LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, KURIE TURI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTUOSE LAIVUOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. 2BE-19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Konvencijų, kodeksų ir kitų teisės aktų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašą.

1.2. Žurnalų, vadovų, planų, instrukcijų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašą.

1.3. Liudijimų (sertifikatų), kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-24 „Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Informuoju, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 2BE-19

 

 

KONVENCIJŲ, KODEKSŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ, KURIE TURI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTUOSE LAIVUOSE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Dokumento* pavadinimas

Laivo tipas (dokumentas, kuris turi būti laive, pažymėtas „x“)

Keleiviniai laivai

Tanklaiviai

Cheminių medžiagų tanklaiviai

Balkeriai

Konteinervežiai

Ro-Ro keleiviniai laivai

Krovininiai laivai

Žvejybos laivai

Nekonvenciniai laivai

1

1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS)

x

x

x

x

x

x

x

-

-

2

1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos (LL)

x

x

x

x

x

x

x

-

-

4

1972 m. Konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Tarptautinis laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (IBC)

-

-

x

-

-

-

-

-

-

6

Laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (BCH)

-

-

x1

-

-

-

-

-

-

7

Tarptautinis saugaus supiltų grūdų vežimo kodeksas (Grain Code)

-

-

-

x2

-

-

x2

-

-

8

1972 m. Tarptautinė konvencija dėl saugių konteinerių (CSC)

-

-

-

-

x

x

x

-

-

9

1979 m. Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija (SAR)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas (IMDG)

x3

-

-

-

x3

x3

x3

-

-

11

Saugaus krovinio sukrovimo ir tvirtinimo kodeksas (CSS)

x

-

-

-

x

x

x

-

-

12

1993 m. Toremolinoso Protokolas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos

-

-

-

-

-

-

-

x

-

13

Tarptautinis jūra gabenamų supiltų kietųjų krovinių kodeksas (IMSBC)

-

-

-

x

-

-

x4

-

-

14

2006 m. Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje (MLC)

x

x

x

x

x

x

x

-

-

15

2007 m. Konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje (Konvencija Nr. 188)

-

-

-

-

-

-

-

x

-

16

2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (BWM)

x

x

x

x

x

x

x

x

-

17

Saugaus balkerių pakrovimo / iškrovimo kodeksas (BLU)

-

-

-

x

-

-

-

-

-

18

Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos ir Europos transporto darbuotojų susitarimas dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje, išdėstytas 2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyvos 2009/13/EB priede

x

x

x

x

x

x

x

-

x5

19

Susitarimo memorandumas dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo ro-ro tipo laivais Baltijos jūroje

-

-

-

-

-

x6

-

-

-

20

Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas

x

x

x

x

x

x

x

-

x

22

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24

Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų, ataskaitų ir saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

Jūrų laivų avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie jūrų laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašas10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26

Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

27

Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašas12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28

Lietuvos Respublikos jūrų laivų įrengimų, sistemų ir konstrukcijų eksploatacijos taisyklės13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29

Bendrieji saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatai14

-

-

-

-

-

-

-

x

-

30

Darbų saugos laivuose bendrosios taisyklės15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

31

Priešgaisrinės saugos taisyklės Lietuvos jūrų laivyno laivuose16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

* Laivuose turi būti galiojančios jiems taikomų dokumentų redakcijos, dokumentai gali būti tiek popieriniai, tiek elektroniniai, jie turi būti lengvai prieinami bet kuriuo metu.

1 Taikoma cheminių medžiagų tanklaiviams, pastatytiems iki 1986-07-01.

2 Jeigu vežami supilti grūdai.

3 Jeigu vežami pavojingieji kroviniai pagal IMDG kodeksą.

4 Jeigu vežami supilti kietieji kroviniai.

5 Taikoma laivams, kurių BT ≥ 200.

6 Jeigu vežami supakuoti pavojingi kroviniai Baltijos jūroje.

7 patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“.

8 patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-70-(E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

9 patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-386 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimų, ataskaitų ir saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10 patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie jūrų laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11 patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-527 „Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“.

12 patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3-592 „Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13 patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 453 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų įrengimų, sistemų ir konstrukcijų eksploatacijos taisyklių tvirtinimo“.

14 patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 55/262/285 „Dėl Bendrųjų saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatų patvirtinimo“.

15 patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl Darbų saugos laivuose bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

16 patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 3-454 „Dėl Priešgaisrinės saugos taisyklių Lietuvos jūrų laivyno laivuose patvirtinimo“.

