LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-V-507 PRIEMONĖS „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. 3-396(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014 –2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6  prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                          Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. rugsėjo 3 d. raštu

Nr. ((24.39)-5K-1514273)-6K-1506519)

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos  

2015 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. 1.2-747

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu

Nr. 3-396(1.5 E)

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

06.2.1-TID-V-507 PRIEMONĖS „REGIONŲ PASIEKIAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, kurios atlieka paraiškų vertinimą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir Transporto investicijų direkcija (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

 

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 67 047 034 (šešiasdešimt septynių milijonų keturiasdešimt septynių tūkstančių trisdešimt keturių) eurų, iš kurių 67 047 034 (šešiasdešimt septyni milijonai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt keturi) eurai – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos. Iš jų 4 022 822 (keturis milijonus dvidešimt du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt du) eurus sudaro veiklos rezervas, kuris gali būti panaudotas tuo atveju, jeigu iki 2018 m. gruodžio 31 d. bus pasiektos veiklos peržiūros plane nurodytos Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ rodiklių tarpinės reikšmės. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. 

8. Priemonės tikslas – padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su Europos Sąjungos (toliau – ES) transeuropiniu transporto tinklu (toliau – TEN-T) ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. „Valstybinės reikšmės kelių (regionų jungčių su TEN-T tinklu) rekonstrukcija ir tiesimas“;

9.2. „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui“;

9.3. „Intelektinių kelių transporto eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui“.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2015 m. IV ketvirtį. 

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, galimos partnerės yra savivaldybių administracijos.

12. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.  

13.   Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus (vertinimo aspektai nurodyti Aprašo 1 priede):

15.1. projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, pirmojo tikslo „didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ antrąjį uždavinį „plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ir (arba) penktojo tikslo „didinti eismo saugą ir saugumą“ pirmąjį uždavinį „didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“;

15.2. projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-535 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.2.4 ir 5.1.2 priemonėse nurodytas veiklas bei galimus projekto vykdytojus;

15.3. projektas turi atitikti preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 1.2.4.1–1.2.4.4 papunkčiuose nurodytus projektus ir galimus projektų vykdytojus.

16. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

17. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

18. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka.

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20. Projektu turi būti siekiama bent vieno rezultato ir bent vieno produkto rodiklių iš išvardytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasas):

20.1. „Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius“, kodas R.S.341;

20.2. ir (arba) „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas“, kodas R.S.342;

20.3. „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, kodas P.B.214;

20.4. ir (arba) „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“, kodas P.S.342.

21. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

21.1. Pareiškėjas turi būti įvykdęs bent vienos Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų procedūras ir jų viešųjų pirkimų dokumentus suderinęs su įgyvendinančiąja institucija iki paraiškos pateikimo.

21.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

21.3. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

21.3.1. patvirtintas statinio projektas;

21.3.2. gautas statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

21.3.3. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopija);

21.3.4. jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas (partneris) argumentuotai raštu informuoja, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo;

21.3.5. jei planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos išduotą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įgyvendintoms įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopiją);

21.3.6. gautas statybą leidžiantis dokumentas.

22. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

23. Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

24. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant de minimis pagalbą, neteikiama.

25. Rekomenduojama, jeigu po valstybės projektų sąrašo sudarymo būtų vykdomos remiamų veiklų viešųjų pirkimų procedūros (jei jos dar nebaigtos), stebėtojo teisėmis į viešųjų pirkimų komisijas ir pretenzijų nagrinėjimo komisijas įtraukti Ministerijos paskirtą atstovą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO

REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

28. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

29. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti, jei neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti žemės nuomos išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1.  įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2.  įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicinio projekto parengimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

30. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

31. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

31.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (ar) partneriui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

31.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.

32. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

33. Galimas pareiškėjas iki 2015 m. spalio 30 d. 15 val. turi pateikti Ministerijai projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimas pareiškėjas turi pateikti:

33.1. investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 ir skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

33.2. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje. Ši metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

34. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

35. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede. 

36. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jei nėra sukurtos atitinkamos DMS funkcinės galimybės (kartu pateikia į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką), įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

37. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše paraiškos pateikimui nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

38. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

38.1. kiekvieno partnerio (-ų) deklaraciją (-as), jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

38.2. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

38.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

38.4. informaciją apie vykdant projektus gaunamas pajamas (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

38.5. projektui įgyvendinti reikalingus statybą leidžiančius dokumentus;

38.6. bent vienos projekto veiklos viešųjų pirkimų sutarties kopiją ir kitus šių viešųjų pirkimų dokumentus, suderintus su įgyvendinančiąja institucija; projekto viešųjų pirkimų grafiką, suderintą su įgyvendinančiąja institucija; jei pareiškėjas jau yra pateikęs įgyvendinančiajai institucijai dokumentus ar jų dalį anksčiau, tai pakartotinai gali neteikti, bet privalo nurodyti, kokiu raštu šie dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti;

38.7. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai); po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija; po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jei pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

38.7.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

38.7.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

38.7.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

38.7.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

38.7.5. prieš teikdamas paraišką iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo;

38.8. nustatyta tvarka parengtą projektui įgyvendinti reikiamą dokumentaciją: patvirtintą statinio projektą, poveikio aplinkai vertinimą, įskaitant „Natura 2000“ (jei reikia), statinio projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

38.9. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – laisvos formos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, patvirtinančias pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; šios pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) vadovo ir projekto finansininko parašais;

38.10. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jei ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

38.11. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV); juose turi būti įrašyta darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir kita naudinga informacija;

38.12. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

39.   Visi Aprašo 38 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

40.   Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše.

41.   Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

42.   Paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS iki valstybės projektų sąraše nustatyto paraiškos pateikimo termino pabaigos (iki paskutinės kvietime nurodytos dienos 24 val.). Jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu adresu iki kvietime nurodyto paraiškų priėmimo laiko pabaigos. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

43.   Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

44.   Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

45.   Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

46.   Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas arba kai atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

47.   Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 38 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina informacijos šiuose dokumentuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

48.   Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

49.   Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

50.   Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys.

51.   Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjui. Be to, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

52.   Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

52.1. arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

52.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

53.   Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

54.   Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

55.   Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, o rangos darbų sutartys turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus. Kai perkamos prekės ir paslaugos, sutarčių sąlygos turi būti parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintomis prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygomis, o sutartys turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

56.   Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti įsigaliojus Aprašui, būtų vykdomi vadovaujantis konkursų sąlygomis, parengtomis vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ ir neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, o rangos darbų sutartys turi būti parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidiniu „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos (Raudonoji knyga)“.

 

57.   Projekto vykdytojas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, t. y. visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, statybos rizikų, nuo kurių draudžia draudimo bendrovės, draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

58.   Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

59.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ Nr. 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

 

 

 

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau –Ministerija) prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą. Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 6 prioriteto 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą. 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

(įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) projektinis pasiūlymas.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.    

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) projektinis pasiūlymas.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas.

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti bent vieno produkto tipo ir bent vieno rezultato tipo stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 20 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrųlygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

- jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Informacijos šaltinis: Aprašo 38.3 papunktyje nurodytas dokumentas, paraiška.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 24 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

Informacijos šaltinis: Ministerijos pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir (ar) de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (nuoroda į informacijos pateikimo formą – http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/formos)

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro duomenys.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 11 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Informacijos šaltinis: patvirtintos pareiškėjo ir partnerio įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopijos arba viešai registruose prieinama informacija.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro informacija.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir prie paraiškos pridėti paskyrimų projekto vadovu ir projekto finansininku įsakymų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: paraiška, prie paraiškos pridėti atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko) gyvenimo aprašymai (CV).

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Kai projektai atrenkami valstybės planavimo būdu, šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 21 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir projektinis pasiūlymas.

Ministerijos įvertinimas

 

 

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie  projekto įgyvendinimo Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas ir prie projektinio pasiūlymo pridėtas investicijų projektas su projekto alternatyvų vertinimu ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Netaikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir projektinis pasiūlymas.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 17 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

Informacijos šaltinis: paraiška. 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra
Nr. 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

__________________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas, pavadinimas ir kodas)

 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Preliminarus projekto pavadinimas

 

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

1.   Pareiškėjo duomenys

 

Pavadinimas, kodas

 

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

 

Vadovas/Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

o taip

o ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

Projekto atitiktis veiksmų programai, nacionalinio strateginio planavimo dokumentams, Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams

 

 

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

(Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai. Galimas ženklų skaičius - 600)                

 

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os)[3]

 

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

 

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

(...)

