VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KVALIFIKACIJOS VERTINIMO, TAIKANT 360 LAIPSNIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. 27V-112

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 24 punkto trečiąja pastraipa:

1. T v i r t i n u Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                          Gediminas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 27V-112

 

ĮSTAIGOS VADOVO KVALIFIKACIJOS VERTINIMO, TAIKANT 360 LAIPSNIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą (toliau – kompetencijų vertinimas), organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vertinimo tvarkos aprašas).

3. Įstaigos vadovo kompetencijų vertinime dalyvauja asmenys, nurodyti Vertinimo tvarkos aprašo 19 punkte.

 

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ĮSTAIGOS VADOVO KOMPETENCIJŲ VERTINIMUI

 

4. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki einamųjų metų lapkričio 1 d. pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis sudaro įstaigų vadovų, kurių kompetencijos bus vertinamos, sąrašą ir jį paskelbia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS).

5. Įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla bus vertinama kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, Vertinimo tvarkos aprašo 20 punkte nustatytu terminu atlieka Vertinimo tvarkos aprašo 20 punkte nurodytus veiksmus.

6. Už įstaigos personalo valdymą atsakingas įstaigos padalinys arba asmuo, o jeigu įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas:

6.1. Vertinimo tvarkos aprašo 21 punkte nustatytu terminu atlieka Vertinimo tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus veiksmus;

6.2. ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 d. VATIS pagal VATIS pateiktą instrukciją suvedę VATIS nustatytus duomenis, inicijuoja įstaigos vadovo kompetencijų vertinimą.

7. Jeigu įstaigoje, kuriai vadovauja įstaigos vadovas, yra mažiau nei 51 patvirtinta valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybė, į įstaigos vadovui pavaldžių asmenų sąrašą, kuris sudaromas VATIS, įtraukiami visi įstaigos vadovui pavaldūs asmenys.

Jeigu įstaigoje yra 51 ar daugiau patvirtintų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, į įstaigos vadovui pavaldžių asmenų sąrašą, kuris sudaromas VATIS, įtraukiamos įstaigos vadovų pavaduotojų, padalinių vadovų pareigybės ir pareigybės, nepriklausančios jokiam įstaigos padaliniui. Jeigu šių pareigybių yra mažiau nei šio punkto trečiojoje pastraipoje nurodytas minimalus įstaigos vadovui pavaldžių asmenų – vertintojų skaičius, tai tam, kad būtų pasiektas šis skaičius, atsitiktine tvarka į sąrašą įtraukiami ir kiti šios įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Optimalus įstaigos vadovui pavaldžių asmenų – vertintojų skaičius yra 15-20, o minimalus – 10-15, išskyrus atvejus, kai įstaigoje yra mažiau kaip 10 įstaigos vadovui pavaldžių asmenų. Šiuo atveju įstaigos vadovo kompetencijas vertina visi įstaigos vadovui pavaldūs asmenys, apibrėžti Vertinimo tvarkos aprašo 19.1 papunktyje.

8. Jeigu įstaigoje yra mažiau nei 3 įstaigos vadovui pavaldūs asmenys, siekiant užtikrinti jų anonimiškumą, įstaigos vadovui pavaldžių asmenų ir kolegų grupės yra sujungiamos į bendrą įstaigos vadovui pavaldžių asmenų ir kolegų pareigybių sąrašą.

9. Kiekvienais metais įstaigos vadovui pavaldžių asmenų ir kolegų sąrašai ir imtys sudaromos iš naujo, iš turimų įstaigos vadovui pavaldžių asmenų ir kolegų pareigybių sąrašų.

10. Jeigu paaiškėja, kad kolega ar įstaigos vadovui pavaldus asmuo, yra įstaigos vadovo, kurio kompetencijos vertinamos, sutuoktinis, sugyventinis ar partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jų nešališkumo, kolega ar įstaigos vadovui pavaldus asmuo turi nusišalinti ir nevertinti įstaigos vadovo kompetencijų.

11. Pranešime apie pradedamą įstaigos vadovo kompetencijų vertinimą turi būti nurodyta: kompetencijų vertinimo tikslas, kieno kompetencijos yra vertinamos, koks jo, kaip vertintojo vaidmuo (įstaigos vadovo, įstaigos vadovo tiesioginio vadovo, įstaigos vadovui pavaldaus asmens ar kolegos), paaiškinimas dėl atsakymų anonimiškumo, veiksmai, kuriuos reikės atlikti ir jų atlikimo terminai, informacija, į ką kreiptis iškilus klausimams ir nesklandumams.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

12. Įstaigos vadovas, jo tiesioginis vadovas, kolegos ir įstaigos vadovui pavaldūs asmenys Vertinimo tvarkos aprašo 23 punkte nurodytu laikotarpiu atlieka Vertinimo tvarkos aprašo 23 punkte nurodytus veiksmus.

13. Asmenims, dalyvaujantiems įstaigos vadovo kompetencijų vertinime, Vertinimo tvarkos aprašo 23 punkte nurodytu laikotarpiu periodiškai elektroniniu paštu per VATIS siunčiami priminimai užpildyti Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, formą, patvirtintą Vertinimo tvarkos aprašo 2 priede (toliau – klausimynas).

14. Siekiant grįžtamojo ryšio apie įstaigos vadovo kompetencijų vertinimą, pildant klausimyną, įstaigos vadovas ir jo tiesioginis vadovas gali VATIS papildomai pažymėti, kurios 3 kompetencijos yra svarbiausios įstaigos vadovo darbe.

15. Įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatas apskaičiuojamas VATIS, išvedant vidurkį iš jo tiesioginio vadovo, kolegų ir įstaigos vadovui pavaldžių asmenų atsakymų reikšmių.

16. Pasibaigus Vertinimo tvarkos aprašo 23 punkte nurodytam įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo laikui, VATIS suformuojamos įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitos (detali ataskaita bei jos santrauka).

17. Įstaigos vadovas bei jo tiesioginis vadovas elektroniniu paštu per VATIS informuojami apie įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo pabaigą ir parengtas įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitas.

18. Už metodinę pagalbą, vykdant įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo procedūras, atsakingas Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o už metodinę pagalbą tvarkant duomenis, susijusius su įstaigos vadovų kompetencijų vertinimu VATIS, yra atsakingas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO KOMPETENCIJŲ VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS

 

19. Įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitos pateikiamos VATIS. Su įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatais įstaigos vadovas ir įstaigos vadovo tiesioginis vadovas susipažįsta VATIS.

20. Įstaigos vadovui VATIS pateikiama jo kompetencijų vertinimo rezultatų detali ataskaita, kurioje pateikiami apibendrinti jo kompetencijų vertinimo rezultatai, kompetencijų lygio įvertinimas, kompetencijų vertinimas pagal respondentų grupes, detali jo kompetencijų vertinimo rezultatų analizė bei rekomenduojamos kvalifikacijos tobulinimo (ugdymo) sritys.

21. Įstaigos vadovo tiesioginiam vadovui VATIS pateikiama jam skirta vertinto įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatų detalios ataskaitos santrauka, kurioje pateikiami apibendrinti vertinto įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatai, kompetencijų lygio įvertinimas ir rekomenduojamos kvalifikacijos tobulinimo (ugdymo) sritys. Tiesioginiam vadovui pageidaujant, jis gali VATIS susipažinti ir su vertinto įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo rezultatų detalia ataskaita.

22. Įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo procedūra baigiama atliekant Vertinimo tvarkos aprašo 9.6 ir 11.5 papunkčiuose nurodytus veiksmus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Įstaigos vadovui pavaldžių asmenų ir kolegų, dalyvavusių įstaigos vadovo kompetencijų vertinime, duomenys, galintys atskleisti jų asmens tapatybę, tvarkomi ir saugomi tik įstaigos vadovo kompetencijų vertinimo, tikslu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

________________