________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 2BE-19

 

 

ŽURNALŲ, VADOVŲ, PLANŲ, INSTRUKCIJŲ, KURIE TURI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTUOSE LAIVUOSE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Žurnalo, vadovo, instrukcijos pavadinimas

Reikalavimus nustatantis dokumentas(-ai) ir / ar institucija(-os)

Laivo tipas (dokumentas, kuris turi būti laive, pažymėtas „x“)

Keleiviniai laivai

Tanklaiviai

Cheminių medžiagų tanklaiviai

Balkeriai

Konteinervežiai

Ro-Ro keleiviniai laivai

Krovininiai laivai

Žvejybos laivai

Nekonvenciniai laivai

1

Laivo žurnalas

SOLAS, Administracija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Laivo jėgainės žurnalas

Administracija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) laivo radijo žurnalas

Administracija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Laivo saugaus pakrovimo ir stovumo skaičiavimai (stovumo informacija)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Kovos už laivo gyvybingumą planai (bukletai) 

(MSC.1/Circ.1245)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

6

Laivo manevravimo elementai

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Laivo kovos su gaisrais planas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Priešgaisrinių sistemų, įrangos ir pirminių gaisro gesinimo priemonių patikrinimo, priežiūros planai;

Įrašai apie priešgaisrinius mokymus laive

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Įgulos parengimo kovai su gaisrais laive vadovas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Priešgaisrinės saugos instrukcijos (bukletai)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

Laivo avarinio vilkimo procedūra (MSC.1/Circ.1255)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

12

Laivo statybos brėžiniai (MSC.1/Circ.1235) (laivams, pastatytiems 2007-01-01 ir vėliau)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

13

Inertinių dujų sistemos instrukcija ir vadovas (tanklaiviams, kurių BT > 20000)

SOLAS

-

x

-

-

-

-

-

-

-

14

Nuorodos, kaip elgtis avarinėse situacijose

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15

Laivo aliarmo planas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Keleivinio laivo veiksmų avarinių situacijų atvejais planas

SOLAS

x

-

-

-

-

x

-

-

-

17

Pagalbos priimant sprendimus sistema keleivinių laivų kapitonams

SOLAS

x

-

-

-

-

x

-

-

-

18

Keleivinio laivo plaukiojimo ribojimų sąrašas

SOLAS

x

-

-

-

-

x

-

-

-

19

Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo planas

SOLAS

x1

-

-

-

-

x1

-

-

-

20

Žmonių iškėlimo iš vandens planai ir procedūros konkrečiam laivui

SOLAS

x

x

x

x

x

x2

x

-

-

21

Saugaus gelbėjimosi įrangos naudojimo laivo palikimo treniruočių metu vadovas (MSC.1/Circ.1578)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22

Gelbėjimosi įrangos, gelbėjimo katerių aptarnavimo vadovas (MSC.402(96))

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

Laivo vairavimo įrangos valdymo režimų perjungimo instrukcija

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24

Navigaciniai leidiniai, būsimo reiso planas

SOLAS, STCW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

Tarptautinis signalų kodeksas ir IAMSAR vadovo III tomas (laivams, kuriuose būtina radijo įranga pagal SOLAS V/21 taisyklę)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26

Laivo stovumo pakraunant grūdus vadovas

SOLAS, Grain Code

-

-

-

x3

-

-

x3

-

-

27

Laivo apsaugos planas ir susiję įrašai

SOLAS, ISPS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

28

Supakuotų pavojingų krovinių vežimo informacija, specialus sąrašas, pervežimo manifestas arba sukrovimo planas

SOLAS, MARPOL, IMDG

x4

-

-

-

x4

x4

x4

-

-

29

Laivo korpuso konstrukcijų apžiūrų byla

MARPOL, IACS

-

x

-

x

-

-

-

-

-

30

Švariam balastui paskirtų talpyklų priežiūros vadovas

MARPOL

-

x

-

-

-

-

-

-

-

31

Krovininių tankų plovimo žalia nafta tvarkos ir įrangos vadovas

MARPOL

-

x

-

-

-

-

-

-

-

32

Naftos iškrovimo kontrolės ir valdymo sistemos priežiūros vadovas

MARPOL

-

x

-

-

-

-

-

-

-

33

Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalas (I dalis)

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

Operacijų, atliekamų su nafta, registracijos žurnalas (II dalis)

MARPOL

-

x

-

-

-

-

-

-

-

35

Ypatingų laivo priemonių planas, skirtas jūros užteršimo išsiliejusia nafta prevencijai (SOPEP) (tanklaiviams, kurių BT > 150, kitiems laivams, kurių BT > 400)

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

36

Pasiruošimo ir procedūrų vadovas (procedures & arrangement)

MARPOL

-

x

x

-

-

-

-

-

-

37

Ypatingų laivo priemonių planas, skirtas jūros užteršimo išsiliejusiomis kenksmingomis skystomis medžiagomis prevencijai (laivams, kurių BT > 150)

MARPOL

-

x

x

-

-

-

-

-

-

38

Laivo krovinių registravimo žurnalas

MARPOL

-

x

x

-

-

-

-

-

-

39

Krovinio tvirtinimo vadovas (MSC.1/Circ.1353/Rev.1)

SOLAS

x

-

-

x

x

x

x

-

x

40

Krovinio tvirtinimo įtaisų (priemonių) patikrinimo žurnalas

Administracija

x

-

-

x

x

x

x

-

x

41

Laivo saugaus valdymo vadovas (laivams, kuriems taikomi ISM kodekso reikalavimai)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

42

Radijo ryšio publikacijos laivams su Globaline jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistema

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43

Laivo ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

SAM, forma 074/A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44

Operacijų, atliekamų su šiukšlėmis, registracijos žurnalas;

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

Šiukšlių tvarkymo planas (MEPC.220(63))

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

Operacijų, atliekamų su nuotekomis, registracijos žurnalas

Administracija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47

Balastinių vandenų registravimo žurnalas

BWM

x

x

x

x

x

x

x

x

-

48

Balastinių vandenų apdorojimo ir kontrolės planas

BWM

x

x

x

x

x

x

x

x

-

49

Efektyvaus energijos panaudojimo laive planas

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

-

50

Gamintojo parengta insineratoriaus naudojimo instrukcija

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

-

-

51

Privalomų laivo žurnalų registras

Administracija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

52

Laivo stebėsenos planas (laivams, kurių BT > 5000)

Reglamentas 2015/757

x

x

x

x

x

x

x

x

-

53

Darbų laive planavimo grafikas, įgulos narių darbo ir poilsio valandų apskaitos dokumentas

STCW, MLC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 Laivams, plaukiojantiems nustatytais maršrutais.

2 Laivams, kurie atitinka SOLAS III/26.4 taisyklės reikalavimus.

3 Jeigu vežami supilti grūdai.

4 Jeigu vežami pavojingieji kroviniai pagal IMDG kodeksą.

SUTRUMPINIMAI:

SOLAS – 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

MARPOL – 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos.

STCW – 1995 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų.

BWM – 2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo.

MLC – 2006 m. Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje.

ISM Tarptautinis saugaus valdymo ir taršos iš laivų prevencijos kodeksas.

ISPS – Tarptautinis laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksas.

Grain Code – Tarptautinis saugaus supiltų grūdų vežimo kodeksas.

IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas.

Reglamentas 2015/757 – 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL 2015 L 123, p. 55).

Administracija – Lietuvos transporto saugos administracija.

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

IACS – Tarptautinė klasifikacinių bendrovių asociacija.

IAMSAR – Tarptautinis aviacijos ir jūrų laivybos paieškos ir gelbėjimo vadovas.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 2BE-19

 

 

LIUDIJIMŲ (SERTIFIKATŲ), KURIE TURI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTUOSE LAIVUOSE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Liudijimo pavadinimas

Reikalavimus nustatantis dokumentas(-ai) ir / ar institucija(-os)

Laivo tipas (dokumentas, kuris turi būti laive, pažymėtas „x“)

Keleiviniai laivai

Tanklaiviai

Cheminių medžiagų tanklaiviai

Balkeriai

Konteinervežiai

Ro-Ro keleiviniai laivai

Krovininiai laivai

Žvejybos laivai

Nekonvenciniai laivai

1

Tarptautinis saugaus keleivinio laivo liudijimas su P priedu

SOLAS

x

-

-

-

-

x

-

-

-

2

Keleivinio laivo saugumo liudijimas

Administracija

x

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Tarptautinis krovininio laivo saugios konstrukcijos liudijimas

SOLAS

-

x

x

x

x

-

x

-

-

4

Tarptautinis krovininio laivo saugios įrangos liudijimas su E priedu

SOLAS

-

x

x

x

x

-

x

-

-

5

Tarptautinis krovininio laivo saugios radijo įrangos liudijimas su R priedu

SOLAS

-

x

x

x

x

-

x

-

-

6

Krovininio laivo saugos liudijimas

SOLAS

-

x

x

x

x

-

x

-

-

7

Laivo saugaus valdymo liudijimas (laivams, kuriems taikomi ISM kodekso reikalavimai)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

8

Laivybos kompanijos Atitikties dokumentas (kopija)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

9

Išimties liudijimas (jeigu laivui taikoma išimtis)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

10

Tarptautinis laivo apsaugos liudijimas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

11

Laivo istorijos tęstiniai įrašai

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

12

Laivo tinkamumo grūdų pervežimui liudijimas

SOLAS, Grain Code

-

-

-

x1

-

-

x1

-

-

13

Tarptautinis tinkamumo vežti suskystintas dujas be taros liudijimas

SOLAS, IGC

-

-

-

-

-

-

x2

-

-

14

(Tarptautinis) tinkamumo vežti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas liudijimas

SOLAS, BCH, IBC

-

-

x

-

-

-

-

-

-

15

Priešgaisrinės įrangos atitikties sertifikatai

SOLAS, FSS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Gelbėjimosi įrangos atitikties sertifikatai

SOLAS, LSA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

Patvirtinimas apie atliktą gelbėjimosi valčių atkabinimo įrangos modifikavimą ir jos atitiktį LSA kodekso reikalavimams (MSC.1/Circ.1392/Corr.1)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

-

18

Radijo ir navigacinės įrangos atitikties sertifikatai

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19

Navigacinių žibintų atitikties sertifikatai

COLREG 1 priedas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

Laivo įrangos ir mechanizmų atitikties sertifikatai

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

x

21

Laivo be budinčio personalo jėgainės patalpose atitikties liudijimas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

22

Laivo saugaus plaukiojimo liudijimas (krovininiams laivams, kurių BT < 500, ir žvejybos laivams, kurių ilgis mažesnis nei 24 m)

Administracija

x

x

x

x

x

x

x

23

Tarptautinis teršimo nafta prevencijos liudijimas (tanklaiviams, kurių BT > 150, kitiems laivams, kurių BT > 400) su A priedu, tanklaiviams B forma

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24

Tarptautinis atmosferos taršos prevencijos liudijimas su priedu

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

Tarptautinis apsaugos nuo užsiteršimo sistemos liudijimas su priedu (laivams, kurių BT ≥ 400)

AFS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26

Apsaugos nuo užsiteršimo sistemos atitikties deklaracija (laivams, ne trumpesniems kaip 24 m ilgio, bet kurių BT < 400)

AFS,

Reglamentas 782/2003

x

x

x

x

x

x

x

x

x

27

Tarptautinis teršimo nuotekomis prevencijos liudijimas

MARPOL, HELCOM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28

Nuotekų išleidimo tempo patvirtinimo dokumentas (MEPC.157(55))

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

-

-

29

Tarptautinis teršimo kenksmingomis skystomis medžiagomis prevencijos liudijimas

MARPOL

-

x

x

-

-

-

-

-

-

30

Atitikties dokumentas pavojingų krovinių pervežimui (specifiniai reikalavimai)

SOLAS

-

-

-

x

x

x

x

-

-

31

Balkerio knygelė

SOLAS, BLU

-

-

-

x

-

-

-

-

-

32

Tarptautinis krovininės vaterlinijos liudijimas

LL

x

x

x

x

x

x

x

-

x

33

Tarptautinis laivo matmenų liudijimas

TONNAGE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

Minimalios įgulos sudėties liudijimas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35

Jūrininkų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

STCW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

36

Įgulos narių sveikatos patikrinimo dokumentai

STCW, MLC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37

Teisės plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava ir nuosavybės teisės liudijimas

FAL, UNCLOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

38

Tarptautinis laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas arba atleidimas

SAM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

39

Laivo medicininės vaistinėlės liudijimas

SAM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40

Kontrolinis vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašas

SAM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

41

Krovininės įrangos atitikties sertifikatai

ILO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

42

Triukšmo lygio laive matavimo protokolas

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43

Sueco kanalo tonažinis matavimo liudijimas

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44

Panamos kanalo tonažinis matavimo liudijimas

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

Kylio kanalo tonažinis matavimo liudijimas

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

Žvejybos laivo atitikties liudijimas

Toremolinoso Protokolas, SM

-

-

-

-

-

-

-

x

-

47

Apžiūrų ataskaitų bylos (balkeriams ir naftos tanklaiviams)

SOLAS

-

x

-

x

-

-

-

-

-

48

Laivo klasės liudijimas

SOLAS, IACS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49

Laivo radijo stoties licencija

RRT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50

Draudimo polisas arba bet kurios kitos finansinės garantijos liudijimas dėl civilinės atsakomybės už teršimo nafta padarytą žalą

CLC PROT

-

x

-

-

-

-

-

-

-

51

Draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimas dėl civilinės atsakomybės už padarytą žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra

HNS

-

x

x

-

-

-

-

-

-

52

Draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimas dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą (laivams, kurių BT > 1000)

BUNKERS

x

x

x

x

x

x

x

x

-

53

 

Draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimas dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą

Reglamentas 392/2009

x

-

-

-

-

x

-

-

-

54

Jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), 406 Mhz dažniu veikiančių Cospas-Sarsat palydovinėje ryšių sistemoje, registravimo kortelė

SM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

55

Tolimojo nuotolio identifikavimo ir sekimo (LRIT) sistemos atitikties bandymo dokumentas (MSC.1/Circ.1307)

SOLAS

x

x

x

x

x

x

x

-

-

56

Darbo jūrų laivyboje liudijimas

MLC

x

x

x

x

x

x

x

-

-

57

Darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija (I ir II dalys)

MLC

x

x

x

x

x

x

x

-

-

58

Darbo žvejybos laive atitikties dokumentas

Konvencija Nr. 188

-

-

-

-

-

-

-

x

-

59

Tarptautinis efektyvaus energijos panaudojimo laive liudijimas

MARPOL

x

x

x

x

x

x

x

x

-

60

Laivo valdytojo prievolių vykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (laivams, kurių BT ≥ 300

LLMC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61

Laivo atitikties patvirtinimo dokumentas (laivams, kurių BT > 5000)

Reglamentas 2015/757

x

x

x

x

x

x

x

-

-

62

Pavojingų medžiagų sąrašo sertifikatas (laivams, kurių BT > 500)

Reglamentas 1257/2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

63

Paruošimo perdirbti sertifikatas (laivams, kurių BT > 500)

Reglamentas 1257/2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

64

Tarptautinis balastinių vandenų kontrolės ir valdymo liudijimas

BWM

x

x

x

x

x

x

x

x

-

65

Balastinių vandenų valdymo sistemos sertifikatas (laivams, kuriems taikomas D2 standartas)

BWM

x

x

x

x

x

x

x

x

-

1 Jeigu vežami supilti grūdai.

2 Laivams, vežantiems suskystintas dujas be taros.

SUTRUMPINIMAI:

SOLAS – 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

MARPOL – 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos.

STCW – 1995 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų.

BWM – 2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo.

BUNKERS – 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą.

CLC PROT – 1969 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą 1992 m. protokolas.

HNS – 1996 m. Tarptautinė konvencija dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra.

LL – 1966 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos.

TONNAGE – 1969 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų matmenų nustatymo.

COLREG - 1972 m. Konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje.

LLMC - 1976 m. Konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo.

Konvencija Nr. 188 – 2007 m. Konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje.

AFS - 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų kenksmingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės.

MLC – 2006 m. Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje.

FAL – 1965 m. Konvencija dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo.

UNCLOS – 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija.

Toremolinoso protokolas – 1993 m. Toremolinoso protokolas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos.

IBC - Tarptautinis laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas.

BCH - Laivų, skirtų gabenti supiltas pavojingas biriąsias chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas.

IGC – Tarptautinis laivų, skirtų gabenti suskystintas dujas be taros, statybos ir įrangos kodeksas.

FSS – Tarptautinis priešgaisrinės saugos sistemų kodeksas.

LSA - Tarptautinis gelbėjimosi priemonių kodeksas.

BLU – Saugaus balkerių pakrovimo / iškrovimo kodeksas.

Grain Code – Tarptautinis saugaus supiltų grūdų vežimo kodeksas.

Reglamentas 2015/757 – 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL 2015 L 123, p. 55).

Reglamentas 1257/2013 – 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).

Reglamentas 392/2009 – 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24).

Reglamentas 782/2003 – 2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 266).

Administracija – Lietuvos transporto saugos administracija.

SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

RRT – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

IACS – Tarptautinė klasifikacinių bendrovių asociacija.

HELCOM – Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija.

ILO – Tarptautinė darbo organizacija.

 

_____________