LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 260 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 7 d. Nr. 1V-415

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, – papildau 221 punktu:

221. Registruojamoms M ir N kategorijų transporto priemonėms, kuriose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos ar vandenilio kaupiklio, ženklinti išduodami I tipo numerio ženklai pareiškėjų pageidavimu gali būti su registracijos numeriu, kurio pradžią sudaro raidės „EV“.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.  

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Tomas Žilinskas