KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-461 „DĖL ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. T-571

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo 70 straipsnio 9 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimą
Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 16 d.

sprendimo Nr. T-461

priedas

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 13 d. 

sprendimo Nr. T-571

redakcija)

 

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

 

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Valandų per savaitę skaičius

Mokestis per mėnesį, Eur

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai

 

 

 

 

 

 

Estradinio dainavimo programa

Šiuolaikinių, sportinių, gatvės šokių programos

Instrumentinio muzikavimo programos

Didžėjų studijos programa

4

 

9

 

Klasikinio solinio, chorinio dainavimo programos

4

7

Tautinių šokių programos

4

5

Dailės, teatro, renginių organizatorių programos

4

6

Suaugusiųjų muzikos ir šokių programos

4

8

Kitos suaugusiųjų programos

4

20

2.

 

 

Tautinės kultūros centras

 

 

Folkloro, tautinių šokių programos

4

5

Teatro programos

4

6

8

10

15

20

3.

Moksleivių techninės kūrybos centras

Vaikų neformaliojo švietimo programos

4

6

Suaugusiųjų programos

4

20

4.

 

 

1

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

 

2

Vaikų neformaliojo švietimo programos

4

5

Suaugusiųjų sveikos gyvensenos programos

4

15

Suaugusiųjų ekologijos, kraštotyros programos

3

4

4

20

5

5.

Choreografijos mokykla

Neformaliojo ugdymo (ankstyvojo, išplėstinio,

tikslinio ugdymo, meninės saviraiškos ir kt.) programos

*

15

Formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ugdymo) programos

*

17

Papildomai pasirinktas dalykas (nepriklausantis pagal ugdymo planą)

*

3

Suaugusiųjų programos

*

20

6.

Antano Martinaičio dailės mokykla

Neformaliojo ugdymo (ankstyvojo, pradinio, išplėstinio, tikslinio ugdymo) programos

*

16

Pagrindinio ugdymo programa

*

19

Neformaliojo ugdymo (studijų, būrelių) programos

*

7

Suaugusiųjų programos

*

20

7.

 

 

 

 

1-oji muzikos mokykla

Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla

Miko Petrausko muzikos mokykla

Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“

Muzikinio ugdymo programos

*

17

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis

*

25

Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

 

 

*

35

8.

Sakralinės muzikos mokykla

Muzikinio ugdymo programos

*

12

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis

*

20

Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

*

23

 

*Pastaba. Programos valandų per savaitę skaičius nustatomas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ir su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju suderintą mokyklos ugdymo planą.

_______________________________________

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 16 d.

sprendimu Nr. T-461

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 13 d.

sprendimo Nr. T-571

redakcija)

 

 

MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą (toliau – mokestis) Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose (toliau – įstaiga) mokėjimo tvarką. 

2. Mokestį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

3. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

5. Mokestis mokamas pervedimu į įstaigų specialiųjų lėšų sąskaitą.

 

III SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMAS

 

6. Nuo mokesčio atleidžiami:

6.1. neįgalūs mokiniai (pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus);

6.2. nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikai (pateikus pažymas apie gaunamą socialinę paramą);

6.3. vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniai ar globotiniai, gyvenantys vaikų globos šeimynose (pateikus atitinkamą statusą patvirtinančius dokumentus);

6.4. mokiniai iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;

6.5. įstaigų (muzikos mokyklų) išplėstinio muzikinio ugdymo programos mokiniai, dalyvaujantys tik tų įstaigų kolektyvų veikloje;

6.6. mokiniai, už kurių ugdymą įstaigai skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Jei skiriamos lėšos nepadengia nustatyto atitinkamos programos mokesčio, jis mažinamas skiriamų lėšų dydžiu.

7. Įstaigų (muzikos mokyklų) mokiniai, grojantys kitų įstaigų ansambliuose ar orkestruose, mokestį moka tik už mokslą muzikos mokykloje (pateikus muzikos mokyklų mokinių statusą patvirtinančius dokumentus).

8. Mokestis mažinamas 50 proc., jei mokinys nelankė įstaigos einamojo mėnesio 2 savaites, išskyrus rudens, žiemos, pavasario atostogų laikotarpius, reglamentuotus įstaigos ugdymo plane, ir pateikė gydytojo pažymą (jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų) prašymą.

9. Jei teisės aktais yra nustatyta trumpesnė nei vieno kalendorinio mėnesio mokymosi trukmė, mokamas atlyginimo dydis yra proporcingas mokymo paslaugas teikiamų dienų skaičiui. Šiuo atveju 8 punkte nurodyta lengvata netaikoma.

10. Mokestis mažinamas 50 proc. einamojo pusmečio laikotarpiui 12 metų ir vyresniems mokiniams, jei jie praėjusį pusmetį tapo tarptautinių konkursų I vietos laimėtojais.

11. Tėvai (globėjai), kuriems gali būti taikomos Aprašo 6 punkte nustatytos lengvatos, kiekvienais mokslo metais iki pirmojo mėnesio 10 d. arba pasikeitus finansinei šeimos padėčiai, arba pradėjus vaikui lankyti įstaigą vėliau nei pirmąjį mokslo metų mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d. įstaigos vadovui pateikia atitinkamus dokumentus:

11.1. prašymą;

11.2. pažymą apie socialinę paramą;

11.3. neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

11.4. dokumentus, patvirtinančius globos namų, socializacijos centrų auklėtinio ar  globotinio, gyvenančio šeimynoje, statusą;

11.5. dokumentus, patvirtinančius, kad šeimoje auga trys ir daugiau vaikų.

12. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiama:

12.1. jei vaikas nelankė įstaigos visą kalendorinį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą (jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų) prašymą;

12.2. mokinių vasaros atostogų metu;

12.3. jei vieną kalendorinį mėnesį ar daugiau formalųjį švietimą papildanti ar neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių.

13. Jei mokinio tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

14. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė parama yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

15. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas įstaigos vadovo įsakymu.

16. Mokesčio lengvatos (atleidimas nuo mokesčio ar jo sumažinimas) netaikomas suaugusiems asmenims, lankantiems suaugusiųjų formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Jeigu mokestis nesumokamas ilgiau kaip 1 mėnesį, įstaigos vadovas, informavęs tėvus (globėjus) ar neformaliojo švietimo programą lankantį suaugusį asmenį, turi teisę nutraukti mokymo sutartis.

18. Tėvai (globėjai) ar švietimo programą lankantys suaugę asmenys atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.

19. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) ar švietimo programą lankančių suaugusių asmenų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________