LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. V-475/A1-172

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės, Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formos, Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašas, Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašas ir Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašas nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“, bei siekdami užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo ekspertizę:

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą;

1.3. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formas;

1.4. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašą;

1.5. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašą;

1.6. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašą.

2. Pavedame:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti ir užtikrinti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis;

2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti ir užtikrinti elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą nuo 2022 m. gegužės 1 d., vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašu;

2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrams pagal jų veiklos sritis.

3. Pripažįstame netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

2.1. Pakeičiame 1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau – elektroniniai pažymėjimai), išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos apraše nurodytais atvejais, išdavimo tvarką. Šios Taisyklės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas.“

2.2. Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Elektroniniai pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau – motinystės išmoka), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.“

2.3. Papildome 21 punktu:

21. Elektroniniai pažymėjimai gali būti išduodami EPTS ar per su EPTS integruotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą (per integracinę sąsają). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), atliekanti programinės įrangos pakeitimus EPTS, yra atsakinga už integracinės sąsajos su asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema specifikacijos (toliau – specifikacija) paskelbimą EPTS. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga atsakinga už įstaigos informacinės sistemos atnaujinimą pagal Fondo valdybos EPTS paskelbtą specifikaciją.“

2.4. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

3. Elektroninio pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto asmens sveikatos priežiūros įstaigos Fondo valdybos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis jų funkcijoms vykdyti.“

2.5. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus (toliau – Sutartis) su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininkas. Elektroninį pažymėjimą suformuoti EPTS gali gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.

2.6. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu asmens medicinos dokumentai) jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia elektroninių pažymėjimų išdavimą, bei į ESPBI IS pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.

Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas nuotoliniu būdu suteikus gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu (toliau – nuotolinė konsultacija). Asmens medicinos dokumentuose nuotolinės konsultacijos dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, pateiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.“

2.7. Pakeičiame X skyrių ir jį išdėstome taip:

X skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ ARBA JŲ EPIDEMIJŲ ATVEJAIS AR KAI DĖL ŠIŲ LIGŲ PLITIMO GRĖSMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASKELBIA EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ

 

72. Šio skyriaus nuostatos taikomos šiame skyriuje nurodytais atvejais išduodant elektroninius pažymėjimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu.

73. Elektroninius nedarbingumo pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) sprendimą.

74. NVSC sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.

741. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu, išklausęs asmens paaiškinimą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti), aprašyti užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) aplinkybes, laiką ir vietą.

742. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es), taip pat nurodomas asmens patvirtinimas, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

743. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, arba vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui), jeigu vaikas ar neįgalus asmuo turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą iki planuojamos tyrimo esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, šiais atvejais:

743.1. asmeniui, vaikui ar neįgaliam asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar nosiaryklės ir ryklės ar nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu, gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo, vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų;

743.2. asmeniui, vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas, kaip jis apibrėžtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

744. Šių Taisyklių 743 punkte nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

745. Asmeniui pasireiškus negalavimams, atitinkantiems užkrečiamosios ligos požymius, ar jam esant privalomoje izoliacijoje ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo) sprendimu, įvertinus galimą užkrėtimo riziką, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu. Gydomos užkrečiamosios ligos ar privalomos izoliacijos laikotarpiu prireikus tiesioginės konsultacijos, gydytojas nuotolinės konsultacijos metu įvertinęs pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir įvertinęs galimo užkrėtimo riziką, asmenį užregistruoja konsultacijai tiesioginio kontakto būdu, kurios metu sprendžia dėl jo laikinojo nedarbingumo. Apie paskirtą konsultacijos tiesioginio kontakto būdu datą ir laiką informuojama nuotolinės konsultacijos metu.

746. Šių Taisyklių 745 punkte nustatytais atvejais išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Liga“. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui slaugyti, pasirenkama priežastis „Ligonio slaugymas“.

747. Asmeniui pasireiškus negalavimams, neatitinkantiems užkrečiamosios ligos požymių, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

747.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

747.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos asmens nedarbingumo atveju ar jo šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali išduoti ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos;

747.3. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai išduoda ir tęsia tiesioginės konsultacijos metu.

748. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

748.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

748.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, taip pat užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos metu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali būti išduodami tik asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, sergantiems užkrečiamąja liga.

749. Gydytojai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu elektroninius pažymėjimus šiame skyriuje nustatytais atvejais išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

7410. Jei paskelbto užkrečiamųjų ligų protrūkio ar epidemijos arba paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šis pažymėjimas gali būti išduotas atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.“

3. N u s t a t o m e, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.;

3.2. elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, dėl kurių išdavimo iki šio įsakymo įsigaliojimo kreiptasi vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išduodami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                            Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                               Monika Navickienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 4 d.

įsakymo Nr. V-475/A1-172  redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ IŠDUODAMŲ ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO DĖL EPIDEMINĖS SITUACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų (toliau – nedarbingumo pažymėjimas) išdavimo apdraustiesiems asmenims ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu tvarkos aprašo 6 punkte nurodytais atvejais tvarką.

2. Nedarbingumo pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina asmenų neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka).

