LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2015 m.  gruodžio 21 d. įsakymo

 

Nr. V-1309 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

 

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. V-610

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“:

 

1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 10, 11, 12, 13, 21, 23, 27, 30, 85, 87 punktus, įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 dieną.“

 

2.   Papildau 4 punktu:

 

4. Šiuo įsakymu patvirtinto Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 10, 11, 12, 13, 21, 23, 27, 30, 85 ir 87 punktai įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 dieną.“

 

3.   Papildau 5 punktu:

 

5. Šiuo įsakymu patvirtinto Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 211 ,231, 271 ir 301 punktai galioja iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.“

 

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą:

4.1. Papildau 211 punktu:

 

211. Pradinio ugdymo bendroji programa skirstoma į ugdymo sritis:

 

211.1. dorinis ugdymas;

 

211.2. kalbos;

 

211.3. matematika;

 

211.4. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas (pasaulio pažinimas);

 

211.5. meninis ugdymas;

 

211.6. kūno kultūra;

 

211.7. kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas.“.

 

4.2. Papildau 231 punktu:

 

231. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos skirstomos į ugdymo sritis:

 

231.1. dorinis ugdymas; 

 

231.2. kalbos;

 

231.3. matematika;

 

231.4. gamtamokslinis ugdymas;

 

231.5. socialinis ugdymas;

 

231.6. meninis ugdymas;

 

231.7. informacinės technologijos;

 

231.8. technologijos;

 

231.9. kūno kultūra;

 

231.10. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.“.

 

4.3. Pakeičiu 27.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

27.6. meninis ir technologinis ugdymas (dailė, filmų kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, menų pažinimas, muzika, kompiuterinės muzikos technologijos, teatras, šokis, integruotas menų ir technologijų kursas, technologijos ir kt.);“.

 

4.4. Papildau 271 punktu:

 

271. Vidurinio ugdymo bendrosios programos skirstomos į ugdymo sritis:

 

271.1. dorinis ugdymas;

 

271.2. kalbos;

 

271.3. matematika;

 

271.4. gamtamokslinis ugdymas;

 

271.5. socialinis ugdymas;

 

271.6. meninis ugdymas;

 

271.7. informacinės technologijos;

 

271.8. technologijos;

 

271.9. kūno kultūra;

 

271.10. bendrųjų kompetencijų ugdymas.“.

 

4.5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

 

30. Mokinys pagal vidurinio ugdymo programą iš kalbinio ugdymo srities privalo mokytis lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (mokinys, kuris mokosi mokykloje, kurioje įteisintas tautinės mažumos kalbos mokymas arba mokymas tautinės mažumos kalba) ir užsienio kalbos, iš matematinio ugdymo srities – matematikos, iš socialinio ugdymo srities privalo mokytis istorijos arba geografijos arba pasirinkti integruotą istorijos ir geografijos kursą, iš kūno kultūros ir sveikatos ugdymo srities – kūno kultūros arba sporto šakos ir pasirinkti mokytis ne mažiau kaip po vieną dalyką iš Aprašo 27.1, 27.4 ir 27.6 papunkčiuose nustatytų vidurinio ugdymo programos turinio ugdymo sričių. Mokiniui privalomas minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28 pamokos.“.

 

4.6. Papildau 301 punktu:

 

301. Mokinys pagal vidurinio ugdymo programą privalo mokytis: dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (mokinys, kuris mokosi mokykloje, kurioje įteisintas tautinės mažumos kalbos mokymas arba mokymas tautinės mažumos kalba), užsienio kalbos ir matematikos, ne mažiau kaip po vieną dalyką iš gamtamokslinio ugdymo srities ir iš socialinio ugdymo srities – istorijos, geografijos arba pasirinkti integruotą istorijos ir geografijos kursą; vieną dalyką iš meninio ugdymo srities arba pasirinkti vieną kryptį iš technologijų programos, arba integruotą menų ir technologijų kursą; privalo mokytis kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos. Mokiniui privalomas minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28 pamokos.“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė