei pagalbai teikti

Savivaldybė

Lėšų suma, panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms

Lėšų suma, panaudota asmenų, organizuojančių ir (ar) teikiančių pirminę teisinę pagalbą, kvalifikacijai kelti

Lėšų suma, panaudota materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, įskaitant darbo vietos įrengimą

Lėšų suma, panaudota vietos gyventojams informuoti

Lėšų suma, panaudota kitoms pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo išlaidoms

Iš viso panaudota savivaldybės biudžeto lėšų pirminei teisinei pagalbai teikti*

 

_____________

 

 

 

 

Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę

pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai taisyklių

2 priedas

 

KLAUSIMŲ, KURIAIS BUVO TEIKIAMA PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA, KLASIFIKACIJA

1 lentelė

Eil. Nr.

Klausimai

Suteiktos pirminės teisinės pagalbos skaičius

1.

Šeimos teisė

Iš viso:

 

1.1.

Santuokos sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos

 

1.2.

Šeimos narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripažinimas

 

1.3.

Kitos vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos

 

1.4.

Globa ir rūpyba, įvaikinimas

 

1.5.

Kiti klausimai

 

2.

Darbo teisė

Iš viso:

 

2.1.

Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas

 

2.2.

Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos

 

2.3.

Darbo sutarties pasibaigimas

 

2.4.

Darbuotojų sauga ir sveikata

 

2.5.

Kiti klausimai

 

3.

Socialinės apsaugos teisė

Iš viso:

 

3.1.

Socialinis draudimas

 

3.2.

Socialinė parama

 

3.3.

Kiti klausimai

 

4.

Žemės teisė

 

5.

Nuosavybės teisių atkūrimas

 

6.

Administracinė teisė ir administracinis procesas

Iš viso:

 

6.1.

Administracinės nuobaudos

 

6.2.

Mokestiniai teisiniai santykiai

 

6.3.

Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo) apskundimas

 

6.4.

Kiti klausimai

 

7.

Civilinė teisė ir civilinis procesas

Iš viso:

 

7.1.

Asmenys

 

7.2.

Daiktinė teisė

 

7.3.

Prievolių teisė

 

7.4.

Paveldėjimo teisė

 

7.5.

Notarų ir antstolių veikla

 

7.6.

Civilinis procesas

 

7.7.

Ikiteisminis ginčų sprendimas

 

7.8.

Kiti klausimai

 

8.

Baudžiamoji teisė

 

9.

Baudžiamasis procesas

 

10.

Kiti klausimai

 

 


 

 

 

2 lentelė

 

Savivaldybė

Teiktos pirminės teisinės pagalbos suvestinė

Parengtų taikos sutarčių skaičius

Surašytų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius

Parengtų dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, skaičius

 

_______________