LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTO MEDICINOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 7 d. Nr. V-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1.  T v i r t i n u  Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                          Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. sausio 7 įsakymu Nr. V-12

 

SPORTO MEDICINOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimus specialistams, patalpoms, medicinos prietaisams, paslaugų teikimo organizavimą ir medicinos dokumentaciją.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. sporto medicinos paslaugos – pagal sporto medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

2.2. mobilioji sporto medicinos paslauga – asmens sveikatos priežiūros paslauga, teikiama treniruotėse, sporto renginiuose, mokomosiose treniravimo stovyklose ir kitur, kurią turi teisę teikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti licenciją, suteikiančią teisę teikti ambulatorines sporto medicinos paslaugas;

2.3. kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos medicinos normoje MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-214 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos medicinos norma MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Sporto medicinos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją teikti sporto medicinos paslaugas, sportuotojams, sportininkams bei sportininkams profesionalams.

4. Sporto medicinos paslaugų teikimo ASPĮ reikalavimai nustatyti šiame Apraše ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.

5. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

6. Paslaugas teikia sporto medicinos gydytojas su bendrosios praktikos slaugytoju (pagal poreikį).

7. Paslaugas teikiantis sporto medicinos gydytojas privalo turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal sporto medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

8. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 

III SKYRIUS

PATALPŲ REIKALAVIMAI

 

9. ASPĮ, kuriose teikiamos sporto medicinos paslaugos, turi būti įrengtos šios patalpos:

9.1. laukiamasis;

9.2. priėmimo kabinetas;

9.3. procedūrų kabinetas.

10. Sporto medicinos paslaugos teikiamos pacientų priėmimo kabinete.

11. Procedūrų kabinete turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, ir anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

 

IV SKYRIUS

MEDICINOS PRIETAISAI

 

12. ASPĮ, teikiančios sporto medicinos paslaugas, privalo turėti šiuos medicinos prietaisus:

12.1. medicinines svarstykles;

12.2. ūgio matuoklį;

12.3. centimetrinę juostelę;

12.4. KMI skaičiuoklę;

12.5. odos klostės matuoklį (kaliperį);

12.6. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatą;

12.7. bendrosios paciento apžiūros kušetę;

12.8. stetofonendoskopą;

12.9. regos tikrinimo lentelę;

12.10. otorinooftalmoskopą;

12.11. spirometrą;

12.12. ergometrą;

12.13. elektrokardiografą;

12.14. neurologinį plaktuką;

12.15. širdies defibriliatorių.

13. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

14. Siuntimą pas ambulatorines sporto medicinos paslaugas teikiantį gydytoją išduoda šeimos gydytojas po gydytojo specialisto konsultacijos ar gydytojas specialistas.

15. Sporto medicinos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą galiojančiose Lietuvos medicinos normose.

16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsakomybės tvarkos“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezultatai aprašomi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), sportininko sveikatos stebėjimo kortelėje (forma 061/a), sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (forma 068/a). Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu aprašomos formoje 062/a, sunkių traumų arba mirties atveju sporto renginių metu pildoma medicininės pažymos forma 062-1/a. Išvados ir rekomendacijos pateikiamos raštu ar elektroniniu būdu.

17. ASPĮ, teikiančios sporto medicinos paslaugas, teikiamos šios paslaugos arba dėl jų teikimo sudaromos sutartys su kitomis ASPĮ:

17.1. radiologijos;

17.2. klinikinių laboratorinių tyrimų;

17.3. biochemijos laboratorinių tyrimų;

17.4. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

17.5. imunologijos laboratorinių tyrimų;

17.6. elektrokardiografijos.

18. Sporto medicinos gydytojas konsultacijos metu turi:

18.1. iš paciento sužinoti ligos ar traumos bei gyvenimo anamnezę;

18.2. atlikti objektyvią paciento apžiūrą (palpacija, auskultacija ir kt.);

18.3. įvertinti laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenis;

18.4. įvertinti atramos-judėjimo sistemą;

18.5. įvertinti fizinį išsivystymą;

18.6. įvertinti specifinius sporto šakų rodiklius;

18.7. atlikti funkcinį testavimą;

18.8. pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl sportavimo ir sudaryti gydymo planą;

18.9. esant indikacijų, skirti gydymą pagal sporto medicinos gydytojo kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

19. Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų ištyrimo ir (ar) gydymo paslaugų, sporto medicinos gydytojas turi pacientą siųsti į tą ASPĮ, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos, t. y. sporto medicinos gydytojas turi užtikrinti pagalbos organizavimą tais atvejais, kai pacientas kreipiasi į jį dėl sporto medicinos gydytojo kompetencijai nepriskirtų ligų ar būklių.