3. Nedarbingumo pažymėjimas yra EPTS suformuotas dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus ir patvirtintas elektroninio pasirašymo priemonėmis.

4. Nedarbingumo pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) ligos išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, jų funkcijoms vykdyti.

5. Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos apraše nustatytais atvejais gali išduoti tik Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).

 

II SKYRIUS

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMo atvejai

 

6. Fondo valdybos teritoriniai skyriai nedarbingumo pažymėjimus išduoda šiais atvejais:

6.1. kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmeniui Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) yra nurodęs privalomai izoliuotis, jei:

6.1.1. asmuo turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

6.1.2. asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija;

6.2. kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą asmenį šiais atvejais:

6.2.1. ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu vaikui iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomam vaikui, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančiam neįgaliam asmeniui (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) NVSC yra nurodęs privalomai izoliuotis, jei:

6.2.1.1. vaikas ar neįgalus asmuo turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu;

6.2.1.2. vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija;

6.2.2. kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) vienu iš šių laikotarpių:

6.2.2.1. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

6.2.2.2. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu;

6.2.3. ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį, kitais, nei tvarkos aprašo 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčiuose nurodytais, atvejais;

6.2.4. kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu stabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla.

 

III SKYRIUS

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ išdavimo tvarka

 

7. Nedarbingumo pažymėjimai Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išduodami gavus asmens prašymą, kurio formą tvirtina Fondo valdybos direktorius (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių, paštu.

8. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami pagal Prašyme nurodytą informaciją, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir gavus tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją.

9. Informaciją, reikalingą nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, Fondo valdyba gauna iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pagal su jų tvarkytojais sudarytas duomenų teikimo sutartis:

9.1. informaciją, susijusią su asmens privaloma izoliacija – iš NVSC tvarkomos Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos;

9.2. informaciją, susijusią su IPRR, švietimo įstaigos lankymu – iš Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro;

9.3. informaciją, susijusią su nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla ir juos lankančiais asmenimis – iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.

10. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

11. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas asmeniui išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką arba nuo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, iš NVSC gavus informaciją, patvirtinančią, kad asmeniui jo Prašyme nurodytu laikotarpiu reikia privalomai izoliuotis.

12. Tvarkos aprašo 6.2.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką ar nuo jo turėto sąlyčio su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, iš NVSC gavus informaciją, patvirtinančią, kad vaikui ar neįgaliam asmeniui Prašyme nurodytu laikotarpiu reikia privalomai izoliuotis.

13. Tvarkos aprašo 6.2.2.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau nei iki IPRR pabaigos bei ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

14. Tvarkos aprašo 6.2.2.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomam vaikui prižiūrėti išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

15. Tvarkos aprašo 6.2.3 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

16. Tvarkos aprašo 6.2.4 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas asmeniui su negalia ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusiam asmeniui, kuriems nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, prižiūrėti išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau, iki Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

17. Nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas:

17.1. tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytais atvejais esant bent vienai iš šių sąlygų:

17.1.1. asmeniui dėl darbo organizavimo ypatumų yra galimybė sulygtą darbą dirbti nuotoliniu būdu;

17.1.2. darbdavys asmeniui paskelbė prastovą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju;

17.2. tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytu atveju esant bent vienai iš šių sąlygų:

17.2.1. jei asmuo išvyko į užsienio šalį (-is), jo išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais;

17.2.2. tvarkos aprašo 17.1.1 papunktyje nurodytu atveju;

17.2.3. tvarkos aprašo 17.1.2 papunktyje nurodytu atveju;

17.3. tvarkos aprašo 6.2.1.2 papunktyje nurodytu atveju, – jei vaikas ar neįgalus asmuo išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jo išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

18. Atsiradus būtinybei prižiūrėti kitą asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas šiems prižiūrintiems asmenims:

18.1. tvarkos aprašo 6.2.1, 6.2.2.1 ir 6.2.3 papunkčiuose nustatytais atvejais – vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui;

18.2. tvarkos aprašo 6.2.2.2 papunktyje nustatytu atveju – vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui;

18.3. tvarkos aprašo 6.2.4 papunktyje nustatytu atveju – asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ir pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).

19. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomi šie Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodai:

19.1. Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2.1 papunkčiuose nustatytais atvejais – TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“. Kartu nurodomi prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens Prašyme pateiktų duomenų), jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui prižiūrėti. Jei prižiūrimas asmuo asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena);

19.2. Tvarkos aprašo 6.2.2–6.2.4 papunkčiuose nustatytais atvejais – TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Kartu nurodomi prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens Prašyme pateiktų duomenų). Jei prižiūrimas asmuo asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmuo, pateikęs Prašymą, per EGAS informuojamas apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą ir apie priežastis, jei nedarbingumo pažymėjimas nebuvo išduotas.

21. Tvarkos aprašo 17.2.1 ir 17.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, kai nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, Tvarkos aprašo 17.2.1 ir 18.1 papunkčiuose nurodytiems asmenims jų prašymu Fondo valdybos teritorinis skyrius išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“).

________________