 

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai[4]

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: kilometras (km), valandos (h) ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

Rezultato rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

6. Preliminarus projekto biudžetas

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje

1

2

3

4

1.

Žemė

2.

Nekilnojamasis turtas

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

5.

Projekto vykdymas

6.

Informavimas apie projektą

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

Iš viso:

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai[5]

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Nurodyti privaloma.

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių.

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

3. Iš viso

 

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 eilučių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

 

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais[6]

 

 

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai[7]

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Investicijų projektas

 

2.

Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė

 

(...)

 

 

 

___________________________ ______________________ _________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

________________________________

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų GRAFIKAS

________________________

(pildymo data)

 

Projekto pavadinimas

 

 

Pirkimo Eil. Nr.

Pirkimo pavadini-mas

Pirkimo rūšis

Pirki-mo vertė

Pasirinktas pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis

Skelbimo apie pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis

Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Sutarties pasirašymo data

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 skiltyje „Pirkimo Eil. Nr.“ nurodykite pirkimo eilės numerį. 2 skiltyje „Pirkimo pavadinimas“ nurodykite pirkimo pavadinimą, kuriam skelbiamas konkursas. 3 skiltyje „Pirkimo rūšis“ nurodykite pirkimo rūšį (pvz., statybos darbai, paslaugos, tiekimas). 4 skiltyje „Pirkimo vertė“ nurodykite planuojamo pirkimo vertę eurais. 5 skiltyje „Pasirinktas pirkimo būdas“ nurodykite perkančiosios organizacijos pasirinktą veiklos pirkimo būdą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 6 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite perkančiosios organizacijos veiklos pirkimo dokumentų rengimo (planuojamo rengimo) pradžios datą. 7 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite perkančiosios organizacijos vadovybės veiklos pirkimo dokumentų patvirtinimo datą, jeigu veiklos pirkimo dokumentai buvo (bus) derinti su įgyvendinančiąja institucija, pažymėkite pirkimo dokumentų suderinimo (planuojamo suderinimo) su įgyvendinančiąja institucija datą. 8 skiltyje „Skelbimo apie pirkimą data“ pažymėkite skelbimo apie pirkimą paskelbimo (planuojamo paskelbimo) datą, t. y. skelbimo paskelbimo CVP IS datą. Kai pirkimas atliekamas neskelbiamų (supaprastintų) derybų būdu, – kvietimo kandidatams išsiuntimo datą, o mažos vertės pirkimų atveju apklausos būdu – kreipimosi į tiekėjus datą. 9 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite vokų su pasiūlymais atplėšimo perkančiojoje organizacijoje datą. 10 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite laimėjusio pasiūlymo tiekėjui išsiųsto (planuojamo išsiųsti) pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį datą. 11 skiltyje „Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ pažymėkite ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą praėjus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (15 kalendorinėms dienoms). atlikimo TID12 skiltyje „Sutarties pasirašymo data“ pažymėkite sutarties su laimėjusio pasiūlymo tiekėju pasirašymo (planuojamą pasirašymo) datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija vertinimo ataskaitą gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų. 13 skiltyje „Pastabos“ nurodykite planuojamą sutarties įgyvendinimo trukmę (užbaigimo datą) ir, jeigu reikalinga, perkančiosios organizacijos pastabas dėl viešųjų pirkimo atlikimo.

____________________________

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Jungtinių priemonių projektų atveju lentelė papildoma skiltimi „Priemonės Nr., kuriai priskirtina planuojama projekto veikla“.  Joje turi būti nurodomas priemonės, kuriai priskirtina planuojama projekto veikla, kodas.

[4] Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1000.

[5] Jungtinių priemonių projektų atveju į lentelę (po eilute „1. Prašomos skirti lėšos“) įtraukiamos papildomos eilutės, detalizuojančios prašomų skirti lėšų sumą pagal priemones, iš kurių finansuojamas projektas. Eilučių įtraukiama tiek, iš kiek priemonių finansuojamas projektas (1.1, 1.2 ir t.t.). Eilutės pirmojoje skiltyje nurodomas priemonės pavadinimas ir kodas, antrojoje – suma.

[6] Pagal Projektų taisyklių 6.23 papunktį projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto sutarties pasirašymo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

[7] Pateikiami priedai, nurodyti veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 33.1 ir 33.2 papunkčiuose, ir kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.