ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO Nr. 1-8 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMO ŠIRVINTŲ RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 1-48

Širvintos

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1211 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Iš dalies pakeisti Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-8 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Pakeisti Aprašo 27. punktą ir išdėstyti nauja redakcija:

27. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:

27.1. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;

27.2. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens pajamų;

27.3. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą mokėjimo dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;

27.4. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;

27.5. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;

27.6. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 30 procentų asmens pajamų;

27.7. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 40 procentų asmens pajamų;

27.8. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą negali būti didesnis kaip 50 procentų asmens pajamų.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                          Živilė Pinskuvienė