herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 12 d. Nr. T-2

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n usprendžia

patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis