Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. 1079 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1097

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo:

1Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157) ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL 2014 L 257, p. 135), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 5 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

SPAV – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

2.3. Pakeisti 5 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

2.4. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

BENDROJI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA“.

2.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą turi paskelbti Nuostatų 6.4.1, 6.4.2 papunkčiuose, 12, 18, 25 punktuose ir 32.1, 41.1 ir 41.2 papunkčiuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūros pradžios. Planavimo organizatorius savo nuožiūra gali (tačiau neprivalo) atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus: surengti apklausą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, pristatyti juos visuomenės informavimo priemonėse, surengti susitikimus su suinteresuota visuomene, tam tikromis visuomenės grupėmis ir panašiai.“

2.6. Pakeisti 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Apie parengtą detalųjį planą planavimo organizatorius privalo teritorijų planavimo dokumentų rengimo etape registruotais laiškais pranešti žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, kurių teisės naudotis žemės sklypais suvaržomos detaliojo plano sprendiniuose nustatomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Registruoti laiškai siunčiami jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

2.7. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Dėl kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, ne Europos Sąjungos valstybės narės, prisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, ratifikuoto 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymu dėl 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir antrojo pakeitimų ir 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo ratifikavimo Nr. XI-1113 (toliau – užsienio valstybė), institucijų ir visuomenės informavimo apie teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo galimas reikšmingas pasekmes aplinkai tvarkos susitariama per tarpvalstybines konsultacijas, vadovaujantis Aprašu. Ši tvarka turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, galinčios patirti reikšmingų pasekmių aplinkai, institucijos ir visuomenė būtų informuotos apie galimybes teikti nuomonę apie numatomą priimti sprendimą, priimtą sprendimą, taip pat apie tai, kur galima išsamiai susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu, motyvais, lėmusiais sprendinių alternatyvos pasirinkimą, teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, informacija, kaip į teritorijų planavimo dokumentą įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybinių konsultacijų, jeigu jos vyko, rezultatus.

Planuojant jūrines teritorijas (sąvoka „jūrinės teritorijos“ suprantama taip, kaip vartojama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarime Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“), vadovaujantis tarptautinių sutarčių nuostatomis ir kitais tarptautinės teisės šaltiniais, siekiama bendradarbiauti su valstybėmis, ne Europos Sąjungos narėmis, kurios neprisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, dėl veiksmų, susijusių su jūrinių teritorijų planavimu. Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atlikdama jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas arba gavusi iš kito jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus informaciją apie jūrinių teritorijų planavimo dokumento rengimą, informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumento projektą pristato tarptautiniuose ar regioniniuose institucijų bendradarbiavimo forumuose, struktūrose Baltijos jūros regione.

Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atlikdama planavimo organizatoriaus funkcijas, arba tada, kai kitas planavimo organizatorius Aplinkos ministerijai pateikia patvirtinto jūrinių teritorijų planavimo dokumento, jo keitimo ar koregavimo kopijas, per 3 mėnesius nuo jūrinių teritorijų planavimo dokumento paskelbimo dienos išsiunčia jas paštu Europos Komisijai ir tarpvalstybinėse konsultacijose dalyvavusioms valstybėms.“

2.8. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS“.

2.9. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės institucijų sprendimus dėl valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo paskelbia šių valstybės institucijų buveinėse, interneto svetainėse ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.“

2.10. Pripažinti netekusiu galios 15 punktą.

2.11. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS“.

2.12. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų sprendimus dėl savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kartu nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.“

2.13. Pripažinti netekusiu galios 22 punktą.

2.14. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

VIETOVĖS LYGMENS SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ DALIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ VIEŠINIMAS“.

2.15. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo savivaldybių institucijų sprendimus dėl savivaldybės teritorijos dalies bendrojo plano rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai) ir rengiama koncepcija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.“

2.16. Pakeisti 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo pradžios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje informuoja suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas, suinteresuotą visuomenę, įstaigas ir organizacijas, kurios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teikė pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir pareiškė ketinimą dalyvauti viešame svarstyme, taip pat savivaldybes, kurios ribojasi su planuojama teritorija, apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo procedūras;“.

2.17. Pripažinti netekusiu galios 29 punktą.

2.18. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

DETALIŲJŲ PLANŲ VIEŠINIMAS“.

2.19. Pakeisti 32.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

32.1. savivaldybių institucijų sprendimus dėl detaliojo plano rengimo ar keitimo pradžios ir planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, informuojama, kur galima susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais) ir rengiama koncepcija, pasiūlymų teikimo tvarką, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, detaliojo plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai; registruotais laiškais informuojami planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais; sprendimai dėl detaliojo plano rengimo ar keitimo pradžios ir planavimo tikslų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;“.

2.20. Pripažinti netekusiu galios 34 punktą.

2.21. Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VII SKYRIUS

VIEŠAS SVARSTYMAS“.

2.22. Pakeisti VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS

SUPAPRASTINTA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA“.

2.23. Pakeisti 41.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.1. planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie atitinkamą rengiamą, keičiamą ar koreguojamą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar koreguojamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus atvejus, nurodytus Nuostatų 43 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo skelbia (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius, planavimo darbų programą, sprendimą, informaciją apie numatomą SPAV rengimą, pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje (išskyrus tuos atvejus, kai kaimo plėtros žemėtvarkos dokumentus organizuojantys fiziniai asmenys neturi tokios svetainės), taip pat sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje (valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju), sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose (savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju); kai koreguojami detaliojo plano sprendiniai, apie tai planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo papildomai registruotais laiškais informuoja planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis;“.

2.24. Pakeisti 41.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.2. susipažinti su parengtu, pakeistu ar pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu ar pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.“

2.25. Pakeisti 41.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.3. per susipažinti su parengtu, pakeistu ar pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu ar pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.“

2.26. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Planavimo organizatorius parengtą, pakeistą ar pakoreguotą teritorijų planavimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius, kad planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jie privalo būti informuoti pagal Nuostatų 41.1 ir 41.2 papunkčius, informuoti apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka (informaciją apie skelbimus ir išsiųstus registruotus laiškus), pateikia derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai.“

2.27. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju konkrečius žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdus, nustatytus patvirtintame detaliajame plane, keičiant kitais galimais naudojimo būdais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, taip pat savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais, priimtas sprendimas visuomenei paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas