LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1001

Vilnius

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ ir 2.6 papunktį išdėstau taip:

 

„2.6. Dalia Baziukė, Klaipėdos universiteto Informacinių sistemų ir technologijų centro direktorė;“.

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė