HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 15 d. Nr. D1-29

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 3, 20 ir 31 dalimis, 28 straipsnio 10 dalimi ir 33 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.28 papunkčiu:“;

1.2. p a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“:

1.2.1.   papildau 8.43 papunkčiu:

8.43. Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“;

1.2.2.   papildau 8.44 papunkčiu:

8.44. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p.73).“;

1.2.3.   papildau 11.5 papunkčiu:

11.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.“;

1.2.4.   pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui, nurodant trūkstamus dokumentus;“;

1.2.5.   pakeičiu 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nurodytas išimtis); jei ne, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;“;

1.2.6.   pakeičiu 13.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.8. ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą; jei tokia informacija nepateikta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;“;

1.2.7.   pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, statybą leidžiančių dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, registruojant IS „Infostatyba“ ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą informavus visuomenę paskelbiant Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus); apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.“;

1.2.8.   pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Per nustatytą statinio projekto patikrinimo terminą subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad statinio projektui subjektas pritarė. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas (nepažeisdamas Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 ir 13 dalyje nustatytų terminų) gali pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti statinio projektui ir tai, nurodydamas priežastis, turi pažymėti IS „Infostatyba“.“;

1.2.9.   pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Statybą leidžiantys dokumentai laikomi išduotais ir galiojančiais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, įregistravus statybą leidžiančių dokumentų duomenis ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą informavus visuomenę, paskelbiant Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančių dokumentų duomenys IS „Infostatyba“ įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytam terminui. Apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Statybos leidime nurodomi duomenys apie kiekvieną statinį. Jei buvo nuspręsta leisti statyti laikinąjį statinį, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas laikinojo statinio naudojimo terminas.“;

1.2.10. papildau 221 punktu:

221. Statybos įstatymo [8.3] 151 straipsnyje nurodytų duomenų (dokumentų) viešinimas IS „Infostatyba“ užbaigiamas pasibaigus Statybos įstatymo [8.3] 152 straipsnyje nurodytam duomenų (dokumentų) skelbimo IS „Infostatyba“ terminui.“;

1.2.11. pakeičiu IV skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIO PROJEKTŲ VIEŠINIMAS KAI TURI BŪTI ATLIKTOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪROS

 

24. Kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą priėmimo dienos IS „Infostatyba“ paviešina sprendimą atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt.

25. Kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems subjektams per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ir visuomenės informavimo apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus), ar sprendimo atsisakyti jį išduoti paviešinimo interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiama Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti duomenys (dokumentai) ir Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.“;

1.2.12. pakeičiu IV skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINIUOSE VANDENYSE, JOS IŠSKIRTINĖJE EKONOMINĖJE ZONOJE IR KONTINENTINIAME ŠELFE ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTUS IŠDAVIMAS

 

33. Norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statytojas kreipiasi į Inspekciją pateikdamas prašymą (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodytus rašytinius pritarimus (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui.

34. Inspekcija statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nurodyta tvarka. Reglamento 13 punkte nustatyti patikrinimai, kai gautas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statiniui, suprojektuotam įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, atliekami ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo. Vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad statinio projektui pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija.“;

1.2.13. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Nustačius, kad statinio projektui pritarė visi statinio projektą privalėję tikrinti subjektai ir savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, IS „Infostatyba“ nenurodė atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą motyvų ir nepažymėjo, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, Inspekcija atlieka Reglamento 17 punkte ir IV skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras.“;

1.2.14. papildau 361 punktu:

361. Nustačius, kad statinio projektui pritarė visi statinio projektą privalėję tikrinti subjektai ir savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, IS „Infostatyba“ nurodė atsisakymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą motyvus ir pažymėjo, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, Inspekcija atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame ir antrajame skirsniuose nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras.“;

1.2.15. pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. duomenis apie rangovą: fizinio asmens vardą, pavardę, atestato numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, telefono numerį, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių kodą, juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių buveinę, atestato numerį, pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;“;

1.2.16. pakeičiu 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.2. duomenis apie vadovus: vardą, pavardę, atestato numerį, pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą, pridedant pasamdymo ar paskyrimo dokumento kopiją, statinio techninio prižiūrėtojo minimalų darbo laiką, apskaičiuotą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31], el. pašto adresą ir telefono numerį;“;

1.2.17. pakeičiu 41.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.1. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą prašyme nurodytam terminui nurodant motyvus;“;

1.2.18. pakeičiu 41.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.2. pratęsia laikinojo statinio naudojimo terminą trumpesniam, negu prašyme nurodytas, terminui nurodant motyvus;“;

1.2.19. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Padalinių vadovai sudaro po vieną nuolat veikiančią komisiją.“;

1.2.20. papildau 61.12 papunkčiu:

61.12. kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44].“;

1.2.21. papildau 62.6 papunkčiu:

62.6. ar pateikta informacija apie rinkliavos už statybos užbaigimo aktą išdavimą sumokėjimą.“;

1.2.22. pakeičiu 63.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.2. jei Reglamento 62 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, prašymo pateikėjui praneša apie tai, kad prašymas nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas prašymo pateikėjui, o, jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu, šis prašymas pažymimas kaip atmestas. Abiem atvejais nurodoma nepriėmimo (atmetimo) priežastis ir tai, kad prašymas toliau nebus nagrinėjamas.“;

1.2.23. pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų.“;

1.2.24. pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Komisijos nariai, raštu ar el. paštu informavę komisijos pirmininką, statybos užbaigimo procedūras gali atlikti atskirai.“;

1.2.25. pakeičiu 75.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.1.1. iki komisijos darbo pabaigos dienos jį pasirašė bent vienas kiekvieno subjekto paskirtas atstovas (komisijos narys);“;

1.2.26. pakeičiu 75.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

75.2. nepasirašytu, jei nors vienas komisijos narys (taip pat ir tuo atveju, kai subjektas į komisiją yra paskyręs daugiau kaip vieną atstovą) el. parašu patvirtina, kad akto jis nepasirašo nurodydamas nepasirašymo motyvus.“;

1.2.27. papildau 93.19 papunkčiu:

93.19. kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44].“;

1.2.28. papildau 94.5 papunkčiu:

94.5. ar pateikta informacija apie rinkliavos už deklaracijos patvirtinimą sumokėjimą.“;

1.2.29. pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, Inspekcijos pareigūnas statytoją informuoją, kad prašymas patvirtinti deklaraciją nepriimamas ir per 3 darbo dienas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas statytojui. Jei prašymas patvirtinti deklaraciją buvo pateiktas nuotoliniu būdu, IS „Infostatyba“ prašymas pažymimas kaip atmestas. Abiem atvejais nurodoma prašymo patvirtinti deklaraciją nepriėmimo priežastis ir tai, kad šis prašymas toliau nebus nagrinėjamas.“;

1.2.30. pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102.  Reglamento 101 punkte nurodytu atveju deklaracija, kurios, remiantis Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 2 ar 3 dalimi, neprivaloma tvirtinti Inspekcijoje, prieš pateikiant ją Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, turi būti registruota IS „Infostatyba“. Statytojas arba jo įgaliotas asmuo deklaraciją registruoja nuotoliniu būdu IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose įkelia statytojo surašytos deklaracijos kopiją, bendrosios statinio ekspertizės akto kopiją, kitus dokumentus, kuriuos reikia pateikti su deklaracija, nurodytus Reglamento 93.2–93.18 papunkčiuose. Deklaracija registruojama automatiškai.“;

1.2.31. pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110.  Iki statinio (-ių) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre nustačius, kad aktas pasirašytas ar deklaracija patvirtinta ir įregistruota nesilaikant statybos užbaigimo procedūrų reikalavimų, akto galiojimą ar deklaracijos patvirtinimą ir įregistravimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas panaikina Inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas; apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu ir el. paštu informuojamas statytojas ir VĮ Registrų centras. Jei po akto išdavimo ar deklaracijos patvirtinimo paaiškėja, kad juose yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninio pobūdžio klaidų, Inspekcijos pareigūnas, gavęs statytojo (arba jo teisių perėmėjų (kai jų daugiau kaip vienas – prašymą turi pasirašyti visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo) motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“; iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre), pasinaudodamas IS „Infostatyba“, Inspekcijos viršininko įsakymu „Dėl dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba““ nustatyta tvarka parengia naują deklaracijos ar akto versiją. Nauja akto versija pateikiama komisijos nariams pasirašyti. Gavę naują akto versiją, komisijos nariai per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ pasirašo aktą ir tai pažymi IS „Infostatyba“.“;

1.2.32. papildau 1162 punktu:

1162. Už statybos užbaigimo akto išdavimą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [8.21].“;

1.2.33. pakeičiu 144 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

144. Jeigu asmuo, kuriam įteiktas nurodymas, per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą ir apie tai raštu informuoja Inspekciją, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie statybą leidžiančio dokumento gavimą Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, ir surašo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Atlikus patikrinimą, atsižvelgiant į jo rezultatus, Inspekcija imasi šių veiksmų:“;

1.2.34. pakeičiu 144.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

144.1. jei atlikus statybą leidžiančio dokumento teisėtumo patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei atlikus šį patikrinimą nustatoma, kad:“;

1.2.35. pakeičiu 144.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

144.2. jei atlikus statybą leidžiančio dokumento patikrinimą nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per 10 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto surašymo, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka patikrina, ar statinys (jo dalis) nepažeidžia statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių, surašo statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktą ir atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus atliekami reikiami Reglamento 141.5.1 papunktyje arba 141.5.2 papunktyje nurodyti veiksmai. Tuo atveju, kai teisme yra priimtas Inspekcijos reikalavimas dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir visų savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nurodymas yra panaikinamas.“;

1.2.36. pakeičiu 149.2.2.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

149.2.2.4. naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, per 2 mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto surašymo kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą tiek dėl naujo statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo, tiek dėl statybos padarinių šalinimo.“;

1.2.37. pakeičiu 3 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41] – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);“;

1.2.38. papildau 3 priedą 2.5 papunkčiu:

2.5. rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.“;

1.2.39. pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas:

3.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;

3.2. atliekant nesudėtingojo pastato kapitalinio remonto darbus, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.“;

1.2.40. papildau 3 priedą 4.3 papunkčiu:

4.3. atliekant nesudėtingojo pastato paprastojo remonto darbus, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.“;

1.2.41. pakeičiu 5 priedo 1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.12. sklypo sutvarkymo dalies ir architektūrinės dalies sprendinių atitiktis nustatytiems reikalavimams;“;

1.2.42. papildau 5 priedą 1.22 papunkčiu:

1.22. ar statinio projekto bendrojoje dalyje yra statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre, o ypatingųjų statinių projektuose ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija;“;

1.2.43. papildau 5 priedą 1.23 papunkčiu:

1.23. ar projekte nurodyta pastato energinio naudingumo klasė atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ [8.30] nurodytus reikalavimus.“;

1.2.44. pakeičiu 6 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje [8.22] ar šioje zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo projektas arba griovimo aprašas – Lietuvos transporto saugos administracijos.“;

1.2.45. papildau 10 priedą 23 punktu:

23. Akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) dokumentas [8.43] (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės).“;

1.2.46. pakeičiu 11 priedo 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant Deklaraciją, ją patvirtinant ir įregistruojant Inspekcijoje užbaigiama neypatingųjų inžinerinių statinių ir šių paskirčių neypatingųjų pastatų [8.28] arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas):“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.20 ir 1.2.27 papunkčiai įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                                 Žygimantas Vaičiūnas