VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo nr. v-243 „dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. liepos 30 d. Nr. V-330

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. papildau 1.20 papunkčiu:

1.20. Pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formą;“

1.2. papildau 1.21 papunkčiu:

1.21. Elektroninio pranešimo išmokai skirti NP-SD2 formos duomenų struktūros aprašą.“;

1.3. išdėstau Įsakymo 1.10 papunkčiu patvirtintą Prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formą nauja redakcija (pridedama);

1.4. išdėstau Įsakymo 1.19 papunkčiu patvirtintą Elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.5. pripažįstu netekusiu galios 1.9 papunktį;

1.6. pripažįstu netekusiu galios 1.18 papunktį;

1.7. pakeičiu Įsakymu patvirtintas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles:

1.7.1. išdėstau 4.8 papunktį taip:

4.8. Pranešimą išmokai skirti (Forma NP-SD2; toliau – NP-SD2 pranešimas);“

1.7.2. išdėstau 10 punktą taip:

10. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai, kurių apdraustiesiems socialinio draudimo išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, pareigūnų ir karių prašymus dėl išmokų skyrimo ir kitus Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nurodytus dokumentus šiam skyriui teikia 9 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar dokumentų gavimo dienos (NP-SD2 pranešimai teikiami 58 punkte nustatytais terminais).“

1.7.3. išdėstau 14.4 papunktį taip:

14.4. laukelyje A4 nurodomi apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), pavardė. NP-SD2 pranešime apdraustojo vardas (vardai) nurodomas (nurodomi) laukelyje A4V, o pavardė – laukelyje A4P;“

1.7.4. išdėstau X skyrių taip:

X SKYRIUS

NP-SD2 PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

57Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD2 pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui už visą laikotarpį; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas nelaukiant laikinojo nedarbingumo pabaigos už kiekvieną praėjusį visą ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį. NP-SD2 pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD2 pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD2 pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.

58NP-SD2 pranešimas dėl ligos išmokos skyrimo pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius). NP-SD2 pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

59. NP-SD2 pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos.

60. NP-SD2 pranešime pildomi:

60.1. laukeliuose A5–A6 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, už kurį draudėjas teikia duomenis (A6 laukelyje data gali būti pildoma į priekį tik tuo atveju, kai NP-SD2 pranešimas teikiamas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ir tai pažymėta A7 laukelyje);

60.2. laukelis A7 pildomas, tik kai NP-SD2 pranešimas teikiamas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų.

61. NP-SD2 pranešimo dalyje „Duomenys apie išmoką iš darbdavio lėšų ir dirbtą laikotarpį“ nurodomi duomenys apie laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dirbtą laikotarpį (pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir duomenys apie asmeniui iš darbdavio lėšų priskaičiuotą ligos išmokos sumą (tik ligos išmokos atveju). 

62. Laukeliai B1–B2 pildomi ir nurodomas tik tas laikotarpis (-iai), kai asmuo laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dirbo ir gavo darbo užmokestį.

63. Kai asmuo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu dirbo ir gavo darbo užmokestį visą laikotarpį, už kurį draudėjas teikia duomenis, laukeliuose B1–B2 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis.

64Laukeliuose B3–B4 nurodomas mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (pildoma tik slaugos atveju).

65Laukeliuose B5–B6 darbdavys nurodo konkrečias dienas, už kurias apskaičiuota ligos  išmoka.

65.1. Jeigu nė už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų išmoka iš darbdavio lėšų neskiriama (asmeniui pagal grafiką dirbti nereikėjo, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo dirbo, neturi teisės gauti ligos išmokos, nes neturi ligos socialinio draudimo stažo, laikinojo nedarbingumo laikotarpis sutapo su nedraudiminiu laikotarpiu, ar tuo atveju, kai pildomas NP-SD2 pranešimas pagal pateiktą laikinojo nedarbingumo laikotarpio ar Pranešimo draudėjui tęsinį, ar dėl kitų priežasčių), laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis.

65.2. Jeigu išmoka iš darbdavio lėšų skiriama tik už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų, laukelyje B5 nurodoma tik ta diena, už kurią apskaičiuota  išmoka. Laukelyje B8 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis (už kitą iš dviejų pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų).

66. Laukelyje B7 nurodoma iš darbdavio lėšų priskaičiuota ligos išmokos suma eurais, euro centų tikslumu.

67. Kai apdraustasis, už kurį teikiamas NP-SD2 pranešimas, yra jūrininkas, reikia pažymėti atitinkamai J1, J2 arba J3 laukelius:

67.1. Laukelį J1, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre (toliau – EEE laivų registras), reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu.

67.2. Laukelį J2, kai išmoka, apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu.

67.3. Laukelį J3, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems ne laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą ne laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis ne laivo reiso metu.

68. Jeigu pateikiami keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui ir laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nei vienai kalendorinei dienai, draudėjas pildo tik vieną NP-SD2 pranešimą ir duomenis nurodo už visą pateiktuose Pranešimuose nurodytą laikinojo nedarbingumo laikotarpį.

69. Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo pripažintas laikinai nedarbingu dėl sergančio šeimos nario slaugos, vaiko priežiūros ar dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, be pertraukos pripažįstamas laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos, draudėjas ligos išmokų skyrimui reikalingą informaciją pateikia užpildydamas atskirus NP-SD2 pranešimus.

70. Kai asmeniui yra išduotas ir elektroninis pažymėjimas (-ai), ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas už tą patį laikotarpį (ar asmuo kartu pateikia atitinkamus Pranešimus draudėjui), draudėjas ligos ir motinystės išmokų skyrimui reikalingą informaciją gali pateikti užpildydamas vieną NP-SD2 pranešimą.

71. Kai asmuo atleidžiamas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, o nedarbingumas tęsiasi ir po atleidimo iš darbo, duomenys pildomi tik iki atleidimo iš darbo dienos (imtinai).

72Apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę į ligos išmoką, pripažintam laikinai nedarbingu nemokamų atostogų metu (tiek dėl paties asmens ligos ar traumos, tiek slaugant sergantį šeimos narį), laukeliuose A5–A6 nurodomas  visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis. Tais atvejais, kai asmens laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžia ar visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD2 pranešimas, sutampa su asmens nemokamų atostogų laikotarpiu, laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodomas priežasties kodas „05“.

73. Kai asmuo nušalinamas nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu, laukeliuose A5–A6 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis. Tais atvejais, kai asmens laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžia ar visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD2 pranešimas, sutampa su nušalinimo nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu laikotarpiu, laukeliai B5–B6 nepildomi, o laukelyje B8 nurodomas priežasties kodas „05“. Analogiškai duomenys pildomi ir kitų nedraudiminių laikotarpių atveju.

74. Kai pildomi asmens, mirusio laikinojo nedarbingumo metu, duomenys, laukelyje A6 nurodoma mirties diena.

75NP-SD2 pranešimą Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti (pristatyti) ir tais atvejais, kai asmuo buvo laikinai nedarbingas tik vieną ar dvi dienas, už kurias ligos išmoką moka darbdavys, bei kai asmuo neturi teisės į ligos išmoką (pavyzdžiui, neturi ligos socialinio draudimo stažo).

76. Klaida NP-SD2 pranešime taisoma nedelsiant šių Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka per EDAS pateikiant PT elektroninį prašymą bei jo priedą PT-NP-SD2 (NP-SD2 pranešimą išmokai skirti duomenų tikslinimui).“

1.7.5. išdėstau 86.9 papunktį taip:

86.9. PT-NP-SD2 priedas „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD2 pranešimo duomenis.“

1.7.6. išdėstau 87.2 papunktį taip:

87.2. draudėjas nustatytais terminais nepateikė SD pranešimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir teikia jį pavėluotai. Ši nuostata netaikoma teikiant NP-SD2 pranešimą.“

1.7.7. išdėstau 92.3 papunktį taip:

92.3. laukelyje P17T nurodomas mėnuo, už kurį tikslinami duomenys; pildant PT-NP-SD2 priedą, jeigu draudėjas tikslina duomenis už ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo laikotarpį, nurodomas tikslinamo laikotarpio pradžios mėnuo;“.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis Įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. Draudėjai pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimo formą PT-NP-SD teikia po 2018 m. rugsėjo 1 d., jeigu asmens nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, prasidėjęs iki 2018 m. rugsėjo 1 d., tęsiasi po šios datos;

2.3. Draudėjai pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimo formą PT-NP-SD2 teikia dėl asmens nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio, prasidėjusio po 2018 m. rugsėjo 1 d., kai buvo teiktas NP-SD2 pranešimas.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajai patarėjai, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Mindaugas Sinkevičius