20. Esant indikacijų, sporto medicinos gydytojas gali siųsti pacientą atlikti brangių tyrimų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, remdamasis Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 229 „ Dėl Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, sąrašo bei Ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, sąrašo patvirtinimo“.

21. Sporto medicinos gydytojas, teikdamas mobiliąsias sporto medicinos paslaugas, pagal savo kompetenciją turi:

21.1. žinoti varžybų taisykles ir gydytojo veiksmus varžybų metu, reikiamą medicininio personalo, užtikrinančio medicinos pagalbą sportinio renginio metu, skaičių, pirmos medicinos pagalbos priemonių sukomplektavimą, saugumo reikalavimus, evakuacijos procedūras;

21.2. gebėti teikti pirmąją medicinos pagalbą treniruočių, sporto renginių, mokomųjų treniravimo stovyklų metu;

21.3. turėti pirmosios medicinos pagalbos medikamentus, tvarsliavą, įtvarus, defibriliatorių (arba defibriliatorius turi būti varžybų, treniruočių, sporto renginių ar mokomųjų treniravimo stovyklų vietose);

21.4. gebėti:

21.4.1. atlikti vaistinių medžiagų injekcijas;

21.4.2. atlikti periferinių venų punkcijas;

21.4.3. paimti kraują tyrimams, atlikti vietinį nuskausminimą;

21.4.4. atlikti pirminį ir chirurginį nekomplikuotos žaizdos sutvarkymą;

21.4.5. sustabdyti išorinį kraujavimą ambulatorinėmis sąlygomis;

21.4.6. iš žaizdų išimti siūlus;

21.4.7. uždėti gipso langetę;

21.4.8. sutvarstyti įvairias kūno vietas;

21.4.9. imobilizuoti sąnarius elastine juosta;

21.4.10. parinkti įtvarus, ortezes;

21.4.11. atlikti laboratorinius tyrimus skubios diagnostikos prietaisais.

 

VI SKYRIUS

SPORTO MEDICINOS PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

22. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ambulatorinės sporto medicinos paslaugos apmokamos kaip sporto medicinos gydytojo konsultacijos, turint šeimos gydytojo (po gydytojo specialisto konsultacijos) ar gydytojo specialisto siuntimą.

23. Sporto medicinos gydytojo konsultacijos apmokamos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“.

24. Sveikatos sutrikimai ar būklės (kodai pagal Tarptautinę statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (Australijos modifikacija) (TLK-10-AM)), kurioms esant sportuojantis pacientas gali būti siunčiamas sporto medicinos gydytojo konsultacijos:

24.1.  plokščia pėda (įgyta) (M21.4);

24.2.  girnelės ligos (M22);

24.3.  kelio sąnario vidiniai pažeidimai (M23) bei kiti specifiniai sąnario pažeidimai (M24);

24.4.  kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur (M25);

24.5.  dorsopatijos (M40–M54);

24.6.  raumenų ligos (M60–M63);

24.7.  sinovijos ir sausgyslių ligos (M65–M68);

24.8.  kitos bursopatijos (M71);

24.9.  riebalinio kūno (po girnele) hipertrofija (M79.4);

24.10.     suaugusiųjų osteomaliacija (M83);

24.11.     kaulo vientisumo pažeidimai (M84);

24.12.     kiti kaulų tankio ir struktūros pažeidimai (M85);

24.13.     kitos osteochondropatijos (M93);

24.14.     raiščių ir raumenų patempimai, sužalojimai (S43.4–S43.7, S.46, S53.4. S56, S63.5–S63.6, S66, S73.1, S76, S83.4–S83.6, S86, S93.4–S93.6, S96);

24.15.     raumenų ir sausgyslių sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis (T06.4);

24.16.     pervargimas (T73.3);

24.17.     minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir spaudimo (M70), peties pažeidimai (M75), kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos (M76), kitos entezopatijos (M77), mialgijos (M79.1), neuralgijos ir neuritai (M79.2), galūnės skausmas (M79.6).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Sporto medicinos gydytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________