LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M.

BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3-144 „DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 31 d. Nr. 3-541

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“, ir 47 punktą išdėstau taip:

47. Jei už naudojimąsi oro uosto įrenginiais oro uosto administracija yra nustačiusi paslaugų įkainius, šių paslaugų įkainių dydžiai turi būti nustatyti apsižvelgiant į tinkamumo, objektyvumo, viešumo ir nediskriminavimo kriterijus. Apie paslaugų įkainių dydžius turi būti informuojamas oro uosto naudotojų komitetas ir Susisiekimo ministerija.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis