Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 08 02

 

 

 

REZOLIUCIJA MSC.223(82)

 

(priimta 2006 m. gruodžio 8 d.)

 

 

 

1966 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS
DĖL LAIVŲ KROVININĖS VATERLINIJOS NUSTATYMO SU PAKEITIMAIS
1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punktą dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo 6 straipsnį (toliau – Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolas) dėl pakeitimų priėmimo tvarkos;

 

apsvarstęs savo aštuoniasdešimt penktojoje sesijoje pagal Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo 6 straipsnio 2 dalies a punktą pasiūlytus ir išplatintus protokolo pakeitimus,

 

1. vadovaudamasis Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo 6 straipsnio 2 dalies d punktu,

 

priima Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo pakeitimus, kurie pateikiami šios Rezoliucijos priede;

 

2. atsižvelgdamas į Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo 6 straipsnio 2 dalies f punkto ii ir bb papunkčius,

 

nustato, kad šie pakeitimai laikomi priimtais 2008 m. sausio 1 d., nebent daugiau kaip vienas trečdalis Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, iki minėtos datos praneša, kad jos prieštarauja šiam pakeitimui.

 

3. ragina suinteresuotąsias Šalis atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo 6 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktį pakeitimai įsigalioja 2008 m. liepos 1 d., kai jiems pritariama pagal šio Priedo 2 dalį;

 

4. vadovaudamasis 1988 m. protokolo 6 straipsnio 2 dalies e punktu,

 

prašo Generalinį sekretorių visoms Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo Šalims pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir jos Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas.

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių perduoti šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas Organizacijos narėms, kurios nėra Laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolo Šalys.

 


 

 

PRIEDAS

 

1966 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL LAIVŲ KROVININĖS VATERLINIJOS NUSTATYMO 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMAI

 

 

 

B PRIEDAS

 

KONVENCIJOS PRIEDAI SU LAIVŲ KROVININĖS VATERLINIJOS NUSTATYMO 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMAIS

 

 

 

I PRIEDAS

 

TAISYKLĖS KROVININĖMS VATERLINIJOMS NUSTATYTI

 

 

 

II SKYRIUS

 

ANTVANDENINIO BORTO AUKŠČIO NUSTATYMO SĄLYGOS

 

 

 

22 taisyklė

 

Špigatai, įleidimo ir išmetamosios angos

 

4 taisyklės punkto nuoroda į 2 punktą keičiama nuoroda į 1 punktą.

 

 

 

III SKYRIUS

 

ANTVANDENINIO BORTO AUKŠTIS

 

39 taisyklė

 

Minimalus laivapriekio aukštis ir plūdrumo atsarga

 

1 taisyklės punkte žodžiai „dl – grimzlė, lygi 85 proc. borto aukščio D, m;“ pakeičiami žodžiais „dl – grimzlė, lygi 85 proc. mažiausio teorinio borto aukščio D, m;“.